ORDIN nr. 1.352 din 23 iunie 2006
pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activitatilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care contin informatii clasificate, in situatii de conflict armat

EMITENT:
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 4 iulie 2006

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.222/2005 privind stabilirea principiilor evacuarii în situatii de conflict armat,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 604/2003 , cu modificãrile si completãrile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aproba Metodologia de organizare, asigurare a activitãtilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care contin informatii clasificate, în situatii de conflict armat, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor va lua mãsuri pentru aplicarea unitarã a prevederilor metodologiei prevãzute la art. 1.
ART. 3
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii.

Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga

Bucuresti, 23 iunie 2006.
Nr. 1.352.

ANEXA

METODOLOGIE
de organizare, asigurare a activitãtilor de
evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor
si materialelor care contin informatii
clasificate, în situatii de conflict armat

CAP. I
Organizarea si conducerea actiunilor de evacuare în situatii de conflict armat

ART. 1
Organizarea evacuarii reprezintã ansamblul mãsurilor adoptate si al activitãtilor desfãsurate din timp de pace, destinate planificarii si pregãtirii actiunilor specifice, precum si elaborãrii documentelor de conducere a acesteia.
ART. 2
(1) Organizarea evacuarii cuprinde:
a) analiza situatiei si a evolutiei acesteia;
b) stabilirea localitãtilor, institutiilor, operatorilor economici, a numãrului si structurii populatiei/salariatilor care se evacueaza;
c) natura si cantitatea bunurilor ce urmeazã a fi evacuate;
d) zonele si localitãtile în care se executa evacuarea;
e) gradul de urgenta si esalonarea evacuarii, mijloacele de transport si itinerarele pe care se executa evacuarea;
f) recunoasterea itinerarelor, raioanelor si localitãtilor în care se executa evacuarea, de baza si de rezerva;
g) analizarea posibilitãtilor de cazare, aprovizionare si hranire a evacuatilor, conditiile de depozitare a bunurilor si de functionare a institutiilor;
h) identificarea si stabilirea mãsurilor de asigurare a actiunilor de evacuare;
i) elaborarea si actualizarea planurilor.
(2) Evacuarea se executa pe amplasamente care sa garanteze protectia populatiei si bunurilor pe teritoriul unitãtii administrativ-teritoriale afectate sau în cele mai apropiate unitãti administrativ-teritoriale pe teritoriul cãrora se poate executa.
(3) Evacuarea poate fi executatã partial, din una sau mai multe localitãti, simultan ori succesiv, în functie de situatia trecerii de la starea de pace la starea de rãzboi, de evolutia actiunilor militare si de posibilitãtile logistice, acordându-se prioritate evacuarii populatiei.
(4) Evacuarea se realizeazã din zonele amenintate în zonele protejate, stabilite pe teritoriul national sau pe teritoriul altor state, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale în vigoare, ale acordurilor bilaterale sau ale tratatelor internationale la care România este parte, dupã caz.
ART. 3
Organizarea evacuarii în situatii de conflict armat se face pe baza:
a) Planului centralizator de evacuare în situatii de conflict armat a populatiei si bunurilor materiale importante, întocmit de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, în cooperare cu reprezentanti din cadrul ministerelor ce au atributii în gestionarea evacuarii, aprobat de ministrul administratiei si internelor si avizat de Ministerul Apãrãrii Nationale;
b) planurilor de evacuare a autoritãtilor publice, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu exceptia celor din sistemul national de apãrare, ordine si siguranta publica, întocmite de specialisti din cadrul structurilor proprii, aprobate de ministrii de resort, respectiv de conducãtorii sau managerii acestora, si avizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, cu exceptia celor din sistemul national de apãrare, ordine si siguranta publica;
c) planurilor de evacuare/primire judetene/al municipiului Bucuresti si ale municipiilor resedinta de judet, întocmite de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, în cooperare cu specialisti ce au atributii în gestionarea evacuarii, avizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de prefect sau primar, dupã caz;
d) planurilor de evacuare/primire la municipii, orase si comune, întocmite de specialisti din cadrul structurilor proprii, avizate de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si aprobate de primar.
ART. 4
Planurile de evacuare la operatorii economici se întocmesc de specialisti proprii, se avizeazã de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si de seful autoritãtii administratiei publice locale/centrale si se aproba de managerul general.
ART. 5
În situatii de conflict armat evacuarea se aproba si se executa conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.222/2005 privind stabilirea principiilor evacuarii în situatii de conflict armat.
ART. 6
Organizarea si conducerea activitãtilor de evacuare se realizeazã conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.222/2005 .
ART. 7
(1) Pentru conducerea si coordonarea actiunilor de evacuare la nivel central se organizeazã Centrul National de Conducere si Coordonare a Evacuarii, condus de un secretar de stat din Ministerul Administratiei si Internelor, sub coordonarea ministrului administratiei si internelor. Componenta Centrului National de Conducere si Coordonare a Evacuarii este prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) În componenta Centrului National de Conducere si Coordonare a Evacuarii, la solicitarea ministrului administratiei si internelor, vor fi cooptati si reprezentanti ai altor ministere si institutii cu atributii în domeniu.
(3) La nivelul autoritãtilor publice, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se constituie centre de conducere si coordonare a evacuarii, conduse de câte un secretar de stat din cadrul ministerului sau, dupã caz, de câte un director adjunct si coordonate de ministrul de resort, respectiv de conducãtorii/managerii acestora, din care fac parte reprezentanti ai institutiilor proprii cu atributii în domeniu.
(4) La nivelul unitãtilor administrativ-teritoriale se constituie centre de conducere si coordonare a evacuarii, conduse de subprefecti/viceprimari sub coordonarea prefectilor/primarilor, din care fac parte reprezentanti ai structurilor deconcentrate, descentralizate si de gospodãrire comunalã, conducatori ai unor institutii si ai operatorilor economici importanti.
(5) La nivelul municipiului Bucuresti se constituie Centrul de conducere si coordonare a evacuarii, condus de subprefect sub coordonarea prefectului, iar din componenta acestuia fac parte viceprimarii de sectoare, reprezentanti ai structurilor deconcentrate, descentralizate si de gospodãrire comunalã, conducatori ai unor institutii, regii autonome si societãti comerciale si ai operatorilor economici importanti.
ART. 8
Institutiile publice si operatorii economici care se evacueaza, indiferent de forma de proprietate, vor organiza centre de conducere si coordonare a evacuarii, formate din persoane cu functii de conducere.
ART. 9
Atributiile centrelor de conducere si coordonare a evacuarii în situatii de conflict armat sunt urmãtoarele:
1. Centrul National de Conducere si Coordonare a Evacuarii:
a) pune în aplicare prevederile Planului centralizator de evacuare în situatii de conflict armat a populatiei si bunurilor materiale importante;
b) coordoneazã si verifica activitatea centrelor de conducere si coordonare a evacuarii, constituite la nivelul ministerelor, institutiilor publice centrale si judetelor;
c) transmite hotãrârea Consiliului Suprem de Apãrare a Tarii/ordinul Marelui Cartier General cu privire la executarea evacuarii cãtre centrele de conducere si coordonare a evacuarii de la ministere si la celelalte structuri de specialitate ale administratiei publice centrale;
d) întocmeste si prezintã periodic Consiliului Suprem de Apãrare a Tarii rapoarte si sinteze cu privire la stadiul desfãsurãrii actiunilor de evacuare.
2. Centrele de conducere si coordonare a evacuarii de la ministere si celelalte structuri de specialitate ale administratiei publice centrale:
a) pun în aplicare prevederile planului de evacuare în situatii de conflict armat si coordoneazã activitãtile structurilor teritoriale din subordine;
b) transmit hotãrârea Consiliului Suprem de Apãrare a Tarii/ordinele Marelui Cartier General si al Centrului National de Conducere si Coordonare a Evacuarii cãtre centrele organizate la structurile din subordine;
c) urmãresc realizarea mãsurilor de asigurare a evacuarii;
d) coordoneazã realizarea mãsurilor de asigurare a primirii, repartitiei, cazarii personalului si depozitarii bunurilor materiale;
e) organizeazã, încadreazã si asigura functionarea punctelor de adunare, de imbarcare, de debarcare, de primire si de repartitie.
3. Centrele de conducere si coordonare a evacuarii judetene/al municipiului Bucuresti îndeplinesc urmãtoarele atributii:
a) pun în aplicare prevederile planului de evacuare în situatii de conflict armat si coordoneazã activitatea structurilor teritoriale din subordine;
b) transmit hotãrârile Consiliului Suprem de Apãrare a Tarii/ordinele Marelui Cartier General si al Centrului National de Conducere si Coordonare a Evacuarii cãtre centrele organizate la nivelul administratiei publice locale;
c) urmãresc realizarea mãsurilor de asigurare a evacuarii;
d) coordoneazã realizarea mãsurilor de asigurare a primirii, repartitiei, cazarii personalului si depozitarii bunurilor materiale;
e) organizeazã, încadreazã si asigura functionarea punctelor de adunare, de imbarcare, de debarcare, de primire si de repartitie;
f) organizeazã, conduc si indruma desfãsurarea evacuarii institutiilor publice, operatorilor economici, populatiei, colectivitãtilor de animale, bunurilor materiale si obiectelor culturale din localitãtile stabilite.
ART. 10
În scopul trecerii, la ordin, în timp scurt si în mod organizat la executarea evacuarii, în functie de situatie, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta verifica periodic fiabilitatea planurilor de evacuare elaborate la nivelul ministerelor si al celorlalte structuri de specialitate din administratia publica centrala/localã.
ART. 11
Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta/al municipiului Bucuresti actualizeazã planurile de evacuare/primire judetene/locale pe baza concluziilor rezultate în urma desfãsurãrii aplicatiilor si exercitiilor periodice.

CAP. II
Asigurarea actiunilor de evacuare în situatii de conflict armat

ART. 12
Mãsurile principale de asigurare a actiunilor de evacuare pe timpul actiunilor militare se stabilesc în planurile întocmite din timp de normalitate si cuprind în principal urmãtoarele:
a) executarea recunoasterii cãilor de comunicatii si a localitãtilor în care se va executa evacuarea, pe diferite variante de transport: auto, pe cãile ferate, naval, aerian etc.;
b) cercetarea si siguranta transportului pe timpul executãrii actiunii de evacuare;
c) stabilirea de puncte de adunare, imbarcare, debarcare, primire si repartitie;
d) logistica evacuarii pe timpul conflictului armat se asigura de institutiile publice si operatorii economici prin grija Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si a structurilor teritoriale ale acestuia;
e) asigurarea medicalã si sanitar-veterinara pe timpul evacuarii;
f) aprovizionarea populatiei evacuate cu produse de prima necesitate;
g) mentinerea ordinii publice, paza bunurilor, evidenta populatiei, fluidizarea circulatiei, pe toatã durata actiunilor de evacuare;
h) protectia populatiei pe timpul executãrii evacuarii;
i) protectia informatiilor clasificate nationale, NATO sau UE.
ART. 13
(1) Executarea recunoasterilor cãilor de comunicatie/comunicatii si ale localitãtilor în care se executa evacuarea se desfãsoarã astfel:
a) la ministere si structurile de specialitate ale administratiei publice centrale, de cãtre specialisti desemnati din cadrul acestora;
b) la nivelul unitãtilor administrativ-teritoriale, de cãtre specialisti din cadrul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta sau al municipiului Bucuresti, împreunã cu reprezentanti ai autoritãtilor administratiei publice locale.
(2) Pe timpul recunoasterilor se urmãresc în mod deosebit:
a) starea cãilor si nodurilor de comunicatie, podurilor, tunelurilor, viaductelor etc.;
b) starea imobilelor/adaposturilor destinate primirii populatiei, instalatiilor si bunurilor;
c) conditiile de cazare, hranire, asigurare medicalã si sanitar-veterinara;
d) situatia surselor de aprovizionare;
e) starea retelelor electrice, de alimentare cu apa si de telecomunicatii;
f) starea epidemiologica si epizootica din zona.
ART. 14
Pentru asigurarea cercetãrii si sigurantei pe timpul actiunilor de evacuare, structurile de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor vor constitui elemente de cercetare si siguranta specifice care vor actiona în punctele si pe directiile pe care se executa evacuarea, conform planurilor elaborate în acest scop de cãtre inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta sau al municipiului Bucuresti si transmise în extras acestora.
ART. 15
Stabilirea punctelor de adunare, imbarcare, debarcare si primire/repartitie se realizeazã cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si al unitãtilor teritoriale din subordine, astfel:
a) la ministere si structurile de specialitate ale administratiei publice centrale, de cãtre specialisti desemnati din cadrul acestora;
b) la nivelul unitãtilor administrativ-teritoriale, de cãtre specialisti din cadrul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta sau al municipiului Bucuresti, împreunã cu reprezentanti ai autoritãtilor administratiei publice centrale sau locale.
ART. 16
(1) Asigurarea medicalã si sanitar-veterinara cuprinde totalitatea mãsurilor si actiunilor care se întreprind în scopul pãstrãrii sãnãtãtii populatiei si animalelor care se evacueaza, prevenirii aparitiei bolilor si epidemiilor/ epizootiilor, acordãrii ajutorului medical de urgenta si asistentei medicale/veterinare în caz de imbolnavire sau accident.
(2) Asistenta medicalã pe timpul evacuarii, precum si în localitãtile de dispunere se asigura de Ministerul Sãnãtãtii Publice, prin unitãtile sanitare teritoriale, Societatea Nationala de Cruce Rosie din România si alte servicii de specialitate, în limitele competentelor conferite de lege, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop de cãtre inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta sau al municipiului Bucuresti si transmise în extras acestora.
(3) În plan teritorial mãsurile, fortele si mijloacele de asigurare medicalã si sanitar-veterinara se stabilesc de cãtre fiecare inspectorat judetean pentru situatii de urgenta sau al municipiului Bucuresti si se asigura de cãtre directiile de sãnãtate publica, veterinare si pentru siguranta alimentelor, serviciile de ambulanta si medicina de urgenta, precum si filialele Societãtii Nationale de Cruce Rosie din România, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop, din timp de normalitate, si transmise în extras acestora.
ART. 17
Logistica actiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor financiare, a mijloacelor de transport, a bunurilor de consum si a serviciilor necesare în cantitãtile si în locurile prevãzute în planurile de evacuare.
ART. 18
(1) Logistica evacuarii se asigura de:
a) structurile administratiei publice centrale si alte institutii, pentru personalul propriu;
b) consiliile judetene si locale, pentru populatie si angajatii proprii;
c) operatorii economici, pentru personalul încadrat.
(2) Logistica evacuarii se asigura, la cererea autoritãtilor administratiei publice centrale si locale, de operatorii economici, pe baza de conventii încheiate din timp si anexate la planurile de evacuare.
ART. 19
Legãturile de comunicatii necesare pe timpul actiunilor de evacuare în raioanele si localitãtile de dispunere se realizeazã în conformitate cu prevederile legale, precum si cu planurile si protocoalele specifice încheiate din timp de pace pentru beneficiarii prevãzuti de lege.
ART. 20
(1) Mãsurile de ordine publica, paza bunurilor, evidenta populatiei, fluidizarea/restrictionarea circulatiei pe timpul evacuarii se realizeazã de structurile Ministerului Administratiei si Internelor si constau în:
a) asigurarea ordinii si sigurantei publice în punctele de adunare, imbarcare, debarcare, primire si repartitie;
b) evidenta populatiei care se evacueaza;
c) dirijarea circulatiei, asigurarea prioritatii si sigurantei pe timpul deplasarii coloanelor de evacuati;
d) paza bunurilor materiale.
(2) Mãsurile prevãzute la alin. (1) se planifica, se organizeazã si se desfãsoarã în conformitate cu planurile elaborate de cãtre inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta sau al municipiului Bucuresti si transmise în extras structurilor teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor.
ART. 21
Punctele de primire-repartitie se organizeazã de autoritãtile administratiei publice locale în raioanele/localitãtile de afluire a populatiei evacuate, pentru luarea în evidenta si repartizarea pe spatii de cazare. Acestea se organizeazã pe localitãti/cartiere, în localuri publice: unitãti scolare si de cultura, hoteluri, cabane, case de odihna etc.
ART. 22
(1) Necesarul mijloacelor de transport pentru autoritãtile publice, ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale se asigura, la cerere, prin Planul de mobilizare a economiei nationale.
(2) Institutiile prevãzute la alin. (1) întocmesc cererile cu necesarul de mijloace de transport, pe care le transmit pentru centralizare Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, care le înainteazã Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.
(3) Autoritãtile administratiei publice locale, institutiile publice si operatorii economici transmit cererile cu necesarul de mijloace de transport la inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru centralizare si înaintarea acestora structurilor teritoriale ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.
ART. 23
Fondurile financiare pentru pregãtirea si desfãsurarea actiunilor de evacuare la nivel national, judetean, al municipiului Bucuresti, la nivelul oraselor si comunelor se asigura, dupã caz, din bugetul de stat si bugetele locale si din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate si se completeazã în situatii de conflict armat.

CAP. III
Protectia documentelor/materialelor care contin informatii clasificate

ART. 24
Protectia documentelor/materialelor care contin informatii clasificate se realizeazã în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, ale prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, ale Hotãrârii Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificãrile ulterioare, si ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si cu ale altor normative în vigoare la data la care s-a dispus evacuarea.
ART. 25
Documentele de organizare si conducere a actiunilor de evacuare se clasifica astfel:
a) strict secret de importanta deosebita - Planul centralizator de evacuare în situatii de conflict armat a populatiei si bunurilor materiale importante;
b) strict secret:
(i) planurile de evacuare a ministerelor, structurilor de specialitate ale administratiei publice centrale si planurile de evacuare/primire judetene/al municipiului Bucuresti a populatiei si bunurilor materiale importante;
(ii) Situatia cu localitãtile propuse pentru evacuarea autoritãtilor publice centrale;
(iii) Situatia cu localitãtile propuse pentru evacuarea autoritãtilor administratiei publice judetene;
(iv) Tabel cu institutiile care se evacueaza în caz de conflict armat;
c) secret - Planul de evacuare/primire local a populatiei si a bunurilor materiale importante.
ART. 26
Protectia documentelor/materialelor care contin informatii clasificate si stabilirea punctelor de evacuare a acestora sunt atribute ale conducãtorilor/sefilor actiunilor de evacuare.

CAP. IV
Documente de conducere a actiunilor de evacuare în situatii de conflict armat

ART. 27
Pentru organizarea si realizarea actiunilor de evacuare se elaboreazã urmãtoarele documente:
a) documente pentru conducere:
- planul centralizator de evacuare în situatii de conflict armat;
- planuri de evacuare a autoritãtilor publice, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
- planuri de evacuare/primire judetene/locale;
- ordine ale Marelui Cartier General;
- dispozitii preliminare pentru evacuare;
- decizii pentru evacuare;
b) documente pentru informare:
- raportul de informare privind actiunile de evacuare;
- informãri;
- jurnalul actiunilor de evacuare;
c) documente diverse.
ART. 28
(1) Planul de evacuare este documentul de baza pentru pregãtirea si desfãsurarea actiunilor de evacuare în situatii de conflict armat si reprezintã materializarea detaliatã a conceptiei actiunilor.
(2) Planurile de evacuare se elaboreazã de cãtre toate autoritãtile publice, ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta/al municipiului Bucuresti, institutiile publice, operatorii economici, autoritãtile administratiei publice locale, din timp de normalitate, si se actualizeazã periodic, în raport de schimbãrile survenite.
(3) Structura Planului de evacuare este prezentatã în anexa nr. 2.
ART. 29
(1) Conducerea actiunilor de evacuare se realizeazã pe baza ordinelor Marelui Cartier General, dispozitiunilor preliminare, deciziilor autoritãtilor administratiei publice centrale/locale si a managerilor generali.
(2) Metodologia elaborãrii ordinelor Marelui Cartier General este cea precizatã prin regulamentele interne ale acestuia.
(3) Dispozitiunea preliminarã si decizia pentru executarea evacuarii, în functie de timpul la dispozitie, se transmit executantilor verbal sau scris. Structura dispozitiunii preliminare si a deciziei pentru evacuare este prevãzutã în anexa nr. 3.
(4) Deciziile si dispozitiunile transmise verbal se înscriu obligatoriu în Jurnalul actiunilor de evacuare, iar la cele date în scris se mentioneazã numãrul de înregistrare si locul de pãstrare al acestora.
ART. 30
(1) Raportul de informare este documentul prin care se realizeazã informarea esalonului superior si a conducatorului evacuarii asupra problemelor specifice pregãtirii si desfãsurãrii actiunilor de evacuare.
(2) Raportul se elaboreazã în forma scrisã, la care se pot anexa harti, scheme sau alte documente. Acesta se transmite la sfârsitul fiecãrei zile, dupã finalizarea unei actiuni importante, la cerere sau când intervin modificãri ale situatiei si actiunilor care trebuie cunoscute.
(3) Structura raportului de informare este prezentatã în anexa nr. 4.
ART. 31
(1) Informarile sunt documentele prin care se transmit diferite date centrelor de conducere si coordonare, entitatilor invecinate sau/si celor cu care se coopereazã si se elaboreazã la solicitarea autoritãtilor abilitate ori atunci când situatia impune aceasta. La informãri se pot anexa harti, scheme sau alte documente.
(2) Informarile asupra problemelor urgente se fac imediat, celelalte pot fi grupate si transmise periodic.
ART. 32
(1) Jurnalul actiunilor de evacuare este destinat evidentei actiunilor si documentãrii asupra acestora, iar structura acestuia este prevãzutã în anexa nr. 5.
(2) Jurnalul se completeazã pe mãsura desfãsurãrii actiunilor de evacuare de cãtre personalul centrelor de conducere si coordonare a evacuarii.
(3) Sefii centrelor de conducere si coordonare a evacuarii verifica autenticitatea datelor înscrise în jurnal, iar la terminarea unei actiuni importante îl prezintã conducatorului evacuarii.
ART. 33
Documentele diverse folosesc pentru documentarea conducatorului evacuarii. Acestea nu au o forma prestabilita si pot fi tabele, scheme, harti si alte suporturi purtãtoare de informatii.
ART. 34
(1) Cooperarea pe timpul actiunilor de evacuare consta în conjugarea eforturilor, în timp si spatiu, ale tuturor fortelor participante si se organizeazã între inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta, autoritãtile publice si institutiile cu atributii în domeniu, la toate nivelurile, în functie de situatie, detaliat pe misiuni si pe toatã durata acestora.
(2) Organizarea si mentinerea neîntreruptã a cooperãrii sunt atribute ale conducãtorilor actiunilor de evacuare.

CAP. V
Dispozitii finale

ART. 35
Planurile de evacuare se întocmesc în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.
ART. 36
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta metodologie.


ANEXA 1
-------
la metodologie
--------------

COMPONENTA
Centrului National de Conducere si Coordonare a Evacuarii

SEFUL CENTRULUI:
- secretar de stat din Ministerul Administratiei si Internelor.
LOCTIITORUL SEFULUI CENTRULUI:
- prim-adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
MEMBRI:
- reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
- reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;
- reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale;
- reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
- reprezentant al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
- reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor;
- reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetãrii;
- reprezentant al Ministerului Sãnãtãtii;
- reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor;
- reprezentant al Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
- reprezentant al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale;
- reprezentant al Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
- reprezentanti din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
- reprezentant al Arhivelor Nationale.

NOTA: membri componenti ai Centrului National de Conducere si Coordonare a Evacuarii vor fi persoane cu functii de conducere si cu atributii în domeniu.

ANEXA 2
-------
la metodologie
--------------

PLANUL DE EVACUARE

Se întocmeste sub forma de text si grafic.
A. Partea de text este structuratã pe urmãtoarele capitole:
I. Dispozitii generale:
- baza legalã
- scopul evacuarii
II. Conceptia actiunilor de evacuare:
- localitãtile din care se executa evacuarea
- institutiile publice, operatorii economici, populatia si bunurile care se evacueaza
- itinerarele de evacuare
- punct de adunare, imbarcare, debarcare
- urgenta evacuarii
III. Asigurarea actiunilor de evacuare
- se trateazã toate mãsurile de evacuare
IV. Organizarea conducerii si cooperãrii:
- compunerea si atributiile centrului de conducere si coordonare a evacuarii
- mijloace de legatura
- locul de dispunere al centrelor de conducere si coordonare a evacuarii
- realizarea si mentinerea cooperãrii
- documente de conducere si informare
V. Dispozitii finale
B. Sub forma grafica:
Harta/planul cu organizarea actiunilor de evacuare cuprinde:
- dispunerea centrelor de conducere si coordonare a evacuarii;
- localitãtile din/în care se executa evacuarea;
- numãrul si locul de dispunere a punctelor de adunare, imbarcare, primire si debarcare;
- itinerarele de deplasare si timpul necesar executãrii actiunilor de evacuare;
- dispunerea fortelor cu care se coopereazã;
- raioanele si traseele interzise (se vor specifica în ordinul de evacuare);
- organizarea conducerii;
- locurile de dispunere, profilul si posibilitãtile unitãtilor sanitare care pot acorda ajutor calificat;
- scheme cu organizarea mãsurilor de protectie a coloanelor de evacuati;
- asigurarea actiunilor de evacuare (protectie CBRN, adãpostire, paza si ordine);
- logistica evacuarii (aprovizionarea cu produse alimentare si industriale, asistenta medicalã).
Anexele la planurile de evacuare se elaboreazã sub forma grafica sau tabele si se referã la:
- componenta centrelor de conducere si coordonare a evacuarii, numerele de telefon (fixe, mobile etc.);
- planul cu principalele activitãti ce se executa pentru conducerea actiunilor de evacuare si esalonarea acestora în timp;
- sinopticul activitãtii personalului din centrele de conducere si coordonare a evacuarii;
- situatia asigurãrii tehnico-materiale a punctelor de adunare, imbarcare, debarcare, de primire-repartitie a evacuatilor;
- situatia evacuarii personalului autoritãtilor publice centrale si locale, al institutiilor publice si al operatorilor economici importanti si a membrilor de familie neincadrati în munca ai acestora;
- situatia cu materialele din patrimoniul national ce se evacueaza;
- situatia evacuarii unor categorii de bunuri materiale;
- situatia operatorilor economici ce se evacueaza si locul unde acestia se evacueaza;
- situatia cu mijloacele de transport si repartitia acestora pe puncte de adunare-imbarcare;
- lista legãturilor fir si radio cu structurile superioare si locale cu atributii în domeniu;
- schita localitãtilor unde se evacueaza;
- repartitia spatiilor în locul de evacuare;
- alte date considerate necesare în conducerea actiunilor de evacuare.

ANEXA 3
-------
la metodologie
--------------

DECIZIA PENTRU EVACUARE
(primire-repartitie)

Decizia cuprinde:
- evolutia situatiei militare si consecintele acesteia;
- conceptia actiunilor de evacuare (primire-repartitie): localitãtile din/în care se executa evacuarea, populatia si bunurile care se evacueaza; itinerarele de evacuare; localitãtile, raioanele si itinerarele interzise; urgentele, succesiunea si durata actiunilor de evacuare;
- modificãri ce se aduc planului;
- data începerii si terminãrii evacuarii;
- mãsurile de asigurare a actiunilor de evacuare;
- organizarea conducerii si a cooperãrii, cai si mijloace de legatura, institutii cu care se coopereazã;
- cereri si rapoarte.
Decizia pentru evacuare se semneazã de cãtre seful centrelor de conducere si coordonare a evacuarii si se aproba de conducãtorul evacuarii.

DISPOZITIUNE PRELIMINARA

Cuprinde:
- date sumare despre situatia creata;
- precizãri pentru pregãtirea actiunilor de evacuare (organizare, mijloace si materiale ce se vor folosi, data începerii/terminãrii evacuarii etc.);
- organizarea conducerii.

ANEXA 4
--------
la metodologie
--------------

RAPORTUL DE INFORMARE

Raportul de informare cuprinde:
- evolutia situatiei militare;
- actiunile de evacuare executate si cele în curs de executare;
- actiunile planificate si neexecutate: cauze si mãsuri;
- solicitãri pentru sprijinul actiunilor viitoare;
- alte elemente apreciate ca fiind necesare de cãtre conducãtorul actiunii de evacuare.
Raportul de informare se semneazã de cãtre seful centrului de conducere si coordonare a evacuarii si se aproba de conducãtorul actiunii.


ANEXA 5
-------
la metodologie
--------------

JURNALUL ACTIUNILOR DE EVACUARE
(primire-repartitie)

Cuprinde principalele elemente privind organizarea, declansarea si desfãsurarea actiunilor de evacuare (primire-repartitie). Se completeazã pe mãsura evolutiei actiunilor si contine:
a) concluzii despre evolutia situatiei militare si consecintele acesteia;
b) data, ora si autoritatea de stat care a hotãrât aplicarea mãsurilor prevãzute în planul de evacuare (primire-repartitie);
c) actiuni în curs de desfãsurare;
d) mãsurile de asigurare a actiunilor de evacuare întreprinse;
e) graficul desfãsurãrii actiunilor de evacuare (primire-repartitie);
f) concluzii din desfãsurarea actiunilor de evacuare (primire-repartitie);
g) cereri cãtre esalonul superior;
h) cereri primite de la subordonati si modul de rezolvare;
i) concluzii la încheierea actiunilor de evacuare.