ORDIN nr. 647 din 16 mai 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase

EMITENT:
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 31 mai 2005

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilã si ale art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitãtilor care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 604/2003 , cu modificãrile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta în caz de accidente în care sunt implicate substante periculoase, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor va monitoriza îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii. Începând cu aceeasi data se abroga orice reglementãri contrare.

p. Ministrul administratiei si internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucuresti, 16 mai 2005.
Nr. 647.


ANEXA


NORME METODOLOGICE
privind elaborarea planurilor de urgenta în caz de accidente în care sunt implicate substante periculoase

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
Normele metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta în caz de accidente în care sunt implicate substante periculoase, denumite în continuare norme metodologice, se aplica în cadrul obiectivelor care îndeplinesc conditiile prevãzute în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitãtilor care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase, precum si în cadrul agentilor economici de stat sau privati care produc, prelucreaza, manipuleaza, depoziteaza si utilizeazã substante toxice, inflamabile sau explozive, care pot produce poluari, incendii, explozii, avarii ori accidente chimice cu impact asupra vietii, proprietãtii si factorilor de mediu atât pe amplasamentul obiectivului, cat si în afarã acestuia.
ART. 2
(1) Scopul elaborãrii prezentelor norme metodologice consta în stabilirea unei conceptii unitare de întocmire a planurilor de urgenta atât la nivelul titularilor de activitãti potential generatoare de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase, cat si la nivelul autoritãtilor publice locale care au responsabilitãti de actiune în astfel de situatii.
(2) Prezentele norme metodologice vor asigura cadrul juridic, organizatoric si functional în vederea planificarii si executãrii mãsurilor specifice, pentru activitãtile care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase la obiectivele identificate de autoritãtile teritoriale de protectie a mediului si cele de protectie civilã, conform reglementãrilor legale în vigoare.
(3) În sensul prezentului ordin, prin autoritatea centrala pentru protectie civilã se întelege Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar prin autoritatea teritorialã pentru protectie civilã se întelege inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti.
ART. 3
În conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice se întocmesc urmãtoarele tipuri de planuri de urgenta:
- plan de urgenta interna;
- plan de urgenta externa.
ART. 4
(1) Planurile de urgenta prevãzute la art. 3 se adapteaza în functie de specificul fiecãrui obiectiv, de tipurile de accidente potentiale, de felul si de cantitãtile substantelor periculoase, de organizarea administrativ-teritorialã si de conditiile de mediu.
(2) Principalele tipuri de evenimente în care sunt implicate substante periculoase, pentru care se întocmesc planuri de urgenta, sunt:
- emisii de substante periculoase;
- avarii;
- accidente chimice majore;
- incendii;
- explozii.

CAP. II
Planul de urgenta interna

ART. 5
(1) Planul de urgenta interna se elaboreazã în scopul planificarii mãsurilor specifice pentru reducerea riscului asupra sãnãtãtii angajatilor, calitãtii factorilor de mediu si integritãtii bunurilor materiale, în caz de evenimente în care sunt implicate substante periculoase, produse pe amplasamentul unor obiective - sursa de risc chimic, incendiu, explozii si poluari.
(2) Planul prevãzut la alin. (1) are la baza identificarea riscurilor potentiale specifice, precum si procedurile de rãspuns în vederea asigurãrii:
- informãrii oportune a titularilor de activitãti, angajatilor, populatiei si autoritãtilor publice locale;
- pregãtirii personalului cu functii de decizie, a angajatilor si a fortelor de interventie;
- interventiei de urgenta, în mod organizat si într-o conceptie unitarã, pentru prevenirea, limitarea si înlãturarea consecintelor;
- refacerii si reabilitãrii factorilor de mediu;
- reluarii în conditii normale a activitãtilor de productie.
ART. 6
(1) Elaborarea planurilor de urgenta interna se realizeazã de cãtre titularii de activitãti cu pericol potential de producere a unor evenimente generate de substante periculoase, în cantitãti egale sau mai mari decât cele prevãzute în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 .
(2) Organul tehnic care coordoneazã elaborarea planului de urgenta interna este compartimentul de protectie civilã.
(3) Planul de urgenta interna se întocmeste în doua exemplare, dintre care un exemplar se pãstreazã la dispeceratul obiectivului sau la ofiterul de serviciu, iar celãlalt exemplar, de cãtre inspectorul de protectie civilã al obiectivului.
(4) Procesul de elaborare a planului de urgenta interna se bazeazã pe informatiile continute în raportul de securitate al obiectivului, elaborat potrivit art. 8 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 .
(5) Termenele de elaborare a planurilor de urgenta interna sunt:
a) pentru obiectivele noi si pentru obiectivele existente care suferã modificãri importante, înainte de începerea functionarii acestora în noile conditii;
b) pentru obiectivele existente, în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice.
ART. 7
(1) Planul de urgenta interna, aprobat de cãtre titularul activitãtii, se prezintã spre avizare autoritãtilor teritoriale pentru protectie civilã, precum si celorlalte autoritãti abilitate, în functie de specificul obiectivului.
(2) Verificarea planurilor de urgenta interna se efectueazã de cãtre personal atestat de autoritatea centrala de protectie civilã, numit prin ordin de zi pe unitate.
(3) Avizul prevãzut la alin. (1) se elibereazã sub semnatura sefului inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean.
ART. 8
(1) Planul de urgenta interna se va distribui dupã cum urmeazã:
- doua exemplare originale - la titularul de activitate;
- o copie - la autoritatea teritorialã de protectie civilã;
- o copie - la autoritatea teritorialã de protectie a mediului.
(2) Extrase din planul de urgenta interna se vor distribui autoritãtilor publice care l-au avizat, fortelor de interventie interne si externe care au misiuni de actiune pe amplasament, precum si vecinilor ce pot fi afectati în cazul producerii unui accident.
(3) Responsabilitatea distribuirii planului de urgenta interna revine inspectorului de protectie civilã.
(4) Planul de urgenta interna va cuprinde o lista de distributie a exemplarelor originale, copiilor si extraselor.
ART. 9
(1) Responsabilitatea actualizãrii planului de urgenta interna revine inspectorului de protectie civilã al obiectivului, aceasta activitate realizandu-se anual sau ori de câte ori apar modificãri, astfel:
- schimbarea unor persoane cu responsabilitãti în schema generalã de rãspuns la urgente;
- schimbarea adreselor/numerelor de telefon, fax, telex etc.;
- modificãri în situatiile cu necesarul de resurse umane si materiale, cu acordul titularului de activitate;
- modificãri în programul de instruire-pregãtire.
(2) Revizuirea planului de urgenta interna se realizeazã la intervale de cel mult 3 ani sau la solicitarea autoritãtilor teritoriale de protectie civilã, pe baza modificãrilor produse în:
- caracteristicile surselor de risc;
- structura economicã a obiectivului;
- realizarea cooperãrii;
- conceptia aplicãrii planului.
(3) Dupã fiecare actualizare si revizuire modificãrile sunt transmise prin grija inspectorului de protectie civilã tuturor celor cãrora li s-a distribuit planul sau extrasul de pe acesta.
ART. 10
(1) Planul de urgenta interna va fi testat si evaluat prin exercitii organizate de cãtre titularul activitãtii.
(2) Înainte de executarea exercitiilor se asigura actualizarea sau, dupã caz, revizuirea planului de urgenta interna, precum si antrenamente partiale cu personalul de decizie si cu fortele de interventie.
(3) Pregãtirea exercitiilor si antrenamentelor se executa pe baza unui grafic întocmit de inspectorul de protectie civilã, avizat de compartimentele de specialitate ale obiectivului si de autoritatea teritorialã de protectie civilã si aprobat de titularul activitãtii.
(4) Anual se va executa cel putin câte un exercitiu pentru fiecare tip de eveniment în care sunt implicate substante periculoase, precum incendiu, explozie, avarie, accident chimic, emisie de substante periculoase.
(5) Exercitiile si antrenamentele cu scenarii care presupun efecte în afarã amplasamentului se vor organiza si desfasura cel putin o data la 3 ani.
(6) Evaluarea planului de urgenta interna se realizeazã dupã executarea exercitiilor prevãzute la alin. (1), pe baza concluziilor si rapoartelor prezentate de personalul special angrenat în acest scop, câte un exemplar din raportul de evaluare fiind transmis autoritãtilor teritoriale de protectie civilã si celor de protectie a mediului.
ART. 11
Structura-cadru a planului de urgenta interna este prevãzutã în anexa nr. 1.

CAP. III
Planul de urgenta externa

ART. 12
(1) Planul de urgenta externa se elaboreazã în scopul planificarii într-o conceptie unitarã a mãsurilor necesare pentru protectia vietii, proprietãtii si a calitãtii factorilor de mediu din afarã amplasamentelor obiectivelor, în caz de accident major, în care sunt implicate substante periculoase.
(2) Planul de urgenta externa urmãreste:
a) realizarea în timp scurt, în mod organizat si într-o conceptie unitarã a mãsurilor si actiunilor de protectie si interventie în caz de accident major;
b) reducerea impactului asupra sãnãtãtii populatiei din jurul amplasamentului asupra calitãtii factorilor de mediu si integritãtii bunurilor materiale;
c) informarea si alarmarea oportuna a populatiei;
d) planificarea modalitãtilor de evacuare a populatiei expuse riscului în situatii de urgenta;
e) stabilirea procedurilor de actiune a fortelor de interventie din afarã amplasamentului.
ART. 13
(1) Autoritãtile teritoriale pentru protectie civilã elaboreazã planuri de urgenta externa pentru fiecare obiectiv cu pericol potential de producere a unor evenimente generate de substante periculoase, în cantitãti egale sau mai mari decât cele prevãzute în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 .
(2) Planul de urgenta externa se va elabora în doua exemplare, dintre care unul se va pãstra la titularul activitãtii, iar celãlalt la centrul operational al inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.
(3) În procesul de elaborare a planului de urgenta externa autoritatea teritorialã de protectie civilã va consulta autoritãtile administratiei publice locale, structurile deconcentrate ale ministerelor cu responsabilitãti de interventie la accidente majore, populatia din zonele de risc, precum si institutele de cercetare si de învãtãmânt.
(4) Planul de urgenta externa se elaboreazã tinându-se seama de informatiile cuprinse în raportul de securitate si de reglementãrile legale privind prevenirea accidentelor majore.
(5) Termenele de elaborare a planului de urgenta externa sunt:
a) pentru obiectivele noi si pentru obiectivele existente care suferã modificãri importante, înainte de începerea functionarii acestora;
b) pentru obiectivele existente, în termen de 9 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice.
ART. 14
(1) Planul de urgenta externa se aproba de prefect, dupã avizarea acestuia de cãtre autoritãtile teritoriale de politie, jandarmi, de protectie a mediului, inspectia muncii, sãnãtate publica, precum si de alte autoritãti abilitate, dupã caz, potrivit specificului obiectivului.
(2) Aprobarea si avizul prevãzute la alin. (1) se consemneazã, sub semnatura, pe prima pagina a planului de urgenta externa de cãtre sefii fiecãrei institutii abilitate.
ART. 15
(1) Planul de urgenta externa se va distribui dupã cum urmeazã:
a) un exemplar original se va pãstra în cadrul centrului operational al inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;
b) un exemplar original - la presedintele comitetului judetean pentru situatii de urgenta;
c) o copie - la autoritatea centrala de protectie civilã.
(2) Extrase din planul de urgenta externa se vor distribui tuturor autoritãtilor publice locale de specialitate cu sarcini de interventie, precum si autoritãtilor administratiei publice locale dispuse în zonele de planificare la urgenta.
(3) Responsabilitatea distribuirii planului de urgenta externa revine autoritãtii teritoriale de protectie civilã.
(4) Panul de urgenta externa va cuprinde o lista de distributie a exemplarelor originale, copiilor si extraselor.
ART. 16
(1) Planurile de urgenta externa se actualizeazã, prin grija autoritãtii teritoriale de protectie civilã, anual sau ori de câte ori apar modificãri în ceea ce priveste:
a) componenta schemei de organizare la urgenta;
b) adresele, numerele de telefon, fax;
c) modificãrile în situatiile cu necesarul de resurse umane si materiale;
d) modificãrile în programul de instruire-pregãtire.
(2) Revizuirea planului de urgenta externa se realizeazã la intervale de cel mult 3 ani, pe baza modificãrilor produse în:
- caracteristicile surselor de risc;
- realizarea cooperãrii;
- conceptia aplicãrii planului;
- structura asezãrilor umane din zonele de risc.
(3) Dupã fiecare actualizare si revizuire modificãrile sunt transmise, prin grija autoritãtii teritoriale pentru protectie civilã, tuturor celor care sunt trecuti pe lista de distributie a planului de urgenta externa.
ART. 17
(1) Planul de urgenta externa va fi testat si evaluat prin exercitii si aplicatii organizate de autoritãtile teritoriale pentru protectie civilã, pe baza unui grafic aprobat de prefectul judetului.
(2) Înainte de executarea exercitiilor se asigura actualizarea sau, dupã caz, revizuirea planului de urgenta externa, precum si antrenamente partiale cu personalul de decizie si cu fortele de interventie.
(3) Pentru asigurarea unei pregatiri adecvate a personalului cu atributii de decizie si de interventie vor fi organizate si desfãsurate periodic mai multe tipuri de activitãti, astfel:
- exercitii de simulare în centrul operational pentru situatii de urgenta;
- exercitii cu scenarii de urgenta pe amplasament;
- exercitii cu scenarii de urgenta în afarã amplasamentului;
- antrenamente de specialitate la sala si în teren;
- aplicatii de specialitate.
(4) Exercitiile cu scenarii care presupun efecte în afarã amplasamentului se vor organiza si desfasura cel putin o data la 3 ani si vor fi, de regula, corelate cu exercitiile organizate de titularul activitãtii.
(5) Evaluarea planului de urgenta externa se realizeazã dupã executarea exercitiilor si aplicatiilor, pe baza concluziilor si rapoartelor prezentate de personalul special angrenat în acest scop, un exemplar din raportul de evaluare fiind transmis la autoritatea centrala de protectie civilã.
ART. 18
Structura-cadru a planului de urgenta externa este prezentatã în anexa nr. 2.

CAP. IV
Dispozitii finale

ART. 19
Autoritatea centrala de protectie civilã va elabora, în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice, un regulament cu proceduri operationale specifice pentru organizarea si conducerea activitãtilor de prevenire si combatere a consecintelor avariilor/accidentelor în care sunt implicate substantele periculoase prevãzute în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 .
ART. 20
Titularul de activitate este obligat sa furnizeze autoritãtilor teritoriale pentru protectie civilã, în termenele prevãzute de reglementãrile legale în vigoare, toate informatiile necesare pentru elaborarea planului de urgenta externa.
ART. 21
Planurile de urgenta interna si externa se pun în aplicare imediat de cãtre titularul activitãtii si, atunci când situatia o impune, de cãtre autoritãtile teritoriale de protectie civilã, în urmãtoarele situatii:
a) când survine un accident major;
b) când survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un accident major.
ART. 22
Pentru neschimbare, pe fiecare fila a planurilor de urgenta interna si externa se aplica stampila institutiei sau a agentului economic care l-a elaborat.
ART. 23
În vederea participãrii publicului la dezbaterea continutului planurilor de urgenta interna si externa, se vor organiza informãri prin intermediul mass-media, expuneri, conferinte, dezbateri publice, pagini web si altele asemenea.
ART. 24
Pentru întocmirea planurilor de urgenta interna si externa, precum si a planurilor de protectie si interventie se pot angaja persoane fizice sau juridice atestate, în conditiile legii.
ART. 25
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1la normele metodologice


STRUCTURA-CADRU
a planului de urgenta interna

1. Lista cu distributia planului
2. Evidenta actualizarilor si revizuirilor
3. Cuprins
4. Generalitati
5. Informatii despre obiectiv
6. Indentificarea si clasificarea evenimentelor
7. Clasificarea urgentelor
8. Notificarea, informarea si alarmarea
9. Organizarea si conducerea actiunilor de interventie
10. Comunicatiile
11. Logistica
12. Monitorizarea factorilor de mediu
13. Comunicarea cu mass-media si informarea publica
14. Verificarea planului


ANEXA 2 la normele metodologice


STRUCTURA-CADRU
a planului de urgenta externa

1. Lista cu distributia planului
2. Evidenta actualizarilor si revizuirilor
3. Cuprins
4. Generalitati
5. Informatii despre obiectiv
6. Cadru general
7. Organizarea centrului de coordonare a interventiei
a) Schema de organizare
b) Tabel cu încadrarea functiilor
8. Identificarea si clasificarea evenimentelor
9. Clasificarea urgentelor
10. Notificarea, informarea si alarmarea
11. Declararea si introducerea stãrii de alerta
12. Organizarea si conducerea actiunilor de interventie
a) Proceduri specifice pentru fiecare formatiune de interventie
b) Tabel-sinteza al fortelor de interventie
c) Actiuni pe termen lung
13. Comunicatiile
14. Logistica
15. Monitorizarea factorilor de mediu
16. Încetarea stãrii de alerta
17. Comunicarea cu mass-media si informarea publica
18. Verificarea planului