ORDIN nr. 142 din 25 februarie 2004
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase

EMITENT:
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 4 martie 2004

În baza prevederilor art. 65 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995 , republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
în temeiul art. 11 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor si Mediului,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitãtilor care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase,

ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor si mediului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Procedura de evaluare a raportului de securitate privind activitãtile care prezintã pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase, prevãzutã în anexa.
ART. 2
Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 3
Autoritãtile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritãtile teritoriale pentru protectie civilã vor aplica procedura de evaluare mentionatã la art. 1.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii,
pãdurilor, apelor si mediului,
Ilie Sarbu

Bucuresti, 25 februarie 2004.
Nr. 142.

ANEXA

PROCEDURA
de evaluare a raportului de securitate privind
activitãtile care prezintã pericole de producere
a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase

1. Scop
Scopul prezentei proceduri consta în stabilirea modului si regulilor de evaluare a raportului de securitate privind activitãtile care prezintã pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase, cu respectarea dispozitiilor prevãzute în art. 8, 11 si 16 din Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitãtilor care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase.
2. Domeniu de aplicare
Prezenta procedura se aplica de cãtre autoritãtile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritãtile teritoriale pentru protectie civilã în vederea evaluãrii rapoartelor de securitate pe care titularii de activitate le elaboreazã si le transmit acestora, în conformitate cu art. 8 din Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 .
3. Reguli procedurale
3.1. Autoritãtile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritãtile teritoriale pentru protectie civilã vor evalua raportul de securitate prin verificarea:
--- legalitãtii termenului de depunere a raportului de securitate;
--- existentei informatiilor prezentate în raportul de securitate, care trebuie sa cuprindã cel putin:
- sistemul de management si organizarea obiectivului în vederea prevenirii accidentelor majore, care trebuie sa ia în considerare urmãtoarele elemente:
a) politica de prevenire a accidentelor majore trebuie elaborata în scris si trebuie sa cuprindã obiectivele globale ale titularului activitãtii si principiile de actiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major; aceasta trebuie sa fie ajustata în functie de pericolele de accidente majore ale obiectivului;
b) sistemul de management al securitãtii trebuie sa cuprindã acea parte a sistemului general de management care include structura organizatoricã, responsabilitãtile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru determinarea si punerea în aplicare a politicii de prevenire a accidentelor majore, respectiv:
b1) organizare si pesonal - rolurile si responsabilitãtile personalului implicat în managementul pericolelor majore la toate nivelurile organizatiei; identificarea nevoilor de pregãtire a acestui personal si oferirea pregãtirii necesare; implicarea angajatilor si, unde este cazul, a subcontractantilor;
b2) proceduri de identificare si evaluare a pericolelor majore care decurg din operarea normalã si anormala, precum si determinarea probabilitatii producerii si gravitatii acestora;
b3) controlul operational;
b4) managementul pentru modernizare;
b5) planurile pentru situatii de urgenta interna - adoptarea si punerea în aplicare a procedurilor de identificare a situatiilor de urgenta previzibile prin analiza sistematica, precum si a procedurilor de pregãtire, testare si revizuire a planurilor pentru situatii de urgenta interna, pentru a face fata acestor situatii;
b6) monitorizarea performantei - adoptarea si punerea în aplicare a procedurilor pentru evaluarea continua a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin politica titularului activitãtii de prevenire a accidentelor majore si prin sistemul acestuia de management al securitãtii, precum si adoptarea si punerea în aplicare a mecanismelor de investigatie si de întreprindere a actiunilor corective în caz de nerespectare; procedurile trebuie sa acopere sistemul de raportare al operatorului privind accidentele majore de tip avarie, în special cele care indica esecul mãsurilor de prevenire, precum si investigatiile si monitorizarea pe baza experientei astfel acumulate;
b7) verificare si revizuire - adoptarea si punerea în aplicare a procedurilor de evaluare periodicã, sistematica a politicii de prevenire a accidentelor majore si a eficientei sistemului adecvat de management al securitãtii; revizuirea documentata a performantei politicii si a sistemului de management al securitãtii, precum si actualizarea acestuia de cãtre conducere;
- prezentarea mediului în care este situat obiectivul:
a) descrierea amplasamentului si a mediului acestuia, inclusiv localizarea geograficã, conditiile meteorologice, geologice, hidrografice si, dacã este necesar, istoricul acestora;
b) identificarea instalatiilor si a altor activitãti ale obiectivului, care ar putea prezenta un pericol de accident major;
c) descrierea zonelor unde poate avea loc un accident major;
d) descrierea populatiei zonei (numãr, structura, vulnerabilitate, aglomerari prezente, de tipul celor din scoli, spitale) susceptibil a fi afectate;
- descrierea instalatiei:
a) descrierea activitãtilor principale si a produselor apartinând acelor pãrti ale obiectivului care au importanta din punct de vedere al securitãtii, a surselor de risc de accident major si a conditiilor în care un astfel de accident major se poate produce, precum si descrierea mãsurilor preventive propuse;
b) descrierea proceselor, în special a metodelor de operare;
c) descrierea cerintelor de siguranta în functionare si fiabilitate la proiectarea, constructia, exploatarea si întretinerea oricãrei instalatii, unitãti de stocare, echipament si infrastructura legatã de exploatarea acesteia si care prezintã pericole de accidente majore în interiorul obiectivului;
d) descrierea substantelor periculoase:
d1) inventarul substantelor periculoase, care sa cuprindã:
- identificarea substantelor periculoase: denumirea chimica, numãrul de înregistrare CAS (Chemical Abstract Service - Registry Number), denumirea conform nomenclatorului de chimie organicã IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) sau conform fisei tehnice de securitate;
- cantitatea maxima de substante periculoase care sunt prezente în obiectiv sau care ar putea fi prezente;
d2) caracteristicile fizice, chimice, toxicologice, ecotoxicologice si indicarea pericolelor, atât imediate, cat si pe termen lung, pentru om si mediu;
d3) comportamentul fizic si chimic în conditii normale de utilizare si în conditii previzibile de accident;
- identificarea si analiza riscurilor accidentale si metodele de prevenire:
a) descrierea detaliatã a scenariilor posibile de accidente majore si probabilitatea producerii acestora sau conditiile în care acestea se produc, inclusiv un rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în declansarea oricãruia dintre aceste scenarii, fie ca aceste cauze sunt interne sau externe pentru instalatie;
b) evaluarea amplitudinii si a gravitatii consecintelor accidentelor majore identificate;
c) descrierea parametrilor tehnici si a echipamentului utilizat pentru siguranta instalatiilor;
- mãsuri de protectie si de interventie pentru limitarea consecintelor unui accident:
a) descrierea echipamentului instalat în obiectiv pentru limitarea consecintelor accidentelor majore;
b) organizarea alertei si a interventiei;
c) descrierea resurselor mobilizabile, interne sau externe;
d) rezumatul elementelor descrise la lit. a), b) si c), necesare pentru elaborarea planului de urgenta interna;
- informatii necesare, care sa permitã autoritãtilor competente luarea de decizii privind amplasarea sau extinderea altor activitãti în zona obiectivului existent;
--- existentei informatiilor necesare elaborãrii planului de urgenta externa;
--- existentei datelor si elementelor fundamentate stiintific necesare respectãrii prevederilor legale ale art. 8 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 ;
--- conformarii calitative a datelor si informatiilor prezentate în raportul de securitate pentru prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase si limitarea consecintelor lor asupra securitãtii si sãnãtãtii populatiei, precum si asupra calitãtii mediului.
3.2. În cazul în care pe parcursul evaluãrii raportului de securitate se constata o neconformitate potrivit pct. 3.1, autoritãtile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritãtile teritoriale pentru protectie civilã vor solicita titularului activitãtii informatii suplimentare.
4. Înregistrãri
Autoritãtile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritãtile teritoriale pentru protectie civilã sunt obligate sa tinã evidenta rezultatelor evaluãrii rapoartelor de securitate, precum si a persoanelor sau, dupã caz, a grupurilor de persoane care au efectuat evaluarea.