ORDIN nr. 80 din 6 mai 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila

EMITENT:
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 mai 2009


Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) si (2) si ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) si ale art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilã, republicatã, si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã, prin inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti, va lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
ART. 3
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 3 octombrie 2006, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se abrogã.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru,
ministrul administratiei si internelor,
Cristian Fãinisi,
secretar de stat

Bucuresti, 6 mai 2009.
Nr. 80.


ANEXA

NORME METODOLOGICE
de avizare si autorizare privind securitatea
la incendiu si protectia civilã

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de cãtre inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentã, denumite în continuare inspectorate, dupã verificarea de conformitate cu prevederile reglementãrilor tehnice în vigoare a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, adoptate în documentatiile tehnice ale lucrãrilor de constructii, pentru îndeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si a altor amenajãri.
(2) Avizele de protectie civilã sunt actele emise, în baza legii, de cãtre inspectorate, dupã verificarea de conformitate cu prevederile reglementãrilor tehnice în vigoare a mãsurilor adoptate în documentatiile tehnice ale lucrãrilor de constructii pentru realizarea adãposturilor de protectie civilã.
ART. 2
(1) Autorizatiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de cãtre inspectorate, prin care se certificã, în urma verificãrilor în teren si a documentelor privind realizarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - la constructii, instalatii si alte amenajãri.
(2) Autorizatiile de protectie civilã sunt actele emise, în baza legii, de cãtre inspectorate, prin care se certificã, în urma verificãrii documentelor si în teren, realizarea adãposturilor de protectie civilã, conform reglementãrilor specifice.
ART. 3
(1) Avizele de securitate la incendiu se emit în urmãtoarele situatii:
a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizatiilor de construire, pentru categoriile de constructii si amenajãri aprobate, potrivit legii, prin hotãrâre a Guvernului;
b) pentru lucrãrile de schimbare a destinatiei si/sau de modernizare la constructii si amenajãri existente, care nu necesitã autorizatii de construire, atunci când, în urma executãrii lucrãrilor, constructiile si amenajãrile respective se încadreazã în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotãrâre a Guvernului prevãzutã la lit. a), pentru care este necesarã avizarea privind securitatea la incendiu;
c) pentru amplasarea constructiilor în interiorul parcelelor si asigurarea posibilitãtilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general si ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigurã îndeplinirea cerintelor prevãzute de reglementãrile specifice.
(2) Avizele de protectie civilã se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizatiilor de construire, pentru categoriile de constructii si amenajãri aprobate, potrivit legii, prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 4
(1) Avizele si autorizatiile de securitate la incendiu si de protectie civilã se solicitã în scris de cãtre persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a cãror zonã de competentã urmeazã sã fie realizate ori sunt amplasate constructiile sau amenajãrile respective.
(2) Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. 1, pentru avizele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), în anexa nr. 2, pentru avizele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. c), în anexa nr. 3, pentru avizele prevãzute la art. 3 alin. (2), în anexa nr. 4, pentru autorizatiile prevãzute la art. 2 alin. (1), si în anexa nr. 5, pentru autorizatiile prevãzute la art. 2 alin. (2).
(3) Pentru constructiile care se supun avizãrii privind securitatea la incendiu si protectia civilã, cererile si documentatiile tehnice se depun simultan.
ART. 5
(1) Cererile, precum si avizele si autorizatiile, însotite de documentele prevãzute la art. 9, 12, 13, 17 si 20, se înregistreazã într-un registru special, în ordinea primirii, respectiv emiterii lor, asigurându-se evidenta si confidentialitatea continutului acestora.
(2) Dacã documentele prezentate sunt incomplete sau nu contin toate datele prevãzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunicã solicitantului cu adresã scrisã semnatã de inspectorul-sef, cu aplicarea stampilei unitãtii, în cel mult 5 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii.
(3) În situatia în care documentatia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica data, numele si prenumele acestuia si semnãtura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6 lit. B.
(4) Termenul legal de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentatiei complete.
(5)Termenul legal de emitere a autorizatiilor este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentatiei complete.
ART. 6
(1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizeazã pentru solutionare specialistilor desemnati din inspectia de prevenire - structura de avizareautorizare din cadrul inspectoratului - care, în urma verificãrii continutului acestora si a conditiilor din teren - numai pentru emiterea autorizatiilor -, întocmesc pentru fiecare situatie un referat cu concluziile rezultate si cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivatã a emiterii avizului sau autorizatiei.
(2) Referatele se verificã de cãtre seful structurii de avizare-autorizare, se vizeazã de cãtre adjunctul inspectorului-sef si se aprobã de cãtre inspectorul-sef.
(3) Avizele si autorizatiile emise de inspectorate se semneazã de cãtre inspectorul-sef si se stampileazã cu stampila inspectoratului.
ART. 7
La emiterea avizelor si/sau a autorizatiilor de securitate la incendiu si de protectie civilã solicitantul prezintã copii ale documentelor prin care se atestã efectuarea plãtii tarifelor stabilite potrivit Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilã.
ART. 8
(1) Nu se emit avize sau autorizatii de cãtre inspectorate în urmãtoarele situatii:
a) atunci când se constatã la verificarea documentelor depuse, precum si în teren neîndeplinirea cerintelor prevãzute de reglementãrile tehnice în vigoare si de prezentele norme metodologice;
b) dacã obiectivele respective nu se încadreazã în categoriile celor stabilite prin lege, hotãrâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administratiei publice centrale.
(2) Respingerea emiterii avizelor sau autorizatiilor se comunicã solicitantilor, împreunã cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea documentatiei complete, cu adresã scrisã, semnatã de inspectorul-sef, cu aplicarea stampilei inspectoratului.
(3) Dacã solicitantii nu se prezintã pentru ridicarea avizelor sau autorizatiilor, precum si a documentatiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele respective sunt clasate si îndosariate potrivit reglementãrilor în vigoare.

CAP. II
Documentatiile necesare pentru emiterea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu

ART. 9
(1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizatiei de construire se elibereazã pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere-tip - douã exemplare;
b) certificatul de urbanism - douã exemplare în copie;
c) documentatia tehnicã, cuprinzând memoriul tehnic pe specialitãti în care sunt incluse mãsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu si piesele desenate - douã exemplare;
d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentialã "securitate la incendiu" - constructii si instalatii - douã exemplare;
e) planul de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajãrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fatã de vecinãtãti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fatã de cãile de acces la drumurile publice, mentionându-se lãtimea si lungimea lor - douã exemplare;
f) fisa tehnicã pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, cu modificãrile ulterioare, si în interiorul termenului de valabilitate a acestora - 3 exemplare;
g) opisul cu documentele depuse, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6 lit. A - douã exemplare.
(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbãrile de destinatie si modernizãrile la constructiile si amenajãrile existente care, potrivit legii, nu necesitã autorizatii de construire se emit pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere-tip - douã exemplare;
b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului si/sau constructiilor - douã exemplare în copie;
c) raportul de expertizã tehnicã pentru cerinta esentialã "securitate la incendiu" privind schimbarea destinatiei sau avizul proiectantului initial al constructiei - douã exemplare;
d) scenariul de securitate la incendiu - douã exemplare;
e) planul de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajãrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fatã de vecinãtãti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fatã de cãile de acces la drumurile publice, mentionându-se lãtimea si lungimea lor - douã exemplare;
f) documentatia cuprinzând relevee la situatia existentã si planuri cu situatia propusã pentru fiecare nivel, fatadã si sectiune ale constructiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 si, dupã caz, scheme ale instalatiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încãlzire, de apã, de ventilare, de climatizare si altele asemenea, precum si ale instalatiilor de protectie împotriva incendiilor - douã exemplare;
g) opisul cu documentele depuse - douã exemplare.
(3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea constructiilor în interiorul parcelelor si asigurarea posibilitãtilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere-tip - douã exemplare;
b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - douã exemplare în copie;
c) planul de situatie - amplasare în zonã -, cu precizarea distantelor fatã de vecinãtãti si a cãilor de acces la drumurile publice - douã exemplare;
d) opisul cu documentele depuse - douã exemplare.
ART. 10
(1) La emiterea avizelor prevãzute la art. 9 se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar din acestea.
(2) La documentele retinute de cãtre emitentul avizului se anexeazã si referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).
(3) Avizele de securitate la incendiu emise de inspectorate se redacteazã în douã exemplare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 7, emitentul retinând un exemplar.
(4) Avizele de securitate la incendiu emise pe fisã tehnicã se redacteazã în 3 exemplare, emitentul retinând un exemplar.
ART. 11
(1) Documentele retinute de emitent, prevãzute la art. 10, se pãstreazã de cãtre acesta pânã la emiterea autorizatiei de securitate la incendiu, dupã care se arhiveazã potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Pentru avizele emise în conditiile art. 9 alin. (3), documentele retinute de emitent se pãstreazã si se arhiveazã potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 12
(1) Autorizatiile de securitate la incendiu se emit dupã efectuarea receptiei la terminarea lucrãrilor, la darea în exploatare a constructiilor sau amenajãrilor noi, pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere-tip - douã exemplare;
b) autorizatia de construire - douã exemplare în copie;
c) avizul de securitate la incendiu si documentatia vizatã spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - în copie si original;
d) piesele scrise si desenate din documentatia tehnicã, cum sunt: detalii de executie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, dispozitii de santier însusite de verificatorul de proiect etc., în care sã fie incluse mãsurile realizate privind îndeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu" - douã exemplare;
e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentialã "securitate la incendiu" - constructii si instalatii - douã exemplare;
f) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrãrilor - douã exemplare;
g) opisul cu documentele depuse - douã exemplare.
(2) Pentru schimbãrile de destinatie la constructii si amenajãri care nu necesitã autorizatie de construire, autorizatiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a constructiilor sau amenajãrilor, pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere-tip - douã exemplare;
b) avizul de securitate la incendiu - în copie si original, atunci când acesta a fost emis;
c) documentatia prevãzutã la art. 9 alin. (2) lit. c)-f) - douã exemplare;
d) opisul cu documentele depuse - douã exemplare.
ART. 13
(1) În situatiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, precum si la schimbãrile de destinatie si modernizãri la constructii si amenajãri care nu necesitã autorizatii de construire, desi constructiile sau amenajãrile respective se încadreazã în categoriile aprobate prin hotãrâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizatiile de securitate la incendiu se emit pe baza urmãtoarelor documente:
a) certificatul de urbanism - douã exemplare în copie;
b) autorizatia de construire, dacã a fost emisã, potrivit legii - douã exemplare în copie;
c) raportul de expertizã tehnicã pentru cerinta esentialã "securitate la incendiu" - douã exemplare;
d) documentatia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu si piesele desenate stampilate de cãtre expertul tehnic atestat pentru cerinta esentialã "securitate la incendiu" - constructii si instalatii - douã exemplare;
e) planul de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajãrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fatã de vecinãtãti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fatã de cãile de acces la drumurile publice, mentionându-se lãtimea si lungimea lor - douã exemplare;
f) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrãrilor - douã exemplare, dacã a fost emisã autorizatia de construire, potrivit legii;
g) cerere-tip - douã exemplare;
h) opisul cu documentele depuse - douã exemplare.
(2) Când solicitantii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu si documentatiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizatiile de securitate la incendiu se emit pe baza urmãtoarelor documente, dupã caz:
a) autorizatia de construire si documentatia specificã ce a stat la baza emiterii acesteia, dupã caz - douã exemplare în copie;
b) raportul de expertizã tehnicã pentru cerinta esentialã "securitate la incendiu" - douã exemplare;
c) documentatia cuprinzând relevee la situatia existentã si planuri cu situatia propusã pentru fiecare nivel, fatadã si sectiune ale constructiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 si, dupã caz, scheme ale instalatiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încãlzire, de apã, de ventilare, de climatizare si altele asemenea, precum si ale instalatiilor de protectie împotriva incendiilor - douã exemplare;
d) documentatia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu si piesele desenate stampilate de cãtre expertul tehnic pentru cerinta esentialã "securitate la incendiu" - constructii si instalatii - douã exemplare;
e) planul de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajãrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fatã de vecinãtãti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fatã de cãile de acces la drumurile publice, mentionându-se lãtimea si lungimea lor - douã exemplare;
f) opisul cu documentele depuse - douã exemplare;
g) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrãrilor - douã exemplare, dacã a fost emisã autorizatie de construire, potrivit legii;
h) cerere-tip - douã exemplare.
(3) La constructiile, amenajãrile si instalatiile tehnologice noi, precum si la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinatiei celor existente, puse în functiune dupã intrarea în vigoare a Hotãrârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajãri care se supun avizãrii si/sau autorizãrii privind securitatea la incendiu, fãrã obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, solicitantul trebuie sã obtinã aceastã autorizatie pe baza documentelor prevãzute la alin. (2).
(4) În cazul constructiilor ori amenajãrilor prevãzute la alin. (3), care fac obiectul unor contracte de efectuare a expertizei încheiate între persoane fizice/juridice si experti tehnici atestati pentru cerinta esentialã "securitate la incendiu", anterior intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice, autorizatia de securitate la incendiu se obtine dupã derularea contractelor, pe baza documentelor prevãzute la alin. (2).
(5) În cazul amenajãrilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egalã cu 200 de locuri ori având destinatie comercialã, cu suprafata mai mare sau egalã cu 2.500 mp, se emit autorizatii de securitate la incendiu pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere-tip - douã exemplare;
b) plan de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajãrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fatã de vecinãtãti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fatã de cãile de acces la drumurile publice, mentionându-se lãtimea si lungimea lor - douã exemplare;
c) scenariu de securitate la incendiu - douã exemplare;
d) opis cu documentele depuse - douã exemplare;
e) plan al amenajãrii la scara 1:100 - douã exemplare;
f) plan de evacuare a persoanelor - douã exemplare.
(6) Pentru punctele de livrare cãtre populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizatii de securitate la incendiu pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere-tip - douã exemplare;
b) plan de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajãrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fatã de vecinãtãti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fatã de cãile de acces la drumurile publice, mentionându-se lãtimea si lungimea lor - douã exemplare;
c) scenariu de securitate la incendiu - douã exemplare, ambele în original;
d) opis cu documentele depuse - douã exemplare.
ART. 14
(1) Autorizatiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redacteazã în douã exemplare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 9, emitentul retinând un exemplar.
(2) La emiterea autorizatiilor de securitate la incendiu pentru situatiile prevãzute la art. 12 si 13 se restituie solicitantilor un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar.
(3) La documentele retinute de cãtre emitentul autorizatiei se anexeazã si referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).
ART. 15
(1) În cazul în care, în urma verificãrilor efectuate, se constatã neconformitatea constructiilor sau amenajãrilor cu conditiile pentru care au fost autorizate, din diverse motive, cum sunt: schimbare de destinatie, modificãri, completãri, reamenajãri, modernizãri, autorizatiile de securitate la incendiu devin nule de drept, proprietarul având obligatia reluãrii procesului de avizare si autorizare, conform prezentelor norme metodologice.
(2) Autorizatiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unitãtile emitente, dacã pe durata exploatãrii constructiilor sau amenajãrilor se constatã nerespectarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în documentatii, ori încãlcarea gravã a reglementãrilor specifice, în ceea ce priveste: limitarea propagãrii incendiilor la vecinãtãti si în interiorul compartimentelor de incendiu, protectia si evacuarea sigurã a utilizatorilor, siguranta fortelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori în alte situatii de risc, inclusiv asigurarea posibilitãtilor eficiente de alimentare cu apã în caz de incendiu si, dupã caz, cu energie a consumatorilor aferenti sistemelor de protectie prevãzute.
ART. 16
Anularea autorizatiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor, prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, comunicând despre aceasta altor autoritãti competente, conform procedurii elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã.

CAP. III
Documentatiile necesare pentru emiterea avizelor si autorizatiilor de protectie civilã

ART. 17
(1) Avizele de protectie civilã solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizatiei de construire se emit pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere-tip - douã exemplare;
b) certificat de urbanism - douã exemplare în copie;
c) plan de situatie si de încadrare în zonã - douã exemplare în copie;
d) plan de arhitecturã al celui mai de jos nivel al constructiei si schema instalatiilor de filtroventilatie, pentru adãposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, si a instalatiilor electrice din adãpost - douã exemplare în copie;
e) planul sectiunii verticale a clãdirii cu instalatiile de filtroventilatie din adãpost, pentru adãposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane - douã exemplare în copie;
f) memoriu tehnic de specialitate - douã exemplare în copie;
g) fisa tehnicã pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 214/2008 , cu modificãrile ulterioare, si în interiorul termenului de valabilitate a acestora - 3 exemplare;
h) opis cu documentele depuse - douã exemplare.
(2) Avizele de protectie civilã emise de inspectorate se redacteazã în douã exemplare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 8, emitentul retinând un exemplar.
(3) Avizele de protectie civilã emise pe fisã tehnicã se redacteazã în 3 exemplare, emitentul retinând un exemplar.
ART. 18
Memoriul tehnic de specialitate cuprinde urmãtoarele:
a) date generale despre adãpost: necesarul de personal de adãpostit; echiparea cu instalatii speciale, utilaje si tâmplãrie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor peretilor si planseelor, sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalatiile de filtroventilatie, electrice, sanitare, de încãlzire si altele asemenea;
b) date privind echiparea cu instalatii de filtroventilatie, pentru adãposturile de protectie civilã cu capacitate de adãpostire de peste 50 de persoane.
ART. 19
(1) La emiterea avizelor de protectie civilã se restituie solicitantului un exemplar din documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar.
(2) La documentele retinute de cãtre emitentul avizului se anexeazã si referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).
(3) Documentele prevãzute la alin. (1) se pãstreazã pânã la emiterea autorizatiei de protectie civilã.
ART. 20
(1) Autorizatiile de protectie civilã se emit dupã efectuarea receptiei la terminarea lucrãrilor, la darea în exploatare a constructiilor sau amenajãrilor noi, pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere-tip - douã exemplare;
b) autorizatia de construire - douã exemplare în copie;
c) documentatia tehnicã pe baza cãreia s-a emis avizul de protectie civilã si eventualele modificãri realizate prin dispozitii de santier, conform legii - douã exemplare;
d) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrãrilor - douã exemplare în copie;
e) opisul cu documentele depuse - douã exemplare.
(2) Autorizatiile de protectie civilã emise de inspectorate se redacteazã în douã exemplare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 10, emitentul retinând un exemplar.
(3) La emiterea autorizatiei de protectie civilã se restituie solicitantului un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar din documentele depuse.
(4) La documentele retinute de cãtre emitentul autorizatiei se anexeazã si referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).
ART. 21
(1) Un exemplar în copie al avizelor si autorizatiilor emise de inspectorate pentru adãposturile în care sunt amenajate puncte de comandã se transmite spre stiintã Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã.
(2) Un exemplar în copie al avizelor si autorizatiilor emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã "Dealu Spirii" al Municipiului Bucuresti pentru adãposturile la obiectivele de investitii amplasate în zonele cuprinse în perimetrele Lac Floreasca, Bd. Aviatorilor, Calea Dorobantilor, calea Floreasca, sos. Bucuresti-Ploiesti, Bd. Poligrafiei, Str. Tipografilor, str. C.A. Rosetti, str. N. Bãlcescu, str. Ion Câmpineanu si Calea Victoriei se transmite spre stiintã Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã.

CAP. IV
Dispozitii finale

ART. 22
Inspectoratele, prin inspectiile de prevenire, pe timpul executiei obiectivului de investitii pânã la emiterea autorizatiilor, verificã prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executãrii lucrãrilor din documentatiile avizate privind îndeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu", respectiv realizarea adãposturilor de protectie civilã.
ART. 23
Avizele emise potrivit prezentelor norme metodologice îsi pierd valabilitatea odatã cu încetarea valabilitãtii certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire, intervenitã în conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005 , cu modificãrile si completãrile ulterioare.
ART. 24
Detinãtorii avizelor si autorizatiilor au obligatia de a le pãstra în bune conditii, împreunã cu documentele vizate spre neschimbare prevãzute în prezentele norme metodologice, si de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, în conditiile legii.
ART. 25
Inspectoratele trebuie sã asigure conditiile si mãsurile corespunzãtoare lucrului cu publicul, necesare pentru desfãsurarea în bune conditii a activitãtii de primire a cererilor si de asigurare a reglementãrilor tehnice si standardelor în vigoare necesare verificãrii documentatiilor anexate acestora si de emitere a avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilã.
ART. 26
Tarifele aferente activitãtilor de emitere a avizelor si/sau autorizatiilor de securitate la incendiu si de protectie civilã sunt stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 27
(1) Stampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentatiilor depuse de solicitanti se vor confectiona prin grija inspectoratelor.
(2) Modelul stampilei cu numãr de identificare este prevãzut în anexa nr. 11.
(3) Numerele de identificare ale stampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat în functie de necesitãti.
ART. 28
Documentatiile tehnice prevãzute de prezentele norme metodologice se elaboreazã de proiectanti, persoane fizice sau juridice, în conditiile Legii nr. 50/1991 , republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobatã prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 130/2007 .
ART. 29
Anexele nr. 1-11 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.


ANEXA 1
la normele metodologice


- model -

Cãtre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã al
Judetului ........./Municipiului Bucuresti
Domnului inspector-sef


CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
nr. ...... din ........ 20....

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................, cu domiciliul în judetul .............., municipiul/orasul/comuna .............., sectorul/satul ..................., str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ........, telefon .............., fax ..............., e-mail ................., în calitate de ............ la ............., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor si ale Hotãrârii Guvernului nr. .........., solicit:
1. verificarea mãsurilor de securitate la incendiu prevãzute în documentatia anexatã;
2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru .................., având destinatia .................., amplasat/amplasatã în judetul ................., municipiul/orasul/comuna ................., sectorul/satul .............., str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ..........., telefon/fax ........., e-mail ............ .
Date referitoare la constructie/amenajare:
a) destinatia si tipul ...........................................;
b) categoria si clasa de importantã ..............................;
c) aria construitã si desfãsuratã ................................;
d) volumul si regimul de înãltime ................................;
e) numãrul maxim de utilizatori ..................................;
f) stabilitatea la foc (gradul de rezistentã la foc) .............;
g) riscul de incendiu ............................................;
h) distantele de sigurantã fatã de vecinãtãti ................... .
Datele referitoare la constructie/amenajare se completeazã de cãtre proiectant.
Anexez documentele prevãzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilã, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009, conform opisului.
Declar pe propria rãspundere cã documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ......... Semnãtura ...........ANEXA 2
la normele metodologice


- model -

Cãtre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã al
Judetului ......./Municipiului Bucuresti
Domnului inspector-sef

CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
nr. ..... din .... 20...

Subsemnatul/Subsemnata, ..................., cu domiciliul în judetul ........., municipiul/orasul/comuna ......., sectorul/satul ......., str. ...., nr. .., bl. .., sc. .., et. ..., ap. ..., codul postal ......., telefon ......, fax. ......., e-mail ......., în calitate de ....... la ......, în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicatã, solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei .......... si asigurarea posibilitãtilor de acces la drumurile publice pentru ..................., având destinatia ..........., amplasat/amplasatã în judetul ................, municipiul/orasul/comuna ......................., sectorul/satul ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ., ap. ..., codul postal ...., telefon/fax ......., e-mail ....... .
Anexez documentele prevãzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilã, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009, conform opisului.
Declar pe propria rãspundere cã documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.


Data ........... Semnãtura ................


ANEXA 3
la normele metodologice


- model -

Cãtre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã al
Judetului .............../Municipiului Bucuresti
Domnului inspector-sef

CERERE
pentru emiterea Avizului de protectie civilã
nr. ... din ..... 20.....

Subsemnatul/Subsemnata, ...................., cu domiciliul în judetul ..................., municipiul/orasul/comuna ..........., sectorul/satul .............., str. .................... nr . .., bl. ., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ............., telefon/fax ............, e-mail ...................., în calitate de .................................. la........................., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilã, republicatã, si ale Hotãrârii Guvernului nr. ......../......, solicit emiterea avizului de protectie civilã pentru ................., amplasat/amplasatã în judetul ....................., municipiul/orasul/comuna .........................., sectorul/satul ........................, str. ..................... nr. ..., codul postal ........................... .
Anexez documentele prevãzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilã, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009, conform opisului.
Declar pe propria rãspundere cã documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.


Data ........... Semnãtura ..........ANEXA 4
la normele metodologice


- model -

Cãtre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã al
Judetului .............../Municipiului Bucuresti
Domnului inspector-sef

CERERE
pentru emiterea Autorizatiei de securitate la incendiu
nr. ....... din ........... 20...

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., cu domiciliul în judetul ............................., municipiul/orasul/comuna ......................, sectorul/satul ....................., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc...., et. ..., ap. ..., codul postal .........., telefon ............., fax .........., e-mail .............., în calitate de ................... la ............................, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor si ale Hotãrârii Guvernului nr. ......../......., solicit:
1. certificarea realizãrii mãsurilor de securitate la incendiu, prevãzute în documentatia tehnicã anexatã, pentru constructia/amenajarea cu destinatia .............................., amplasat/amplasatã în judetul ...................., municipiul/orasul/comuna .................., sectorul/satul ................., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ............, telefon/fax ..........., e-mail ........................;
2. emiterea autorizatiei de securitate la incendiu pentru constructia/amenajarea specificatã la pct. 1.
Anexez documentele prevãzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilã, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009, conform opisului.
Declar pe propria rãspundere cã documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ............ Semnãtura ............


ANEXA 5
la normele metodologice


- model -

Cãtre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã al
Judetului ............./Municipiului Bucuresti
Domnului inspector-sef

CERERE
pentru emiterea Autorizatiei de protectie civilã
nr. ...... din ......... 20...

Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., cu domiciliul în judetul ...................., municipiul/orasul/comuna ......................, sectorul/satul ..................., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ..........., telefon/fax ............, în calitate de ..................... la ..............................., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilã, republicatã, si ale Hotãrârii Guvernului nr. ...... /........, solicit emiterea autorizatiei de protectie civilã pentru ........................., amplasat/amplasatã în judetul ..................., municipiul/orasul/comuna .................., sectorul/satul .........................., str. .............................. nr. ..............., codul postal ..................... .
Anexez documentele prevãzute în Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilã, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009, conform opisului.
Declar pe propria rãspundere cã documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ........... Semnãtura .........


ANEXA 6
la normele metodologice


- model -

A. Opis cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizatiei de securitate la incendiu/de protectie civilã

*T*
--------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Seria, codul, nr. de Nr. de
crt. documentului înregistrare etc. file Formatul
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------


Data ............. Semnãtura ..........

*ST*

B. Documentele necesare pentru completarea dosarului de avizare/autorizare
*T*
--------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Data Semnãtura Data Semnãtura
crt. documentului comunicãrii solicitantului redepunerii de primire
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Data ..... Semnãtura personalului Semnãtura solicitantului
nominalizat de inspectorat ..........................
...........................
*ST*


ANEXA 7
la normele metodologice


- model -

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã ".................."
al Judetului ..................../Municipiului BucurestiAVIZ
de securitate la incendiu
nr. ....... din ......... 20...


Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ............ din ......... 20..., adresatã de .................., cu domiciliul/sediul în judetul .............., municipiul/orasul/comuna .................., sectorul/satul ............., str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ......................, telefon ...................., fax ............................, e-mail ......................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentã profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor si ale Hotãrârii Guvernului nr. ......./...,
se avizeazã din punctul de vedere al securitãtii la incendiu ............................., amplasat/amplasatã în judetul ......................, municipiul/orasul/comuna ..............., sectorul/satul ..............., str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ..................., telefon .................., fax ....................... .
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantã din prezentul aviz de securitate la incendiu.
Avizul este valabil numai însotit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.
Detinãtorul*) avizului are obligatia sã solicite autorizatia de securitate la incendiu dupã efectuarea receptiei la terminarea lucrãrilor sau înainte de punerea în functiune a constructiilor ori amenajãrilor pentru care s-a obtinut prezentul aviz.
-----------
*) Nu se aplicã pentru avizele emise potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilã, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009.


Inspector-sef,
...............................
(numele si prenumele, semnãtura)

L.S.
ANEXA 8
la normele metodologice


- model -

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã "..................."
al Judetului ............../Municipiului Bucuresti


AVIZ
de protectie civilã
nr. ....... din .......... 20...


Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ......... din ..................., adresatã de ........................................., cu domiciliul/sediul în judetul ......................, municipiul/orasul/comuna ...................., sectorul/satul .............., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal .............., telefon ......................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentã profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civilã, republicatã, si ale Hotãrârii Guvernului nr. ........../........, se avizeazã din punctul de vedere al protectiei civile ................................................................., amplasat/amplasatã în judetul ......................, municipiul/orasul/comuna ..............., sectorul/satul ..............., str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal .............., telefon ...................., fax ............................ .
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantã din prezentul aviz de protectie civilã.
Avizul este valabil numai însotit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.
Detinãtorul avizului are obligatia sã solicite autorizatia de protectie civilã dupã efectuarea receptiei la terminarea lucrãrilor a constructiei prevãzute cu adãpost de protectie civilã pentru care s-a obtinut prezentul aviz.

Inspector-sef,
................................
(numele si prenumele, semnãtura)

L.S.ANEXA 9
la normele metodologice


- model -


ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã "..................."
al Judetului ............../Municipiului Bucuresti


AUTORIZATIE
de securitate la incendiu
nr. ....... din ........ 20...

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ........... din ......... 20...., adresatã de ............., cu domiciliul/sediul în judetul ........................, municipiul/orasul/comuna ................., sectorul/satul .................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ............., telefon ................, fax ...................., e-mail .....................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentã profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor si ale Hotãrârii Guvernului nr. ......./20...., se certificã realizarea mãsurilor de securitate la incendiu la .................., amplasat/amplasatã în judetul ................, municipiul/orasul/comuna ..................., sectorul/satul ................., str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal ................, telefon ..................., fax ....................... .
Prezenta autorizatie îsi pierde valabilitatea în cazul în care constructia/amenajarea nu mai corespunde conditiilor pentru care a fost autorizatã.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantã din prezenta autorizatie de prevenire si stingere a incendiilor.
Autorizatia este valabilã numai însotitã de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.


Inspector-sef,
................................
(numele si prenumele, semnãtura)

L.S.ANEXA 10
la normele metodologice


- model -

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã "..................."
al Judetului ............../Municipiului Bucuresti


AUTORIZATIE
de protectie civilã
nr. ....... din ....... 20...

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ......... din ..................., adresatã de ..............................., cu domiciliul/sediul în judetul .........................., municipiul/orasul/comuna ......................., sectorul/satul ..........................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal .............., telefon ......................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentã profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civilã, republicatã, si ale Hotãrârii Guvernului nr. ........../........, se autorizeazã din punctul de vedere al protectiei civile ...................., amplasat/amplasatã în judetul ........................., municipiul/orasul/comuna ..........................., sectorul/satul ....................., str. ............................ nr. ..., codul postal ..................... .
Prezenta autorizatie îsi pierde valabilitatea în cazul în care constructia/amenajarea nu mai corespunde conditiilor pentru care a fost autorizatã.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantã din prezenta autorizatie de protectie civilã.
Autorizatia este valabilã numai însotitã de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.


Inspector-sef,
................................
(numele si prenumele, semnãtura)

L.S.


ANEXA 11
la normele metodologice


MODELUL
stampilei cu numãr de identificare*)

--------------
NOTA(CTCE)
*) Modelul stampilei cu numãr de identificare, se gãseste în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 15 mai 2009, la pagina 21 (a se vedea imaginea asociatã.)

-------