Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Ordin nr. 251 din 26/03/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 298 din 11/04/2005

pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase

În baza prevederilor art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase,
în temeiul art. 4 pct. I.17 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.625/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,
în temeiul art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.626/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor regionale de protecţie a mediului,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi limitarea consecinţelor acestora pentru populaţie şi mediu.
Art. 2. - Măsurile, atribuţiile şi activităţile prevăzute de prezentul ordin asigură implementarea dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
Art. 3. - (1) În sensul prezentului ordin se folosesc următoarele abrevieri:
a) APM - agenţia de protecţie a mediului;
b) ARPM - agenţia regională de protecţie a mediului;
c) ANPM - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
d) MMGA - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.
(2) În sensul prezentului ordin termenii specifici utilizaţi sunt definiţi după cum urmează:
a) obiectiv fără risc - obiectiv în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi (tone) mai mici decât cele prezentate în coloana 2 din tabelele 1 şi 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
b) obiectiv cu risc minor - obiectiv în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi (tone) mai mari sau egale cu cele prezentate în coloana 2 şi mai mici decât cele prezentate în coloana 3 din tabelele 1 şi 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;
c) obiectiv cu risc major - obiectiv în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi (tone) mai mari sau egale cu cele prezentate în coloana 3 din tabelele 1 şi 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;
d) efect Domino - creşterea probabilităţii producerii unui accident major sau agravarea consecinţelor acestuia, prin amplasarea a cel puţin două obiective, dintre care unul este obiectiv cu risc major, la distanţe suficient de mici ca să se influenţeze reciproc;
e) Comisia pentru acreditarea experţilor externi - comisie formată la nivelul Secretariatului de risc din ANPM, cu scopul recunoaşterii oficiale a competenţei experţilor de a participa la activităţi specifice prevenirii accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi limitării consecinţelor acestora pentru populaţie şi mediu;
f) Comisia pentru siguranţa instalaţiilor şi accidente - comisie formată din experţi acreditaţi de comisia specializată a Secretariatului de risc din ANPM şi reprezentanţi ai secretariatelor de risc;
g) expert extern - expert în domeniul tehnic, având pregătire superioară şi o experienţă relevantă de cel puţin 7 ani, acreditat de comisia specializată a Secretariatului de risc din ANPM.
Art. 4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin conducerea APM, ARPM, ANPM şi a direcţiei de specialitate din MMGA va lua măsuri de funcţionare a secretariatelor de risc în conformitate cu denumirile şi cu distribuţia de personal prezentate în anexanr. 1.
Art. 5. - Conducerea APM, ARPM, ANPM şi a direcţiei de specialitate din MMGA va emite decizii de nominalizare a persoanelor în secretariatele de risc, cu respectarea prevederilor art. 4 şi având la bază consimţământul persoanei, sau după caz, va angaja prin concurs personalul necesar conform anexei nr. 1.
Art. 6. - Personalul numit sau, după caz, angajat în secretariatele de risc va avea studii superioare. La angajare, tematica de concurs va include şi conţinutul prezentului ordin.
Art. 7. - Se aprobă atribuţiile secretariatelor de risc prezentate în anexa nr. 2.
Art. 8. - În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conducerea APM, ARPM, ANPM şi a direcţiei de specialitate din MMGA va întocmi fişele de post ale persoanelor nominalizate sau angajate în secretariatele de risc, potrivit art. 5 şi 6, numai în limita atribuţiilor prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 9. - Procedura de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi Procedura de acreditare a experţilor externi, elaborate de Secretariatul de risc din MMGA, vor fi aprobate prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 10. - În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, se împuterniceşte personalul din secretariatele de risc să efectueze inspecţii privind siguranţa instalaţiilor la obiectivele care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 95/2003.
Art. 11. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.441 din 12 martie 2003 privind înfiinţarea Secretariatului de risc pentru controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 26 martie 2003.
Art. 13. - Conducerea APM, ARPM, ANPM şi a direcţiei de specialitate din MMGA va pune în aplicare dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 14. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

Bucureşti, 26 martie 2005.
Nr. 251.

ANEXA Nr. 1DISTRIBUŢIA, LA NIVELUL ANILOR 2005-2006, A PERSONALULUI ÎN
SECRETARIATELE DE RISC PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR CARE PREZINTĂ
PERICOLE DE ACCIDENTE MAJORE ÎN CARE SUNT IMPLICATE
SUBSTANŢE PERICULOASE


Nr. Numărul de
crt. Denumirea secretariatului salariaţi


1. Secretariatul de risc din MMGA 3
2. Secretariatul de risc din ANPM 15
3. Secretariatul de risc din ARPM Bacău pentru Regiunea 1 - Nord-Est 3
4. Secretariatul de risc din ARPM Galaţi pentru Regiunea 2 - Sud-Est 3
5. Secretariatul de risc din ARPM Piteşti pentru Regiunea 3 - Sud-Muntenia 3
6. Secretariatul de risc din ARPM Craiova pentru Regiunea 4 - Sud-Vest 3
7. Secretariatul de risc din ARPM Timişoara pentru Regiunea 5 - Vest 3
8. Secretariatul de risc din ARPM Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 - Nord-Vest 3
9. Secretariatul de risc din ARPM Sibiu pentru Regiunea 7 - Centru 3
10. Secretariatul de risc din ARPM Bucureşti pentru
Regiunea 8 - Bucureşti-Ilfov 3
11. Secretariatul de risc din APM Alba Iulia 2
12. Secretariatul de risc din APM Alexandria 2
13. Secretariatul de risc din APM Arad 2
14. Secretariatul de risc din APM Baia Mare 3
15. Secretariatul de risc din APM Bistriţa 2
16. Secretariatul de risc din APM Botoşani 2
17. Secretariatul de risc din APM Brăila 2
18. Secretariatul de risc din APM Braşov 3
19. Secretariatul de risc din APM Buzău 2
20. Secretariatul de risc din APM Călăraşi 2
21. Secretariatul de risc din APM Constanţa 3
22. Secretariatul de risc din APM Deva 3
23. Secretariatul de risc din APM Drobeta-Turnu Severin 2
24. Secretariatul de risc din APM Focşani 2
25. Secretariatul de risc din APM Giurgiu 2
26. Secretariatul de risc din APM Iaşi 2
27. Secretariatul de risc din APM Ilfov 2
28. Secretariatul de risc din APM Miercurea-Ciuc 2
29. Secretariatul de risc din APM Oradea 2
30. Secretariatul de risc din APM Piatra-Neamţ 2
31. Secretariatul de risc din APM Ploieşti 3
32. Secretariatul de risc din APM Reşiţa 2
33. Secretariatul de risc din APM Râmnicu Vâlcea 3
34. Secretariatul de risc din APM Satu Mare 2
35. Secretariatul de risc din APM Sfântu Gheorghe 2
36. Secretariatul de risc din APM Slatina 2
37. Secretariatul de risc din APM Slobozia 2
38. Secretariatul de risc din APM Suceava 2
39. Secretariatul de risc din APM Târgovişte 2
40. Secretariatul de risc din APM Târgu Jiu 2
41. Secretariatul de risc din APM Târgu Mureş 2
42. Secretariatul de risc din APM Tulcea 2
43. Secretariatul de risc din APM Vaslui 2
44. Secretariatul de risc din APM Zalău 2


TOTAL: 116


ANEXA Nr. 2

ATRIBUŢII ALE SECRETARIATELOR DE RISC

A. Secretariatul de risc din APM:
1. răspunde de implementarea la nivel de judeţ a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi ale legislaţiei subsecvente;
2. identifică/inventariază titularii activităţilor, respectiv obiectivele care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 şi ale legislaţiei subsecvente;
3. asigură verificarea în teren a obiectivelor, respectiv a titularilor de activitate, cu privire la obligaţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 şi în legislaţia subsecventă, în conformitate cu procedura de inspecţie aprobată prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor;
4. colaborează şi schimbă informaţii, în condiţiile legii, cu autorităţile locale şi cu organisme neguvernamentale;
5. informează operatorii asupra cerinţelor referitoare la conţinutul notificării activităţii care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
6. verifică conţinutul notificării activităţii care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, după caz, comunică titularului activităţii observaţii;
7. ţine evidenţa notificărilor, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse;
8. solicită titularilor de activitate şi celorlalte autorităţi locale informaţii necesare desfăşurării activităţii;
9. utilizează proceduri elaborate şi transmise spre aplicare de Secretariatul de risc din MMGA;
10. verifică luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătăţii omului şi a mediului şi limitarea consecinţelor acestora;
11. colaborează cu personalul de specialitate din APM în scopul aplicării procedurii de reglementare pentru activităţile în care sunt prezente substanţe periculoase;
12. confirmă în scris titularilor de activitate primirea documentaţiilor depuse sau transmise;
13. întocmeşte documentele de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a oricărui obiectiv, a oricărei instalaţii ori unităţi de stocare sau a oricărei părţi din aceasta, dacă titularul activităţii nu a înaintat în termenele legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgenţă internă, informaţiile necesare întocmirii planului de urgenţă externă sau alte informaţii solicitate, după caz, conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 şi ale legislaţiei subsecvente;
14. informează operatorul cu privire la cerinţele legate de structura şi conţinutul documentaţiei privind politica de prevenire a accidentelor majore, precum şi asupra condiţiilor impuse pentru verificarea acesteia;
15. verifică conţinutul documentaţiei privind politica de prevenire a accidentelor majore;
16. ţine evidenţa documentaţiilor privind politica de prevenire a accidentelor majore;
17. informează în scris operatorul asupra rezultatelor verificării documentaţiei privind politica de prevenire a accidentelor majore;
18. informează operatorii asupra cerinţelor referitoare la rapoartele de securitate;
19. verifică rapoartele de securitate conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, după caz, întocmeşte formele necesare implicării experţilor externi în procesul de verificare a rapoartelor de securitate;
20. ţine evidenţa rapoartelor de securitate;
21. comunică în scris titularilor de activitate rezultatul verificării raportului de securitate;
22. informează operatorii asupra cerinţelor referitoare la planurile interne şi externe de urgenţă;
23. verifică existenţa planurilor interne şi externe de urgenţă pentru obiectivele cu risc major;
24. iniţiază şi participă la evaluarea, inclusiv la testarea planurilor interne şi externe de urgenţă pentru obiectivele cu risc major;
25. urmăreşte modul de respectare a termenelor de transmitere de către titularii de activitate a notificărilor, a politicilor de prevenire a accidentelor majore, a rapoartelor de securitate, a planurilor de urgenţă internă şi a informaţiilor necesare elaborării planurilor de urgenţă externă, în concordanţă cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 95/2003;
26. întocmeşte planurile de inspecţie, conform procedurii elaborate şi transmise de Secretariatul de risc din MMGA;
27. în urma fiecărei inspecţii întocmeşte un raport de inspecţie, conform procedurii elaborate şi transmise de Secretariatul de risc din MMGA;
28. informează titularii de activitate cu privire la obligativitatea notificării unui accident sau a unei avarii în care sunt implicate substanţe periculoase;
29. în caz de accident major:
a) informează imediat Secretariatul de risc din ARPM privind producerea unui accident;
b) verifică conţinutul notificării accidentelor conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.084/2003 privind procedurile de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse;
c) participă la schimbul de informaţii cu reprezentanţii desemnaţi de titularul de activitate şi cu celelalte autorităţi locale;
d) participă la cercetarea la faţa locului a accidentelor şi întocmeşte raportul final pe care îl transmite Secretariatului de risc din ARPM;
e) ţine evidenţa notificărilor;
f) urmăreşte luarea tuturor măsurilor de intervenţie şi remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activităţii;
g) colectează şi verifică, prin inspecţie, informaţiile necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului major;
h) stabileşte împreună cu titularii activităţilor măsurile preventive ce se impun pentru evitarea unor viitoare accidente;
i) pune la dispoziţie compartimentului pentru relaţii publice informaţii privind posibile efecte, inclusiv pentru situaţii cu impact transfrontier;
j) participă la lucrările comisiei tehnice de evaluare a cauzelor şi consecinţelor inclusiv, şi, după caz, întocmeşte formele necesare implicării experţilor externi;
30. iniţiază şi participă la programe şi proiecte interne şi internaţionale şi face propuneri pentru activitatea de cercetare;
31. participă la elaborarea politicilor de dezvoltare şi amenajare a teritoriului, a politicilor relevante locale, asigurându-se că se va păstra o distanţă adecvată şi se vor lua măsuri suplimentare tehnice pentru a nu mări pericolul asupra: populaţiei, zonelor rezidenţiale, clădirilor şi teritoriilor cu utilitate publică, căilor importante de comunicaţii, zonelor de recreere etc., datorat obiectivelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 şi a legislaţiei subsecvente;
32. participă la evaluarea grupurilor de obiective şi a situaţiilor probabile declanşării efectului Domino;
3. instituie şi actualizează un registru care va cuprinde următoarele:
a) informaţiile referitoare la obiectivele care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 şi a legislaţiei subsecvente;
b) evidenţa accidentelor;
c) analiza cauzelor producerii accidentului major, experienţa acumulată şi măsurile preventive necesare pentru prevenirea altor asemenea accidente;
34. pune la dispoziţie compartimentului pentru relaţii publice informaţii referitoare la:
a) proiectarea unor noi obiective cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 şi ale legislaţiei subsecvente;
b) modificările aduse obiectivelor existente, cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 şi ale legislaţiei subsecvente;
c) dezvoltările în jurul obiectivelor existente, care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 şi a legislaţiei subsecvente;
35. colaborează, potrivit legii, cu autorităţile pentru protecţie civilă şi cu celelalte autorităţi competente;
36. supune spre aprobare conducerii corespondenţa destinată factorilor interesaţi din afara APM;
37. transmite informaţiile solicitate de secretariatele de risc din ARPM, ANPM şi MMGA;
38. întocmeşte un raport lunar privind activitatea proprie şi îl prezintă spre avizare conducerii APM;
39. în cazul în care există posibilitatea producerii unui accident major cu efecte transfrontiere la un obiectiv ce intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 şi a legislaţiei subsecvente, informează Secretariatul de risc din MMGA.
B. Secretariatul de risc din ARPM:
1. coordonează din punct de vedere tehnic, la nivel regional, secretariatele de risc din APM-uri;
2. urmăreşte respectarea termenelor stabilite pentru implementarea la nivel de regiune a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 şi ale legislaţiei subsecvente;
3. iniţiază şi încurajează schimbul de experienţă la nivel regional;
4. iniţiază/participă la programe şi proiecte interne şi internaţionale şi face propuneri pentru activitatea de cercetare;
5. elaborează sinteza inventarelor obiectivelor la nivel regional;
6. ţine evidenţa la nivel regional a rezultatelor evaluărilor rapoartelor de securitate;
7. solicită secretariatelor de risc din APM-uri datele şi informaţiile necesare elaborării sintezelor privind obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
8. asigură accesul, în condiţiile legii, pentru APM-urile din regiune, precum şi pentru APM-urile din celelalte regiuni la date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii şi participă la schimbul de astfel de date şi informaţii între aceste autorităţi;
9. informează imediat Secretariatul de risc din ANPM privind producerea unui accident major;
10. transmite informaţiile solicitate de secretariatele de risc din ANPM şi MMGA;
11. utilizează proceduri elaborate şi transmise spre aplicare de Secretariatul de risc din MMGA;
12. supune spre aprobare conducerii corespondenţa destinată factorilor interesaţi din afara ARPM;
13. întocmeşte un raport lunar privind activitatea proprie şi îl prezintă spre avizare conducerii ARPM (după caz, corelat cu atribuţia similară a componentei locale a ARPM);
14. evaluează necesităţile de instruire şi pregătire a personalului din secretariatele de risc din APM-uri;
15. pentru componenta locală a ARPM (judeţul de reşedinţă) atribuţiile sunt cele menţionate la lit. A.
C. Secretariatul de risc din ANPM:
1. coordonează din punct de vedere tehnic, la nivel naţional, secretariatele de risc din APM-uri şi ARPM-uri;
2. urmăreşte respectarea termenelor stabilite pentru implementarea la nivel naţional a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 şi ale legislaţiei subsecvente;
3. înfiinţează Comisia pentru siguranţa instalaţiilor şi accidente;
4. asigură secretariatul tehnic al Comisiei pentru siguranţa instalaţiilor şi accidente;
5. înfiinţează Comisia pentru acreditarea experţilor externi;
6. asigură secretariatul tehnic al Comisiei pentru acreditarea experţilor externi;
7. elaborează proceduri specifice în domeniul managementului riscului şi controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, împreună cu Secretariatul de risc din MMGA;
8. propune programe de evaluare a riscului la nivel naţional, le supune dezbaterii specialiştilor din domeniu şi le transmite Secretariatului de risc din MMGA;
9. solicită de la secretariatele de risc datele şi informaţiile necesare desfăşurării activităţii;
10. primeşte şi actualizează datele şi informaţiile din sistemul secretariatelor de risc cu privire la accidentele produse pe plan naţional şi întocmeşte rapoarte privind: cauzele accidentelor produse, rezultatele analizelor de specialitate ale acestora, concluziile şi experienţa acumulată, în vederea diseminării informaţiilor la factorii interesaţi;
11. creează şi actualizează registrul-bază de date care va cuprinde: informaţii referitoare la obiectivele ce intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 şi ale legislaţiei subsecvente, accidentele produse şi cauzele acestora, măsurile stabilite şi experienţa acumulată, rezultatele evaluărilor şi celelalte documente relevante;
12. informează imediat Secretariatul de risc din MMGA privind producerea unui accident major;
13. schimbă date şi informaţii cu organisme specializate, la nivel naţional şi internaţional;
14. iniţiază şi încurajează schimbul de experienţă dintre specialiştii din domeniul specific de activitate, inclusiv cu structuri similare internaţionale;
15. se documentează cu privire la accidentele produse pe plan internaţional şi întocmeşte informări în vederea diseminării informaţiilor la factorii interesaţi;
16. colaborează, potrivit legii, cu autorităţile pentru protecţie civilă şi cu celelalte autorităţi competente;
17. supune spre aprobare conducerii corespondenţa destinată factorilor interesaţi din afara ANPM;
18. întocmeşte un raport lunar privind activitatea proprie şi îl prezintă spre avizare conducerii direcţiei de specialitate din ANPM;
19. iniţiază şi participă la programe şi proiecte interne şi internaţionale;
20. evaluează necesităţile de instruire şi pregătire a personalului din secretariatele de risc şi organizează activităţi pentru instruirea şi pregătirea acestuia.
D. Secretariatul de risc din MMGA:
1. monitorizează la nivel naţional activitatea secretariatelor de risc din APM-uri, ARPM-uri şi ANPM;
2. verifică respectarea dispoziţiilor legale privind funcţionarea şi organizarea secretariatelor de risc din APM-uri, ARPM-uri şi ANPM;
3. urmăreşte respectarea termenelor stabilite pentru implementarea la nivel naţional a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 şi ale legislaţiei subsecvente şi recomandă măsuri de conformare;
4. participă la activitatea Comisiei pentru siguranţa instalaţiilor şi accidente;
5. participă la activitatea Comisiei pentru acreditarea experţilor externi;
6. elaborează împreună cu Secretariatul de risc din ANPM proceduri specifice în domeniul managementului riscului şi controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi le transmite spre aplicare secretariatelor de risc;
7. solicită datele şi informaţiile necesare desfăşurării activităţii de la secretariatele de risc;
8. primeşte datele şi informaţiile din sistemul secretariatelor de risc cu privire la accidentele produse pe plan naţional şi întocmeşte rapoarte privind: cauzele accidentelor produse, rezultatele analizelor de specialitate ale acestora, concluziile şi experienţa acumulată, în vederea diseminării la factorii interesaţi;
9. creează şi actualizează registrul-bază de date care va cuprinde: informaţii referitoare la obiectivele ce intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003, accidentele produse şi cauzele acestora, măsurile stabilite şi experienţa acumulată, rezultatele evaluărilor şi celelalte documente relevante;
10. iniţiază şi încurajează schimbul de experienţă dintre specialiştii din domeniul specific de activitate, inclusiv cu structuri similare internaţionale;
11. se documentează cu privire la accidentele produse pe plan internaţional şi întocmeşte informări în vederea diseminării la factorii interesaţi;
12. iniţiază şi participă la programe şi proiecte interne şi internaţionale;
13. elaborează şi propune spre aprobare ordine ale ministrului, care au fost supuse în prealabil consultării specialiştilor;
14. recomandă programe de evaluare a riscului la nivel naţional şi, după caz, le propune spre aprobare prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor;
15. colaborează, potrivit legii, cu autorităţile pentru protecţie civilă şi cu celelalte autorităţi competente;
16. la solicitarea autorităţilor, iniţiază expertize speciale privind pericole probabile sau efecte ale accidentelor în care sunt implicate substanţe periculoase;
17. schimbă la nivel naţional şi internaţional informaţii cu organisme specializate privind activităţile în care sunt implicate substanţe periculoase;
18. transmite informaţii cu privire la accidentele survenite pe plan internaţional către autorităţile competente sau alte organisme specializate;
19. raportează la Uniunea Europeană datele şi informaţiile, conform procedurilor internaţionale;
20. supune spre aprobare conducerii corespondenţa destinată factorilor interesaţi din afara MMGA;
21. întocmeşte un raport lunar privind activitatea proprie şi îl prezintă spre avizare conducerii direcţiei de specialitate din MMGA;
22. evaluează necesităţile de instruire şi pregătire a personalului din secretariatele de risc şi organizează activităţi pentru instruirea şi pregătirea acestuia.