ORDIN nr. 520 din 29 mai 2006
privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase

EMITENT:
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 16 iunie 2006

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotãrârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 440/2005 pentru reorganizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 604/2003 , cu modificãrile si completãrile ulterioare,
în baza prevederilor art. 3 si 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,
în baza prevederilor art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitãtilor care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase,
în baza prevederilor art. 4 din Ordinul ministrului mediului si gospodãrii apelor nr. 251/2005 pentru organizarea si functionarea secretariatelor de risc privind controlul activitãtilor care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase,

ministrul mediului si gospodãririi apelor si ministrul administratiei si internelor emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Procedura de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase, prezentatã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Mãsurile, atributiile si activitãtile prevãzute în prezentul ordin asigura implementarea dispozitiilor legale în vigoare în domeniul controlului activitãtilor care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase.
ART. 3
(1) În sensul prezentului ordin se folosesc urmãtoarele abrevieri:
a) MMGA - Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor;
b) MAI - Ministerul Administratiei si Internelor;
c) ANPM - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
d) ARPM - agentia regionala pentru protectia mediului;
e) AJPM - agentia judeteana pentru protectia mediului;
f) IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
g) ISUJ - inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean;
h) GNM - Garda Nationala de Mediu
i) CR-GNM - comisariatul regional al Garzii Nationale de Mediu;
j) CJ-GNM - comisariatul judetean al Garzii Nationale de Mediu;
k) PPAM - politica de prevenire a accidentelor majore;
l) PUI - planul de urgenta interna;
m) PUE - planul de urgenta externa.
(2) În sensul prezentului ordin, termenii specifici utilizati sunt definiti dupã cum urmeazã:
a) accident major - orice eveniment, cum ar fi: o emisie de substante periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezulta din evolutii necontrolate în cursul exploatãrii oricãrui obiectiv, prevãzut la art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 , care conduce la aparitia imediata sau intarziata a unor pericole grave asupra sãnãtãtii populatiei si/sau asupra mediului, în interiorul ori în exteriorul obiectivului, si în care sunt implicate una sau mai multe substante periculoase;
b) expert extern - expertul tehnic cu studii superioare si experienta relevanta de cel putin 7 ani;
c) instalatie - unitate tehnica în interiorul unui obiectiv, unde sunt produse, utilizate, manipulate si/sau depozitate substante periculoase; aceasta cuprinde toate echipamentele, structurile, sistemul de conducte, agregatele, utilajele, cãile ferate interne, docurile, cheiurile de descãrcare care deservesc instalatia, debarcaderele, depozitele si alte structuri similare, plutitoare sau de alta natura, necesare pentru exploatarea instalatiei;
d) obiectiv - spatiul care se afla sub controlul titularului de activitate, unde sunt prezente substante periculoase în una sau mai multe instalatii, inclusiv infrastructurile ori activitãtile comune sau conexe;
e) raport intermediar si/sau final - documentul întocmit ca urmare a întrunirii comisiei de investigare a accidentului major;
f) titular de activitate - orice persoana fizica sau juridicã ce exploateazã ori detine un obiectiv sau instalatie ori care este delegatã cu putere economicã decisiva în ceea ce priveste functionarea tehnica a acestuia/acesteia;
g) autoritãti centrale si locale implicate - autoritãtile care au competente în domeniul emiterii actelor de reglementare ale titularilor de activitate si în domeniul programelor, inclusiv planurilor locale si regionale.
ART. 4
Se înfiinteazã comisia nationala si comisiile regionale pentru investigarea accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase, având urmãtoarea structura:
* Comisia nationala pentru investigarea accidentelor majore:
- un reprezentant al Secretariatului de risc din MMGA;
- un reprezentant al Secretariatului de risc din ANPM;
- un reprezentant al GNM;
- 1-3 reprezentanti ai IGSU (protectie civilã, pompieri etc.);
- 1-3 reprezentanti ai obiectivului în care a avut loc accidentul;
- 1-4 experti externi;
- 1-4 reprezentanti ai autoritãtilor centrale si locale implicate;
- 1-5 invitati de specialitate din mediul academic si al cercetãrii stiintifice, recunoscuti la nivel national si international;
* comisia regionala pentru investigarea accidentelor majore:
- un reprezentant al Secretariatului de risc din ANPM;
- un reprezentant al Secretariatului de risc din ARPM;
- un reprezentant al CR-GNM;
- 1-3 reprezentanti ai secretariatelor de risc din AJPM-uri;
- 1-3 reprezentanti ai CJ - GNM-urilor;
- 1-3 reprezentanti ai ISUJ (protectie civilã, pompieri etc.);
- 1-2 reprezentanti ai obiectivului în care a avut loc accidentul;
- 1-2 experti externi;
- 1-4 reprezentanti ai autoritãtilor centrale si locale implicate;
- 1-2 invitati de specialitate din mediul academic si al cercetãrii stiintifice, recunoscuti la nivel national si international.
ART. 5
Functionarea Comisiei nationale pentru investigarea accidentelor majore este asigurata de un secretariat, organizat cu personal din cadrul Secretariatului de risc din ANPM, având o sectiune specifica în pagina web a ANPM. Comisia nationala are urmãtoarele atributii:
- constituie o baza de date privind membrii si participantii la activitatea sa;
- pe baza notificãrii accidentului, a specificului acestuia si a informatiilor suplimentare, stabileste persoanele invitate din afarã autoritãtilor competente;
- elaboreazã si transmite invitatiile în vederea întrunirii acesteia;
- redacteazã rapoarte intermediare si/sau finale privind concluziile investigarii cauzelor producerii accidentului major;
- afiseazã pe pagina web a ANPM informatiile de interes public si tine legatura cu mass-media;
- tine evidenta documentelor privind organizarea intalnirilor, precum si a celor primite, elaborate si aprobate de aceasta;
- pune la dispozitie autoritãtilor interesate raportul privind concluziile finale ale acesteia, în conditiile respectãrii prevederilor legale în vigoare;
- planifica si organizeazã intalniri viitoare pentru clarificarea unor aspecte sau elaborarea raportului final, la solicitarea majoritãtii participantilor;
- schimba informatii cu alte autoritãti, institutii si organizatii interesate.
ART. 6
Functionarea comisiei regionale pentru investigarea accidentelor majore este asigurata de un secretariat, organizat cu personal din cadrul Secretariatului de risc din ARPM, având o sectiune specifica în pagina web a ARPM. Comisia regionala pentru investigarea accidentelor majore are urmãtoarele atributii:
- constituie o baza de date privind membrii si participantii la activitatea sa;
- pe baza notificãrii accidentului major, a specificului acestuia si a informatiilor suplimentare, stabileste persoanele invitate din afarã autoritãtilor competente;
- elaboreazã si transmite invitatiile în vederea întrunirii acesteia;
- redacteazã rapoartele intermediare si/sau finale privind concluziile investigarii cauzelor producerii accidentului major;
- afiseazã pe pagina web a ARPM informatiile de interes public si tine legatura cu mass-media;
- tine evidenta documentelor privind organizarea intalnirilor, precum si a celor primite, elaborate si aprobate de aceasta;
- pune la dispozitie autoritãtilor interesate raportul privind concluziile finale ale acesteia, în conditiile respectãrii prevederilor legale în vigoare;
- planifica si organizeazã intalniri viitoare pentru clarificarea unor aspecte sau elaborarea raportului final, la solicitarea majoritãtii participantilor;
- schimba informatii cu alte autoritãti, institutii si organizatii interesate.
ART. 7
Conducerile competente ale MMGA si MAI pun în aplicare dispozitiile prezentului ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului si gospodãririi apelor,
Sulfina Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

ANEXA

PROCEDURA
de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate
substante periculoase

1. În urma producerii unui accident major, în timpul cel mai scurt dupã finalizarea interventiei echipelor de rãspuns la situatii de urgenta, secretariatul comisiei regionale pentru investigarea accidentelor majore planifica si invita membrii si participantii acesteia pentru o intalnire în scopul analizarii aspectelor tehnice, organizatorice si manageriale ale accidentului.
2. Comisia nationala pentru investigarea accidentelor majore se întruneste numai la cererea unei comisii regionale pentru investigarea accidentelor majore, înscrisã în raportul intermediar sau final, ca urmare a hotãrârii membrilor si participantilor acesteia.
3. Atributiile Comisiei nationale pentru investigarea accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase:
- stabileste, pentru fiecare intalnire, în acord cu majoritatea membrilor si participantilor, coordonatorul investigarii;
- identifica si stabileste metodele de investigare si principiile care vor sta la baza investigarii accidentului major;
- stabileste baza legislativã în vigoare având legatura cu accidentul major, identifica competentele operationale si tehnice necesare pentru desfãsurarea investigatiei, din interiorul sau din exteriorul obiectivului, în functie de caracterul accidentului;
- analizeazã si solicita, dupã caz, prin secretariat sau prin membrii comisiei, documentele necesare desfãsurãrii analizei cauzelor accidentului major;
- efectueazã expertize speciale, la solicitarea comisiilor regionale pentru investigarea accidentelor majore, pentru determinarea cauzelor, conditiilor si desfãsurãrii accidentelor.
4. Atributiile comisiei regionale pentru investigarea accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase:
- stabileste, pentru fiecare intalnire, în acord cu majoritatea membrilor si participantilor, coordonatorul investigarii;
- identifica si stabileste metodele de investigare si principiile care vor sta la baza investigarii accidentului;
- stabileste baza legislativã în vigoare având legatura cu accidentul major, identifica competentele operationale si tehnice necesare pentru desfãsurarea investigatiei, din interiorul sau din exteriorul obiectivului, în functie de caracterul accidentului;
- analizeazã si solicita, dupã caz, prin secretariat sau membrii comisiei, documentele necesare desfãsurãrii analizei cauzelor accidentului;
- efectueazã expertize speciale pentru determinarea cauzelor, conditiilor si desfãsurãrii accidentelor.
5. Obiectivul investigatiei este determinarea cauzelor care au dus la declansarea accidentului, precum si a conditiilor care au contribuit la producerea evenimentului, si nu de stabilire a vinovatiei sau a rãspunderii.
6. Investigarea se desfãsoarã transparent si impartial, astfel încât toate pãrtile sa poatã fi ascultate si sa aibã acces la rezultate.
7. În raportul final al investigarii se vor mentiona obligatoriu actiunile si mãsurile necesare pentru evitarea repetarii unui accident similar.
8. Raportul final al investigarii are statut de act administrativ, permitand organismelor abilitate sa-si îndeplineascã atributiile legale.
9. Investigarea cauzelor producerii unui accident da dreptul membrilor comisiei nationale si regionale:
- sa aibã acces la locul accidentului, precum si la obiectivele, instalatiile, echipamentele si utilajele implicate;
- sa aibã acces la vizitarea aparatelor de înregistrare a functionarii;
- sa solicite probe si sa dispunã îndepãrtarea controlatã a (componentelor) instalatiilor în vederea examinãrii sau analizei;
- sa aibã acces la rezultatele declaratiilor personalului implicat si ale altor martori;
- sa aibã acces la orice informatii relevante sau înregistrãri detinute de titularul de activitate, operatorii si/sau terte persoane fizice ori juridice.
10. Investigarea este realizatã independent de orice ancheta judiciarã.
11. Elementele investigarii sunt:
- întelegerea a ceea ce s-a întâmplat;
- determinarea motivului (cauzei) accidentului;
- dezvoltarea planurilor pentru actiuni corective, în scopul prevenirii repetarii accidentelor similare.
12. Procedura de investigare a accidentelor va consta în mod uzual din 3 faze principale:
* înainte de cercetarea pe amplasament:
- organizarea echipei de investigatii;
- studierea rapoartelor de securitate, a politicilor de prevenire a accidentelor majore, a planurilor de urgenta interna si a planurilor de urgenta externa;
- intervievarea martorilor oculari (cat mai curând posibil);
- organizarea unui sistem de informare si urmãrire a evenimentelor;
- organizarea listei de factori care ar fi putut influenta evenimentul;
- dezvoltarea listei preliminare de scenarii;
- coordonarea cu echipa care a rãspuns situatiei de urgenta pentru a asigura conservarea dovezilor;
- investigatii în afarã zonei restrictionate;
- organizarea pentru preluarea unui volum mare de date si informatii;
* pe timpul cercetãrii pe amplasament:
- contactarea reprezentantului titularului de activitate si a responsabilului cu problemele de siguranta;
- cercetarea zonei de desfãsurare a accidentului;
- obtinerea de informatii/dovezi disponibile în sprijinul investigarii; dovezile vor fi adunate înainte de curatarea amplasamentului;
- verificarea, analizarea, fotografierea echipamentelor, instalatiilor si a documentelor cu relevanta în determinarea cauzelor accidentului;
- trecerea în revista pe scurt a primelor elemente ale investigarii;
* pe timpul procesului de analiza a datelor si elaborare a raportului:
- în aceasta faza se cristalizeaza întelegerea fenomenelor, a cauzelor si conditiilor care au fãcut posibila declansarea evenimentului, a evolutiei accidentului, precum si determinarea deficientelor/punctelor tari ale sistemului de management al urgentelor, ale proceselor si tehnologiei utilizate;
- activitatea se va concentra asupra: dovezilor, analizei declaratiilor, probelor prelevate, documentatiilor, reconstituirii si analizei, testarii si simulãrii scenariilor, respectiv acceptãrii si eliminãrii sistematice a scenariilor;
- se va stabili dacã sunt necesare alte dovezi si dacã este necesarã implicarea unui expert extern sau a unei echipe de specialisti;
- se vor stabili detaliile desfãsurãrii examinãrii probelor sau privind efectuarea unor eventuale teste.
13. Ca parte a investigatiei, toate scenariile de accidente vor fi identificate pe baza dovezilor disponibile, iar echipa de investigatii va lua în considerare toate aceste scenarii fãrã a se opri prea devreme la unul în particular.
14. Se vor utiliza modelarea, testele si alte instrumente adecvate pentru a valida scenariile probabile.
15. Rapoartele privind investigarea accidentelor majore vor fi disponibile într-un interval de timp rezonabil. Dacã intervalul de timp este prea lung se reduce valoarea raportului si se face mai dificila implementarea recomandãrilor. Raportul va include desfãsurarea cronologicã a faptelor pana la declansarea accidentului, cu specificarea cauzelor si recomandãri pentru actiuni ce trebuie întreprinse. Raportul va argumenta si ce teorii nu sunt corecte si de ce.
16. În raport vor fi abordate toate aspectele privind evenimentul, cum ar fi:
- sursa accidentului: depozitare, proces, transfer/transport pe amplasament, altele;
- cauze: eroare umanã, tehnica, uzura, functionare defectuoasã, organizare etc.;
- analiza preliminarã a cauzelor care au condus la declansarea evenimentului (eveniment initiator - primul eveniment în succesiunea acestora care conduce la un accident major si evenimente asociate - orice alte evenimente care preceda sau succeda evenimentului major si care au o anumitã relevanta în ceea ce priveste evolutia accidentului);
- modul de derulare a accidentului;
- substante implicate;
- date privind conditiile ambientale si atmosferice;
- tipul de accident;
- efecte imediate pe amplasament si în afarã acestuia;
- efecte/consecinte indelungate;
- poluare;
- impactul social si economic;
- analiza mãsurilor de urgenta luate;
- date privind evaluarea eficientei mãsurilor de apãrare interne si externe, precum si concordanta dintre acestea;
- notificarea/raportul de securitate/informarea publicului/inspectiile realizate;
- organizarea si pregãtirea în caz de accidente;
- analiza informatiilor înainte de accident;
- analiza impactului dupã accident;
- date privind natura si extinderea daunelor;
- recomandãri pentru restabilirea ecosistemului;
- evaluarea mãsurilor de eliminare a daunelor materiale produse în afarã instalatiei;
- evaluarea mãsurilor de eliminare a ecotoxicitatii;
- concluzii privind îmbunãtãtirea securitãtii instalatiilor, de exemplu: informatii generale privind impunerea unor limite operationale, încetarea activitãtii;
- mãsuri legale;
- analize postaccident;
- cunostinte noi privind:
* proprietãtile substantelor (informatii privind materia prima si auxiliara, produsele intermediare si finite, datele chimice, fizice si toxicologice, reactiile chinetice sau termodinamice, datele privind functionarea conformã sau neconforma);
* proprietãtile materialelor, construirea si confectionarea pãrtilor unei instalatii (coroziune, obosire, procedura de calcul a lucrãrilor de constructie, date de ordin fizic în vederea efectuãrii unui calcul);
* modurile de functionare a componentelor si a sistemelor (esecul dispozitivelor, respectiv al sistemelor de securitate);
* esecul sistemelor tehnologice si organizatorice (cunostinte noi privind sistemul de management al securitãtii);
* recunoasterea accidentului si evaluarea situatiei (cunostinte de ordin tehnic si organizatoric privind recunoasterea si localizarea accidentelor si a efectelor accidentelor, metodologia si tehnica de localizare a emisiilor cauzate de accidente);
* reactii de salvare si de apãrare (dotare tehnica, tactica, organizare);
* mãsuri tehnice de limitare (de exemplu: instalatii de stropire, bazin de strangere a apei rezultate în urma stingerii incendiilor);
* comunicare (informarea fortelor de interventie si a tertelor persoane);
* decontaminare (identificarea si eliminarea emisiilor cauzate de accident).