H.G.R. nr. 1222 din 13 octombrie 2005

privind stabilirea principiilor evacuarii în situatii de conflict armat

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 19 octombrie 2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 58 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Evacuarea în situatii de conflict armat consta în ansamblul activitatilor de protectie civila care se adopta si se aplica ori de câte ori actiunile militare pun în pericol grav viata si sanatatea populatiei, functionarea corespunzatoare a institutiilor publice, a autoritatilor statului, serviciilor publice si a operatorilor economici, precum si bunurile materiale cu valoare economica sau care fac parte din patrimoniul cultural national, valorile culturale si arhivistice importante de pe o portiune a teritoriului national sau, când situatia impune, de pe întregul teritoriu al tarii.

ART. 2

(1) Evacuarea se realizeaza prin stramutarea temporara a populatiei, institutiilor, operatorilor economici, bunurilor si valorilor prevazute la art. 1, din zonele amenintate în zone protejate, stabilite pe teritoriul national sau pe cel al altor state, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale în vigoare, ale acordurilor bilaterale sau tratatelor internationale la care România este parte, dupa caz.

(2) Scopul evacuarii îl reprezinta prezervarea vietii si sanatatii populatiei, punerea în siguranta a bunurilor materiale si valorilor culturale importante, precum si asigurarea continuitatii principalelor activitati politice, economice si sociale, pe timpul situatiilor de conflict armat.

(3) În functie de gravitatea amenintarii, evacuarea poate fi totala sau partiala.

ART. 3

(1) În situatii de conflict armat evacuarea se aproba de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii la propunerea ministrului apararii nationale si se executa în functie de evolutia actiunilor militare, pe baza planurilor întocmite în acest scop, din timp de pace.

(2) Propunerea ministrului apararii nationale privind executarea evacuarii contine, în principal, urmatoarele elemente:

a) data începerii si durata executarii evacuarii;

b) localitatile din care se executa evacuarea;

c) locurile în care se executa evacuarea;

d) itinerariile/directiile de deplasare si zonele interzise.

(3) În functie de amploarea, dinamica si evolutia desfasurarii actiunilor militare, propunerea ministrului apararii nationale privind executarea evacuarii poate contine si alte elemente specifice.

ART. 4

(1) Evacuarea se executa în functie de urmatorii factori:

a) particularitatile de relief, dispunerea geografica, importanta economico-sociala si militara a judetelor, localitatilor, institutiilor publice si operatorilor economici;

b) amploarea consecintelor generate de conflictul armat;

c) evolutia actiunilor militare;

d) gradul de asigurare cu mijloace de transport;

e) posibilitatile de care dispun localitatile pentru asigurarea protectiei.

(2) În functie de evolutia conflictului armat, evacuarea dintr-o unitate administrativ-teritoriala se realizeaza succesiv, acordându-se prioritate evacuarii populatiei.

ART. 5

(1) Pe baza hotarârii adoptate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, coordonarea si conducerea activitatilor de evacuare se realizeaza astfel:

a) la nivel central, de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

b) la nivel judetean, de prefecti;

c) la nivel local, în mod nemijlocit, de primari;

d) la nivelul unitatilor proprii ale ministerelor, autoritatilor publice autonome, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate, de catre ministrii, respectiv conducatorii si managerii acestora.

(2) Organizarea, asigurarea activitatilor de evacuare si protectia documentelor/suporturilor care contin informatii clasificate se stabilesc prin planurile de evacuare, conform metodologiei întocmite de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, aprobata prin ordin al ministrului administratiei si internelor si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) institutiile din Sistemul national de aparare, ordine si siguranta publica ce pun în aplicare planurile de actiune, dislocare si redislocare proprii si ale structurilor din subordine, în functie de dinamica actiunilor militare.

CAP. 2

Dimensiunea evacuarii în situatii de conflict armat

ART. 6

(1) În situatii de conflict armat se evacueaza:

a) personalul autoritatilor publice centrale si locale, institutiilor publice si al operatorilor economici importanti, cu membrii de familie, care nu sunt încadrati în munca, si bunurile materiale necesare asigurarii continuitatii activitatii acestora;

b) copiii, batrânii si bolnavii institutionalizati;

c) tezaurul României, bunurile materiale din patrimoniul cultural national si documentele arhivistice;

d) fabrici sau sectii de productie, utilaje unicat, laboratoare, institute de cercetare importante pentru economia nationala si productia de aparare;

e) institutii publice si operatori economici propusi de autoritatile de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, care îsi pot continua activitatea în alte localitati;

f) nave si aeronave din noduri importante de comunicatii, porturi, aeroporturi si material rulant constând în locomotive si vagoane.

(2) Institutiile publice, operatorii economici si bunurile prevazute la alin. (1) lit. c) - f) se evacueaza împreuna cu personalul minim de deservire, exploatare si întretinere.

(3) În cazul în care se dispune evacuarea totala dintr-o anumita zona, este obligatorie stramutarea întregii populatii puse în pericol de actiunile militare.

ART. 7

Locurile în care se executa evacuarea trebuie sa asigure conditii de cazare, aprovizionare, hranire, asistenta medicala, continuarea activitatii social-economice, functionarea institutiilor, desfasurarea procesului de învatamânt, reluarea productiei.

ART. 8

(1) Evacuarea Administratiei Prezidentiale, Parlamentului, Guvernului si a autoritatilor administratiei publice centrale si locale se planifica si se executa pe mai multe variante.

(2) Institutiile publice de interes judetean se evacueaza, de regula, în aceleasi locuri cu prefectura sau în imediata vecinatate a acesteia.

ART. 9

Organizarea evacuarii în situatii de conflict armat se face pe baza:

a) planului centralizator de evacuare în situatii de conflict armat a populatiei si bunurilor materiale importante, întocmit de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta în cooperare cu reprezentanti din cadrul ministerelor ce au atributii în gestionarea evacuarii, aprobat de ministrul administratiei si internelor si avizat de Ministerul Apararii Nationale;

b) planurilor de evacuare a ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, întocmite de specialisti din cadrul structurilor proprii, avizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrii de resort, respectiv de conducatorii si managerii acestora;

c) planurilor de evacuare/primire judetene/locale a populatiei si bunurilor materiale importante, întocmite de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene în cooperare cu specialisti ce au atributii în gestionarea evacuarii, avizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de prefect sau primar, dupa caz.

CAP. 3

Asigurarea actiunilor de evacuare

ART. 10

(1) Masurile principale de asigurare a actiunilor de evacuare se stabilesc din timp si sunt urmatoarele:

a) executarea recunoasterii cailor de comunicatii;

b) identificarea localitatilor/zonelor care ofera facilitati optime de destinatie a evacuarii, dintre cele nominalizate de ministrul apararii nationale;

c) cercetarea si siguranta transportului pe timpul executarii actiunii de evacuare;

d) stabilirea punctelor de adunare, îmbarcare, debarcare, primire si repartitie;

e) logistica evacuarii;

f) asigurarea medicala;

g) aprovizionarea populatiei evacuate cu produse de prima necesitate;

h) mentinerea ordinii publice, paza bunurilor, evidenta persoanelor care se evacueaza, fluidizarea si, dupa caz, restrictionarea circulatiei;

i) protectia populatiei;

j) protectia informatiilor clasificate nationale, NATO sau UE.

(2) Detalierea masurilor de asigurare a actiunilor de evacuare se realizeaza în planurile de evacuare.

ART. 11

Pentru asigurarea cercetarii si sigurantei pe timpul actiunilor de evacuare, structurile de ordine publica ale Ministerului Administratiei si Internelor constituie elemente de cercetare si siguranta specifice, care actioneaza în punctele si directiile pe care se executa evacuarea.

ART. 12

Executarea recunoasterii cailor de comunicatii si a localitatilor unde se executa evacuarea se realizeaza de reprezentanti ai inspectoratelor pentru situatii de urgenta si ai autoritatilor publice locale.

ART. 13

(1) Asistenta medicala pe timpul evacuarii, precum si în localitatile de dispunere se asigura de Ministerul Sanatatii, prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Societatea Nationala de Cruce Rosie si alte servicii de specialitate.

(2) Masurile privind organizarea si asigurarea asistentei medicale a fortelor participante la actiunea de evacuare se stabilesc de fiecare comitet pentru situatii de urgenta si sunt cuprinse în planurile de cooperare dintre directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Societatea Nationala de Cruce Rosie si inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta, respectiv al municipiului Bucuresti.

ART. 14

Legaturile de comunicatii necesare pe timpul actiunilor de evacuare în locurile de dispunere se asigura de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale si sunt cuprinse în planurile de cooperare dintre structurile teritoriale ale acestora si inspectoratele pentru situatii de urgenta.

ART. 15

Masurile de ordine publica, paza bunurilor, evidenta populatiei, fluidizarea si, dupa caz, restrictionarea circulatiei pe timpul evacuarii se realizeaza de structurile Ministerului Administratiei si Internelor si constau în:

a) asigurarea ordinii si sigurantei publice în punctele de adunare, îmbarcare, debarcare, primire si repartitie;

b) evidenta salariatilor si a persoanelor care se evacueaza;

c) dirijarea circulatiei, asigurarea prioritatii si sigurantei pe timpul deplasarii coloanelor de evacuati;

d) paza bunurilor materiale.

ART. 16

Protectia populatiei împotriva operatorilor nucleari, chimici, biologici si radiologici pe timpul organizarii si desfasurarii evacuarii se planifica si se realizeaza în scopul prevenirii pierderilor umane si materiale în punctele de adunare, îmbarcare, debarcare, primire, repartitie si pe timpul transportului si se refera la:

a) prevenirea cu privire la pericolul atacului din aer si al contaminarii nucleare, chimice, biologice si radiologice, prin înstiintare si alarmare, care se va executa de catre serviciile de urgenta profesioniste;

b) asigurarea adapostirii si protectia împotriva contaminarii nucleare, chimice, biologice si radiologice, prin folosirea mijloacelor individuale de protectie si a proprietatilor naturale ale terenului.

ART. 17

Masurile de asigurare a evacuarii Administratiei Prezidentiale, Parlamentului si Guvernului se realizeaza de Serviciul de Protectie si Paza în cooperare cu Ministerul Administratiei si Internelor.

CAP. 4

Logistica evacuarii

ART. 18

(1) Necesarul mijloacelor de transport pentru ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale se asigura, la cerere, prin Planul de mobilizare a economiei nationale.

(2) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale întocmesc cererile cu necesarul de mijloace de transport, vizate de ministere, pe care le transmit pentru centralizare Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, care le înainteaza Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

(3) Autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice si operatorii economici transmit cererile cu necesarul de mijloace de transport la inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru centralizarea si înaintarea acestora structurilor teritoriale ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

(4) Cantitatile de carburanti si lubrifianti se asigura în acelasi mod ca si mijloacele de transport.

ART. 19

Planificarea, gestionarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare sau de alta natura a actiunilor de evacuare se realizeaza de autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si operatorii economici pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate.

ART. 20

(1) Logistica evacuarii se asigura de:

a) structurile administratiei publice centrale si alte institutii pentru personalul propriu;

b) consiliile judetene si locale pentru populatie si angajatii proprii;

c) operatorii economici pentru personalul încadrat.

(2) Logistica evacuarii se asigura, la cererea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, de operatori economici, pe baza de conventii încheiate din timp si anexate la planurile de evacuare în situatii de urgenta.

CAP. 5

Dispozitii finale

ART. 21

(1) Metodologia organizarii si asigurarii activitatilor de evacuare, prevazuta la art. 5 alin. (2), se emite în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri.

(2) Planurile de evacuare prevazute la art. 9 se întocmesc si se aproba în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a Metodologiei organizarii si asigurarii activitatilor de evacuare.

ART. 22

Evacuarea în situatii de urgenta va fi reglementata prin ordin al ministrului administratiei si internelor, emis în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotarâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

ART. 23

Prezenta hotarâre intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 24

Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 222/1997 privind organizarea si conducerea actiunilor de evacuare în cadrul protectiei civile, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 2 iunie 1997.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul apararii nationale,

Ioan Ion,

secretar de stat

Ministrul sanatatii,

Gheorghe Eugen Nicolaescu