Guvernul României

Hotarâre nr. 642 din 29/06/2005

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 13/07/2005

pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice

 

    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila,

    Guvernul României adopta prezenta hotarâre.


   Art. 1. - Se aproba Criteriile de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

   Art. 2. - Pe baza criteriilor prevazute la art. 1, precum si a procedurii prezentate în anexa inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta stabilesc încadrarea localitatilor, institutiilor publice si operatorilor economici în clasificarea din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice.

   Art. 3. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri, autoritatile administratiei publice locale, conducerile institutiilor publice si ale operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate, vor pune la dispozitie inspectoratelor judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta datele si informatiile necesare, corespunzatoare criteriilor de clasificare.

   Art. 4. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri, în cadrul centrelor operationale din inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta se întocmeste catalogul local cuprinzând clasificarea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice.

   Art. 5. - În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin Centrul Operational National, centralizeaza datele din catalogul local al fiecarei unitati administrativ-teritoriale în Catalogul national cuprinzând clasificarea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice.

   Art. 6. - (1) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri, autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice si operatorii economici vor efectua analize de risc în detaliu, vor delimita geografic si vor constitui banci de date informatizate privind aceste riscuri, care vor fi reactualizate periodic si integrate în sistemul national de monitorizare.

   (2) Anual cataloagele locale si cel national se actualizeaza prin grija inspectoratelor judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, respectiv a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

    PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

				                                              Contrasemneaza:

				                                           ---------------

				                             Ministrul administratiei si internelor,

				                                             Vasile Blaga

				                       Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

				                                            Gheorghe Dobre

				                                    Ministrul finantelor publice,

				                                            Ionel Popescu 
 

    Bucuresti, 29 iunie 2005.

   

 

Guvernul României

Criteriu Nr. 642. din 29/06/2005

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 13/07/2005

Criteriu de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice

 


   Art. 1. - (1) Riscurile care se iau în consideratie pentru clasificarea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile sunt:

   a) riscuri naturale:

   1. cutremure;

   2. alunecari si prabusiri de teren;

   3. inundatii;

   4. fenomene meteorologice periculoase;

   5. avalanse;

   6. incendii de padure;

   b) riscuri tehnologice:

   1. accidente chimice;

   2. accidente nucleare;

   3. incendii în masa;

   4. accidente grave pe cai de transport;

   5. esecul utilitatilor publice;

   c) riscuri biologice:

   1. epidemii;

   2. epizootii/zoonoze.

   (2) Elementele expuse riscurilor specifice care se au în vedere sunt:

   1. populatia;

   2. animalele;

   3. proprietatea;

   4. activitatile social-economice;

   5. mediul înconjurator.

   Art. 2. - Prin risc se întelege nivelul de pierderi preconizat, în sens probabilistic, estimat în victime, proprietati distruse, activitati economice întrerupte, impact asupra mediului datorita manifestarii unui hazard într-o anumita zona si cu referire la o anumita perioada de timp.

   Art. 3. - (1) Încadrarea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici în clase de risc se face în baza analizei de risc.

   (2) Analiza de risc este metoda de cuantificare a riscurilor pe baza identificarii riscului, determinarii frecventei evenimentelor si consecintelor asupra elementelor expuse ale fiecarui eveniment pentru fiecare tip de risc specific.

   Art. 4. - În functie de frecventa si de consecintele situatiilor de urgenta generate de tipurile de riscuri specifice, riscul poate fi principal sau secundar.

   Art. 5. - (1) Pentru clasificarea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice, în catalogul national si în cataloagele locale se vor folosi acronime.

   (2) Acronimele, modul de alocare si semnificatia lor sunt prezentate în tabelul de mai jos:

    Tabel - Modul de alocare a acronimelor asociate riscurilor

   

--------------------------------------------------------------------------------
Nr.
crt.                Tipul de risc                   Principal          Secundar
--------------------------------------------------------------------------------
 1.   Cutremur                                          C                  c
 2.   Alunecare/prabusire de teren                  A(t)/P(t)          a(t)/p(t)
 3.   Inundatie                                       I(d)               i(d)
 4.   Seceta                                            S                  s
 5.   Avalansa                                        A(v)               a(v)
 6.   Incendiu de padure                              I(p)               i(p)
 7.   Accident chimic                                 A(ch)              a(ch)
 8.   Accident nuclear                                A(n)               a(n)
 9.   Incendiu în masa                                I(m)               i(m)
10.   Accident grav de transport                      A(tp)              a(tp)
11.   Esecul utilitatilor publice                     E(up)              e(up)
12.   Epidemie                                        E(d)               e(d)
13.   Epizootie                                       E(z)               e(z)
--------------------------------------------------------------------------------
 

 

   Art. 6. - (1) Clasificarea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice, se face în baza încadrarii în criterii de clasificare.

   (2) Încadrarea se realizeaza prin aplicarea criteriilor cuprinse în prezenta anexa si poate avea si alte valori decât cele specificate, justificata în baza unui studiu de risc efectuat de catre institutii abilitate.

   Art. 7. - Clasificarea unitatilor administrativ-teritoriale din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice, constituie criteriul de baza pentru:

   a) stabilirea structurii, specializarii si amplasarii serviciilor publice profesioniste si voluntare;

   b) dotarea cu mijloace tehnice si materiale de interventie, aparatura si echipamente de protectie a structurilor profesioniste si voluntare pentru interventie în situatii de urgenta;

   c) întocmirea schemei de acoperire a riscurilor de catre inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;

   d) elaborarea planurilor pentru gestionarea situatiilor de urgenta;

   e) stabilirea tematicii de pregatire si a exercitiilor pentru structurile profesioniste si voluntare pentru interventie în situatii de urgenta;

   f) constientizarea populatiei asupra riscurilor specifice si informarea acesteia cu privire la masurile ce trebuie luate pentru reducerea efectelor negative si adoptarea unui comportament adecvat în situatii de urgenta.

   Art. 8. - Clasificarea institutiilor publice/operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice, constituie criteriul de baza pentru:

   a) stabilirea structurilor proprii de interventie pentru limitarea si înlaturarea efectelor situatiilor de urgenta la care sunt expuse/expusi;

   b) dotarea cu mijloace tehnice si cu materiale de interventie, aparatura si echipamente de protectie a structurilor de interventie în situatii de urgenta;

   c) întocmirea schemei proprii de acoperire a riscurilor;

   d) elaborarea planurilor de gestionare a situatiilor de urgenta;

   e) stabilirea tematicii de pregatire si a exercitiilor pentru personalul si structurile proprii de interventie în situatii de urgenta;

   f) determinarea frecventei auditului intern efectuat în cadrul sistemului de management al riscului;

   g) constientizarea personalului propriu si a populatiei potential afectate în ceea ce priveste riscurile specifice si informarea acesteia cu privire la masurile ce trebuie luate pentru reducerea efectelor negative si adoptarea unui comportament adecvat în situatii de urgenta.


 

   A. Criterii de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale


 

    Unitatile administrativ-teritoriale sunt clasificate astfel:

   1. Din punct de vedere al expunerii la riscul de cutremur:

   a) unitate administrativ-teritoriala dispusa în zona seismica de intensitate mai mare sau egala cu VII pe scara MSK;

   b) unitate administrativ-teritoriala dispusa în zona seismica de intensitate mai mica de VII pe scara MSK.

   2. Din punct de vedere al expunerii la riscul de alunecari/prabusiri de teren:

   a) unitate administrativ-teritoriala dispusa în zona cu potential ridicat de producere a alunecarilor de teren sau afectata de alunecari primare/reactivate;

   b) unitate administrativ-teritoriala dispusa în zona cu potential mediu/scazut de producere a alunecarilor de teren sau neafectata de alunecari primare/reactivate.

   3. Din punct de vedere al expunerii la riscul de inundatii:

   a) unitate administrativ-teritoriala potential afectata de inundatii datorate revarsarilor unui curs de apa, scurgerilor pe torenti sau unde cantitatea maxima de precipitatii, înregistrata în ultimii 100 de ani, depaseste 100 mm/24 h;

   b) unitate administrativ-teritoriala neafectata de inundatii datorate revarsarilor unui curs de apa, scurgerilor pe torenti sau unde cantitatea maxima de precipitatii, înregistrata în ultimii 100 de ani, este mai mica de 100 mm/24 h.

   4. Din punct de vedere al expunerii la riscul de seceta:

   a) unitate administrativ-teritoriala situata în zone cu risc fata de fenomenul de seceta;

   b) unitate administrativ-teritoriala situata în afara zonelor cu risc fata de fenomenul de seceta.

   5. Din punct de vedere al expunerii la riscul de avalanse:

   a) unitate administrativ-teritoriala dispusa în zona de munte;

   b) unitate administrativ-teritoriala dispusa în podis/deal/câmpie.

   6. Din punct de vedere al expunerii la riscul de incendii de padure:

   a) unitate administrativ-teritoriala situata în zona de influenta a unui incendiu de padure;

   b) unitate administrativ-teritoriala situata în afara zonei de influenta a unui incendiu de padure.

   7. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident chimic:

   a) unitate administrativ-teritoriala situata în interiorul zonelor de planificare la urgenta chimica;

   b) unitate administrativ-teritoriala situata în exteriorul zonelor de planificare la urgenta chimica.

   8. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident nuclear:

   a) unitate administrativ-teritoriala situata în interiorul zonelor de planificare la urgenta nucleara;

   b) unitate administrativ-teritoriala situata în exteriorul zonelor de planificare la urgenta nucleara.

   9. Din punct de vedere al riscului la incendii în masa:

   a) unitate administrativ-teritoriala situata în zona de influenta a incendiilor în masa;

   b) unitate administrativ-teritoriala situata în afara zonelor de influenta a incendiilor în masa.

   10. Din punct de vedere al riscului la accidente grave pe cai de transport:

   a) unitate administrativ-teritoriala cu trafic intens;

   b) unitate administrativ-teritoriala cu trafic moderat sau redus.

   11. Din punct de vedere al riscului de esec al utilitatilor publice:

   a) unitate administrativ-teritoriala dependenta de un sistem centralizat de utilitati publice;

   b) unitate administrativ-teritoriala dependenta de doua sau de mai multe sisteme centralizate de utilitati publice ori fara sistem centralizat de utilitati publice.

   12. Din punct de vedere al expunerii la riscul epidemiologic:

   a) unitate administrativ-teritoriala cu risc crescut;

   b) unitate administrativ-teritoriala cu risc mediu sau scazut.

   13. Din punct de vedere al expunerii la riscul epizootic:

   a) unitate administrativ-teritoriala cu risc crescut;

   b) unitate administrativ-teritoriala cu risc mediu sau scazut.


 

   B. Criterii de clasificare a institutiilor publice si operatorilor economici


 

    Institutiile publice si operatorii economici sunt clasificati astfel:

   1. Din punct de vedere al expunerii la riscul de cutremur:

   a) institutie publica/operator economic dispusa/dispus în zona seismica de intensitate mai mare sau egala cu VII pe scara MSK;

   b) institutie publica/operator economic dispusa/dispus în zona seismica de intensitate mai mica de VII pe scara MSK.

   2. Din punct de vedere al expunerii la riscul de alunecari/prabusiri de teren:

   a) institutie publica/operator economic dispusa/dispus în zona cu potential ridicat de producere a alunecarilor de teren sau afectata de alunecari primare/reactivate;

   b) institutie publica/operator economic dispusa/dispus în zona cu potential mediu/scazut de producere a alunecarilor de teren sau neafectata de alunecari primare/reactivate.

   3. Din punct de vedere al expunerii la riscul de inundatii:

   a) institutie publica/operator economic potential afectata/afectat de inundatii datorate revarsarilor unui curs de apa, scurgerilor pe torenti sau unde cantitatea maxima de precipitatii, înregistrata în ultimii 100 de ani, depaseste 100 mm/24 h;

   b) institutie publica/operator economic neafectata/neafectat de inundatii datorate revarsarilor unui curs de apa, scurgerilor pe torenti sau unde cantitatea maxima de precipitatii, înregistrata în ultimii 100 de ani, este mai mica de 100 mm/24 h.

   4. Din punct de vedere al expunerii la riscul de seceta:

   a) institutie publica/operator economic dispusa/dispus în zone cu risc fata de fenomenul de seceta;

   b) institutie publica/operator economic dispusa/dispus în afara zonelor cu risc fata de fenomenul de seceta.

   5. Din punct de vedere al expunerii la riscul de incendii de padure:

   a) institutie publica/operator economic situata/situat în zona de influenta a incendiului de padure;

   b) institutie publica/operator economic situata/situat în afara zonei de influenta a incendiului de padure.

   6. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident chimic:

   a) institutie publica/operator economic dispusa/dispus în zonele de planificare la urgenta chimica;

   b) institutie publica/operator economic dispusa/dispus în afara zonelor de planificare la urgenta chimica.

   7. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident nuclear:

   a) institutie publica/operator economic dispusa/dispus în zona de planificare la urgenta nucleara;

   b) institutie publica/operator economic dispusa/dispus în afara zonelor de planificare la urgenta nucleara.