LEGE Nr. 31 din 18 mai 1994
pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957

EMITENT:
PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 136 din 31 mai 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
România adera la Acordul european referitor la transportul rutier international al mãrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 30 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE


ACORD EUROPEAN
referitor la transportul rutier international al mãrfurilor periculoase (A.D.R.)*)
*) Traducere

Pãrtile contractante,
dornice sa creascã securitatea transporturilor rutiere internationale,
au convenit dupã cum urmeazã:

ART. 1
În sensul prezentului acord, se întelege:
a) prin vehicule, automobile, vehiculele articulate, remorcile si semiremorcile, asa cum sînt definite prin art. 4 al Conventiei referitoare la circulatia rutiera, din data de 19 septembrie 1949, cu exceptia vehiculelor care apartin fortelor armate ale unei pãrti contractante sau care se afla sub responsabilitatea acestor forte armate;
b) prin mãrfuri periculoase, substantele si obiectele al cãror transport rutier international se interzice prin anexele A si B **) sau nu este autorizat decît în anumite conditii;
-----------
**) Anexele A si B vor fi comunicate de cãtre Ministerul Transporturilor autoritãtilor competente direct interesate.

c) prin transport international, orice transport efectuat pe teritoriul a cel putin doua pãrti contractante, cu vehiculele definite în paragraful a) de mai sus.
ART. 2
1. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 3 al art. 4, mãrfurile periculoase al cãror transport este exclus de anexa A nu trebuie sa facã obiectul unui transport international.
2. Transporturile internationale ale altor mãrfuri periculoase sînt autorizate, dacã se îndeplinesc:
a) conditiile impuse de anexa A pentru mãrfurile în cauza, în special privind ambalarea si etichetarea; si
b) conditiile impuse de anexa B, în special privind constructia, echiparea si circulatia vehiculului care transporta mãrfurile respective, conform dispozitiilor paragrafului 2 al art. 4.
ART. 3
Anexele la prezentul acord fac parte integrantã din acest acord.
ART. 4
1. Fiecare parte contractantã îsi pãstreazã dreptul de a reglementa sau de a interzice, din alte motive decît cele de securitate, pe parcursul drumului, intrarea pe teritoriul sau a mãrfurilor periculoase.
2. Vehiculele care erau în serviciu pe teritoriul unei pãrti contractante la intrarea în vigoare a prezentului acord sau care a fost puse în serviciu în termen de 2 luni dupã aceasta intrare în vigoare vor putea efectua, în decurs de 3 ani de la aceasta intrare în vigoare, un transport international de mãrfuri periculoase chiar dacã constructia si echipamentul lor nu satisfac în întregime conditiile impuse de anexa B pentru transportul în cauza. Cu toate acestea, clauze speciale ale anexei B pot reduce acest interval.
3. Pãrtile contractante îsi pãstreazã dreptul de a conveni prin acorduri speciale, bilaterale sau multilaterale ca anumite mãrfuri periculoase, al cãror transport international este interzis prin prezentul acord, sa poatã totusi, în anumite conditii, face obiectul transporturilor internationale pe teritoriile lor sau ca mãrfurile periculoase al cãror transport este autorizat de prezentul acord în conditii determinate sa poatã face obiectul transporturilor internationale pe teritoriile lor în conditii mai putin riguroase decît cele impuse de anexele la prezentul acord. Acordurile speciale, bilaterale sau multilaterale, la care se referã prezentul paragraf, vor fi comunicate secretarului general al O.N.U., care le va comunica pãrtilor contractante care nu au semnat aceste acorduri.
ART. 5
Transporturile cãrora li se aplica prezentul acord rãmîn supuse prevederilor nationale sau internationale care privesc în mod general circulatia rutiera, transporturile rutiere internationale sau schimburile internationale de mãrfuri.
ART. 6
1. Tãrile membre ale Comisiei Economice pentru Europa si tãrile admise în comisie cu titlu consultativ conform paragrafului 8 al mandatului acestei comisii, pot deveni pãrti contractante la prezentul acord:
a) semnindu-l;
b) ratificindu-l dupã semnarea lui sub rezerva ratificãrii;
c) aderind la el.
2. Tãrile susceptibile de a participa la anumite lucrãri ale Comisiei Economice pentru Europa, aplicind paragraful 11 al mandatului acestei comisii, pot deveni pãrti contractante la prezentul acord aderind la el dupã intrarea în vigoare.
3. Acordul va fi deschis spre semnare pînã la 15 septembrie 1957. Dupã aceasta data va fi deschis spre aderare.
4. Ratificarea sau aderarea va fi facuta prin depunerea unui instrument pe lîngã secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.
ART. 7
1. Prezentul acord va intra în vigoare la o luna de la data la care numãrul de tari mentionate în paragraful 1 al art. 6 care l-au semnat fãrã rezerva ratificãrii sau au depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare se va ridica la cinci. Cu toate acestea, anexele nu se vor aplica decît la 6 luni dupã intrarea în vigoare a acordului.
2. Pentru fiecare tara care va ratifica prezentul acord sau va adera la el dupã ce cinci dintre tãrile mentionate în paragraful 1 al art. 6 îl vor semna fãrã rezerva ratificãrii sau vor fi depus instrumentul de ratificare sau de aderare, prezentul acord va intra în vigoare la o luna dupã depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare a tarii respective si anexele sale vor fi aplicate, pentru acea tara, fie la aceeasi data, dacã sînt deja în vigoare în momentul acela, fie dacã nu, la data la care se vor aplica conform dispozitiilor paragrafului 1 al prezentului articol.
ART. 8
1. Fiecare parte contractantã va putea denunta prezentul acord prin notificarea adresatã secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.
2. Denuntarea va avea efect la 12 luni dupã data la care secretarul general a primit notificarea.
ART. 9
1. Prezentul acord va inceta sa producã efecte dacã, dupã intrarea lui în vigoare, numãrul pãrtilor contractante este mai mic de cinci, timp de 12 luni consecutive.
2.În cazul în care se încheie un acord mondial reglementind transporturile de mãrfuri periculoase, orice dispozitie a prezentului acord care ar fi în contradictie cu una dintre dispozitiile acestui acord mondial, în raporturile dintre pãrtile la prezentul acord, devenite pãrti la acordul mondial, va fi abrogatã în mod automat începînd cu data intrãrii în vigoare a acestuia si înlocuitã ipso facto de dispozitia respectiva a acordului mondial.
ART. 10
1. Orice tara va putea declara, la semnarea prezentului acord fãrã rezerva ratificãrii sau la depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare sau oricind ulterior, printr-o înstiintare adresatã secretarului general O.N.U., ca prezentul acord va fi aplicabil pe tot teritoriul pe care îl reprezintã pe plan international sau numai o parte a acestuia. Acordul si anexele sale vor fi aplicabile pe teritoriul sau pe teritoriile mentionate în înstiintare, la o luna dupã primirea acesteia de cãtre secretarul general.
2. Orice tara care va face, conform paragrafului 1 al acestui articol, o declaratie în scopul de a face aplicabil prezentul acord pe un teritoriu pe care îl reprezintã pe plan international va putea denunta acordul, conform art. 8, în ceea ce priveste teritoriul respectiv.
ART. 11
1. Orice diferend între doua sau mai multe pãrti contractante, referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, va fi solutionat, pe cît posibil, pe calea negocierii între pãrtile în litigiu.
2. Orice diferend care nu va fi solutionat pe calea negocierii va fi supus arbitrajului la cererea uneia dintre pãrtile contractante în litigiu si va fi trimis, în consecinta, unuia sau mai multor arbitri alesi de comun acord între pãrtile în litigiu. Dacã, în 3 luni de la cererea de arbitraj, pãrtile în litigiu nu ajung sa se înteleagã în ceea ce priveste alegerea unui arbitru sau a arbitrilor, oricare dintre aceste pãrti va putea cere secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite desemnarea unui arbitru unic în fata cãruia va fi adus diferendul pentru decizie.
3. Sentinta arbitrului sau arbitrilor desemnati conform paragrafului 2 al prezentului articol va fi obligatorie pentru pãrtile contractante în litigiu.
ART. 12
1. Fiecare parte contractantã va putea declara, în momentul semnãrii sau ratificãrii prezentului acord sau la aderare, ca nu se considera legatã sa respecte art. 11. Celelalte pãrti contractante nu vor fi legate sa respecte art. 11 fata de orice parte contractantã care va formula o astfel de rezerva.
2. Orice parte contractantã care va formula o rezerva conform paragrafului 1 al acestui articol va putea retrage aceasta rezerva în orice moment, printr-o înstiintare adresatã secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.
ART. 13
1. Dupã ce prezentul acord va fi în vigoare timp de 3 ani, orice parte contractantã va putea cere, prin notificare adresatã secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, convocarea unei conferinte în scopul revizuirii textului acordului. Secretarul general va aduce la cunostinta aceasta cerere tuturor pãrtilor contractante si va convoca o conferinta de revizuire dacã, într-un interval de 4 luni de la înstiintarea adresatã de el, cel putin un sfert dintre pãrtile contractante îi aduc la cunostinta asentimentul lor fata de aceasta cerere.
2. Dacã se convoacã o conferinta, conform paragrafului 1 al prezentului articol, secretarul general al O.N.U. va anunta toate pãrtile contractante si le va invita sa prezinte, în termen de 3 luni, propunerile pe care vor dori sa le examineze conferinta. Secretarul general va comunica tuturor pãrtilor contractante ordinea de zi provizorie a conferintei, cît si textul acestor propuneri, cu cel putin 3 luni înaintea datei de deschidere a conferintei.
3. Secretarul general al O.N.U. va invita la orice conferinta convocatã conform prezentului articol toate tãrile vizate în paragraful 1 al art. 6, cît si tãrile devenite pãrti contractante ca urmare a prevederilor paragrafului 2 al art. 6.
ART. 14
1. Independent de procedura de revizuire prevãzutã în art. 13, orice parte contractantã va putea propune unul sau mai multe amendamente la anexele prezentului acord. În acest scop, ea va transmite textul secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite. Pentru a obtine concordanta acestor anexe cu celelalte acorduri internationale referitoare la transportul mãrfurilor periculoase, secretarul general va propune, de asemenea, amendamente la anexele prezentului acord.
2. Secretarul general al O.N.U. va comunica tuturor pãrtilor contractante si va aduce la cunostinta celorlalte tari vizate în paragraful 1 al art. 6 orice propunere facuta conform prevederilor paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Orice proiect de amendament al anexelor va fi considerat acceptat dacã, în termen de 3 luni de la data la care secretarul general al O.N.U. l-a transmis, cel putin o treime dintre pãrtile contractante sau cinci dintre ele dacã o treime este mai mare decît aceasta cifra nu au comunicat în scris secretarului general opozitia lor la amendamentul propus. Dacã tratamentul este considerat acceptat, va intra în vigoare pentru toate pãrtile contractante la expirarea unui nou termen de 3 luni, cu exceptia cazurilor de mai jos:
a) în cazul în care au fost aduse sau vor fi probabil aduse amendamente la alte acorduri internationale vizate în paragraful 1 al prezentului articol, va intra în vigoare la expirarea unui termen care va fi fixat de secretarul general astfel încît sa permitã, pe cît posibil, intrarea în vigoare simultanã a amendamentelor respective si a celor care au fost sau vor fi probabil aduse la celelalte acorduri. Termenul nu va putea fi oricum mai mic de o luna;
b) partea contractantã care înainteazã proiectul de amendament va putea specifica în propunerea sa un termen mai mare de 3 luni pentru intrarea în vigoare a amendamentului în cazul cînd va fi acceptat.
4. Secretarul general O.N.U. va comunica cît mai curînd posibil tuturor pãrtilor contractante si tuturor tãrilor vizate în paragraful 1 al art. 6 orice obiectie primitã de la pãrtile contractante fata de un amendament propus.
5. Dacã proiectul de amendament al anexelor nu este considerat acceptat, dar dacã cel putin o parte contractantã, alta decît cea care l-a propus, a comunicat în scris secretarului general al O.N.U. acordul ei cu privire la proiect, va fi convocatã o reuniune a tuturor pãrtilor contractante si a tuturor tãrilor vizate în paragraful 1 al art. 6 de cãtre secretarul general, în termen de 3 luni calculate de la expirarea termenului de 3 luni prevãzut de paragraful 3 al prezentului articol, pentru a se opune amendamentului. Secretarul general poate invita la aceasta reuniune si reprezentanti:
- ai organizatiilor internationale guvernamentale cu atributii în domeniul transporturilor;
- ai organizatiilor internationale neguvernamentale ale cãror activitãti sînt legale direct de transportul de mãrfuri periculoase pe teritoriul pãrtilor contractante.
6. Orice amendament adoptat de mai mult de jumãtate din numãrul total al pãrtilor contractante la o reuniune convocatã conform paragrafului 5 al acestui articol va intra în vigoare, pentru toate pãrtile contractante, conform modalitãtilor hotãrîte la respectiva reuniune de cãtre majoritatea pãrtilor contractante participante la aceasta.
ART. 15
În afarã instiintarilor prevãzute în art. 13 si 14, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va aduce la cunostinta tãrilor vizate în paragraful 1 al art. 6, cît si tãrilor devenite pãrti contractante ca urmare a paragrafului 2 al art. 6:
a) semnarile, ratificarile si aderarile, conform art. 6;
b) datele la care prezentul acord si anexele sale intra în vigoare conform art. 7;
c) denuntarile, conform art. 8;
d) abrogarea acordului, conform art. 9;
e) înstiintãrile si denuntarile primite, conform art. 10;
f) declaratiile si înstiintãrile primite, conform paragrafelor 1 si 2 ale art. 12;
g) acceptarea si data intrãrii în vigoare a modificãrilor conform paragrafelor 3 si 6 ale art. 14.
ART. 16
1. Protocolul de semnare a prezentului acord va avea aceeasi valabilitate, valoarea si durata ca si acordul însusi, din care va fi considerat ca fãcînd parte integrantã.
2. Nu se admite nici o rezerva la prezentul acord, cu exceptia celor înscrise în protocolul de semnarea si celor formulate conform art. 12.
ART. 17
Dupã 15 decembrie 1957, originalul prezentului acord va fi depus la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, care va trimite copii certificate conforme fiecãreia dintre tãrile mentionate în paragraful 1 al art. 6.
Drept pentru care subsemnatii, autorizati în modul cuvenit, au semnat prezentul acord.
Încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, într-un singur exemplar, în limbile engleza si franceza pentru textul acordului si în limba franceza pentru anexe, fiecare text avînd aceeasi valabilitate pentru acordul mentionat.
Secretarul general al O.N.U. este invitat sa întocmeascã o traducere oficialã a anexelor în limba engleza si sa anexeze aceasta traducere la copiile certificate, mentionate în art. 17.