ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

EMITENT:
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 21 februarie 2006

Având în vedere prevederile art. 56 si 57 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilã, precum si ale art. 22 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.222/2005 privind stabilirea principiilor evacuarii în situatii de conflict armat,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificãri si completãri prin Legea nr. 604/2003 , cu modificãrile si completãrile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor, în calitate de presedinte al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aproba Normele privind organizarea si asigurarea activitãtii de evacuare în situatii de urgenta, prevãzute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor va lua mãsuri pentru aplicarea unitara a prevederilor normelor prevãzute la art. 1.
ART. 3
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii. Începând cu aceeasi data, orice dispozitii contrare se abroga.

p. Ministrul administratiei si internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucuresti, 6 februarie 2006.
Nr. 1.184.

ANEXA

NORME
privind organizarea si asigurarea activitãtii de
evacuare în situatii de urgenta

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
În sensul prezentelor norme, prin evacuare se întelege mãsura de protectie civila luata înainte, pe timpul sau dupa producerea unei situatii de urgenta, la declararea stãrii de alerta, care consta în scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, în mod organizat, a populatiei, a unor institutii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale si în dispunerea lor în zone sau localitãti care asigura conditii de protectie si supravietuire.
ART. 2
(1) Actiunile de evacuare se planifica si se organizeaza în functie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizeaza evolutia si amploarea consecintelor acestuia.
(2) Evacuarea se executa în baza planurilor întocmite în conditiile prevãzute de prezentele norme.
ART. 3
În caz de situatii de urgenta actiunea de evacuare începe imediat dupa identificarea pericolului ori dupa producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuarii populatiei.
ART. 4
În functie de situatia creata, evacuarea se executa din:
a) localitãtile prevãzute în hotãrârea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, denumit în continuare Comitet National;
b) localitãtile dispuse în zonele de planificare de urgenta, de accident chimic sau în aval de constructiile hidrotehnice, în cazul producerii unor dezastre;
c) alte localitãti/zone/obiective în care viata si sãnãtatea locuitorilor si a animalelor sau/si siguranta bunurilor materiale sunt puse în pericol în cazul unor situatii de urgenta.
ART. 5
(1) Executarea actiunilor de evacuare trebuie sa permita functionarea institutiilor statului, mentinerea ordinii publice si desfãsurarea activitãtilor sociale vitale în situatii de urgenta.
(2) Localitãtile în care se executa evacuarea trebuie sa asigure legãturi de comunicatii, conditii de cazare, hranire si asistenta medicalã, precum si pentru continuarea activitãtii social-economice, functionarea institutiilor si operatorilor economici, desfãsurarea procesului de învãtãmânt etc.
ART. 6
(1) În functie de evolutia situatiei de urgenta si de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o zona/localitate se poate efectua în totalitate sau partial, simultan ori succesiv.
(2) În toate situatiile se va avea în vedere si posibilitatea autoevacuarii. Desfãsurarea acestei activitãti impune interventia organelor specializate ale autoritãtilor administratiei publice pentru evitarea confuziei, panicii, aglomeratiei si blocajelor pe cãile de comunicatii, precum si a dezordinii si actelor antisociale.
ART. 7
(1) Evacuarea se executa, de regula, pe teritoriul judetului respectiv, cu exceptia municipiului Bucuresti, caz în care se poate executa si pe teritoriul altor judete.
(2) Localitãtile/zonele din/în care se executa evacuarea în situatii de urgenta se stabilesc de comitetele pentru situatii de urgenta judetene si locale, cu avizul sefului inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean.
(3) Localitãtile/zonele limitrofe municipiului Bucuresti în care se face evacuarea se stabilesc de Comitetul National, la propunerea Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti.

CAP. II
Organizarea actiunilor de evacuare

ART. 8
Organizarea, conducerea si asigurarea actiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare.
ART. 9
Organizarea evacuarii se realizeaza de:
a) ministerele si institutiile publice centrale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul de resort sau de conducãtorul institutiei;
b) institutiile publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de seful inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti si aprobate de ministrul sub a cãrui coordonare se afla;
c) autoritãtile administratiei publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, întocmite de personalul cu atributii în domeniu, avizate de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta si de seful inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti si aprobate de presedintele comitetului;
d) inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, pentru evacuarea populatiei si a unor bunuri materiale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta si aprobate de presedintele comitetului;
e) operatorii economici, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de seful inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti si aprobate de presedintele comitetului pentru situatii de urgenta local.
ART. 10
Populatia si bunurile materiale care se evacueaza, gradul de urgenta si ordinea în care se executa evacuarea, fortele si mijloacele destinate si sprijinul logistic al evacuarii în cazul situatiilor de urgenta se stabilesc pentru fiecare situatie de personalul cu atributii în domeniu din cadrul autoritaatilor administratiei publice locale, se avizeaza de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta si se aproba de presedintele comitetului.
ART. 11
Organizarea actiunilor de evacuare cuprinde, în principiu, urmãtoarele activitãti:
a) întrunirea comitetelor pentru situatii de urgenta;
b) analiza situatiei de urgenta;
c) prognozarea evolutiei situatiei;
d) determinarea efectelor actiunilor dezastrelor asupra populatiei si bunurilor materiale;
e) stabilirea mãsurilor de prima urgenta;
f) recunoasterea itinerarelor si localitãtilor/zonelor în care se executa evacuarea;
g) actualizarea planului de evacuare si punerea în aplicare a acestuia;
h) elaborarea si transmiterea ordinului/dispozitiei de evacuare.
ART. 12
(1) Planurile de evacuare se elaboreaza din timp, în starea de normalitate, în functie de riscurile inventariate si de functiile de sprijin stabilite prin Hotãrârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizãrii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, si se actualizeaza ori de câte ori apar modificãri în structura populatiei, institutiilor si operatorilor economici, precum si atunci când aplicarea lor devine iminenta.
(2) Continutul-cadru al planurilor de evacuare este prevãzut în anexa nr. 1.
ART. 13
În vederea întocmirii planurilor de evacuare, structurile responsabile împreuna cu specialisti din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti executa, în principiu, urmãtoarele activitãti;
a) stabilesc localitãtile, institutiile, operatorii economici, precum si numãrul si structura populatiei/salariatilor care se evacueaza;
b) stabilesc natura si cantitatea bunurilor ce urmeaza a fi evacuate;
c) stabilesc zonele si localitãtile în care se executa evacuarea;
d) stabilesc gradul de urgenta si esalonarea evacuarii, precum si mijloacele de transport si itinerarele pe care se executa evacuarea;
e) executa recunoasterea zonelor si a localitãtilor în care se dispune evacuarea;
f) analizeaza posibilitãtile de cazare, de aprovizionare si hranire a evacuatilor, de depozitare a bunurilor si de functionare a institutiilor;
g) identifica posibilitãtile de asigurare a actiunilor de evacuare.
ART. 14
Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti organizeaza si executa instruirea factorilor responsabili din institutii si de la operatorii economici, controleaza ierarhic existenta si calitatea planurilor si mãsurilor de evacuare, planifica, organizeaza si desfãsoara exercitii de evacuare.
ART. 15
În acord cu personalul specializat din cadrul structurilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, comitetele pentru situatii de urgenta stabilesc obiectivele de realizat si fondurile necesare realizãrii acestora, asigura includerea lor în bugetul de stat, respectiv în bugetele locale, în bugetele institutiilor publice si ale operatorilor economici, urmãrindu-se utilizarea eficienta a fondurilor alocate, în conditiile legii.

CAP. III
Conducerea actiunilor de evacuare

ART. 16
(1) În situatiile de trecere de la starea de normalitate la starea de alerta sau urgenta, succesiunea activitãtilor si conducerea actiunilor de evacuare la nivel national se realizeaza de Comitetul National.
(2) În teritoriu, conducerea nemijlocita a actiunilor de evacuare se exercita de cãtre comitetele pentru situatii de urgenta judetene/locale/al municipiului Bucuresti, corespunzãtor tipului de situatie de urgenta produsã.
ART. 17
(1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale executa activitãti de coordonare a evacuarii prin centrele operative proprii.
(2) Institutiile din sistemul de apãrare, ordine publica si siguranta nationala organizeaza si executa evacuarea personalului si a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii, potrivit ordinelor si dispozitiilor specifice emise de conducãtorii acestora.
ART. 18
Comitetele pentru situatii de urgenta judetene, locale si al municipiului Bucuresti au, în principal, urmãtoarele atributii:
a) coordonarea pregãtirii populatiei pe localitãti, cartiere, institutii publice si operatori economici, în vederea organizãrii si desfãsurãrii actiunilor de evacuare si primire/repartitie;
b) organizarea si asigurarea functionarii sistemului informational-decizional pe plan local;
c) stabilirea necesarului de capacitãti de comunicatii, pe tipuri de retele telefonice fixe, mobile, radio etc., la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti;
d) elaborarea planurilor de evacuare si primire proprii si avizarea celor întocmite de structurile subordonate;
e) coordonarea aplicãrii unitare si în mod organizat a mãsurilor de evacuare în plan teritorial;
f) coordonarea activitãtii de constituire a rezervelor de stricta necesitate destinate persoanelor evacuate/sinistrate;
g) îndeplinirea sarcinilor curente stabilite în functie de situatia concretã;
h) organizarea unui punct de informare privind persoanele evacuate/sinistrate.
ART. 19
Principalele atributii pe linia evacuarii ale institutiilor publice si operatorilor economici sunt urmãtoarele:
a) întocmesc si actualizeaza planurile de evacuare a salariatilor si a bunurilor materiale;
b) asigura înstiintarea si alarmarea personalului;
c) asigura punerea în aplicare, la ordin, a mãsurilor prevãzute în planurile de evacuare;
d) realizeaza mãsurile de asigurare a evacuarii: siguranta, paza si ordine, asigurare medicalã, aprovizionare cu alimente de stricta necesitate etc.;
e) instruiesc personalul cu privire la modul de actiune în caz de evacuare;
f) întocmesc si înainteazã, prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, cererile de suplimentare cu mijloace de transport, carburanti-lubrifianti, imobile, alimente si produse industriale de prima necesitate, spatii pentru depozitarea bunurilor, cazarea si aprovizionarea evacuatilor.
ART. 20
(1) Pentru conducerea actiunilor de evacuare se utilizeaza sistemul de transmisiuni al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si sistemul de telecomunicatii national/teritorial, dupa caz.
(2) Daca situatia o impune, inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti asigura mijloace de transmisiuni mobile.
(3) Pe timpul actiunilor de evacuare în situatii de urgenta Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura legãturi de telecomunicatii speciale si cooperare pentru autoritãtile publice centrale si locale, potrivit legii de organizare si functionare proprii, stabilite de comun acord cu acestea.

CAP. IV
Executarea actiunilor de evacuare

ART. 21
(1) Trecerea la executarea evacuarii se face la ordin.
(2) Ordinul de evacuare în cazul situatiilor de urgenta se emite de presedintele Comitetului National. În temeiul ordinului de evacuare comitetele pentru situatii de urgenta ministeriale si judetene emit ordine de evacuare si primire/repartitie la propunerea centrelor operative sau operationale pentru situatii de urgenta.
(3) Comitetele pentru situatii de urgenta locale, institutiile si operatorii economici emit decizii de evacuare si primire/repartitie cãtre structurile subordonate, respectiv celule.
(4) În functie de situatie, ordinul/dispozitia de evacuare si primire/repartitie se poate transmite prin telefon/fax, prin mijloace radio, prin corespondenta speciala sau prin curieri. De asemenea si în situatiile stabilite de Comitetul National ordinul/dispozitia de evacuare poate fi transmis/transmisa si prin intermediul posturilor de radio si de televiziune.
ART. 22
La primirea ordinului/dispozitiei de evacuare se verifica autenticitatea si dupa confirmare se analizeaza situatia generala si cea din zona de responsabilitate, se stabilesc mãsurile de prima urgenta si se transmit dispozitii preliminare, trecandu-se de îndata la elaborarea dispozitiei de evacuare.
ART. 23
(1) Ordinul/dispozitia de evacuare cuprinde, în principiu, urmãtoarele:
a) conceptia actiunilor de evacuare;
b) organizarea conducerii actiunilor de evacuare;
c) mãsurile de cooperare pe timpul executãrii evacuarii;
d) mãsurile de asigurare a evacuarii.
(2) Continutul ordinului/dispozitiei si deciziei pentru evacuare sunt prevãzute de anexele nr. 2 si 3.
ART. 24
Pentru executarea actiunilor de evacuare se realizeaza dispozitivul de evacuare, care cuprinde:
a) centre de conducere si coordonare a evacuarii;
b) posturi de observare si posturi de înstiintare si alarmare;
c) puncte de adunare a populatiei si de depozitare a bunurilor care se evacueaza;
d) puncte de imbarcare si puncte de debarcare;
e) puncte de primire/repartitie a populatiei si a bunurilor evacuate.
ART. 25
Centrul de conducere si coordonare a evacuarii îsi desfãsoara activitatea într-un loc special amenajat din care comitetul conduce în mod unitar actiunile de evacuare. Componenta acestuia este prezentata în anexa nr. 4.
ART. 26
(1) Punctele de adunare, imbarcare, debarcare si primire-repartitie, denumite în continuare puncte de adunare, se stabilesc din timp de normalitate de cãtre comitetele pentru situatii de urgenta, la propunerea inspectoratelor pentru situatii de urgenta.
(2) Punctele de adunare trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele conditii:
a) sa fie situate în apropierea cãilor de acces spre localitãtile/zonele în care se executa evacuarea;
b) sa poata fi identificate si recunoscute cu usurinta;
c) sa asigure posibilitãti pentru protectia populatiei si a bunurilor în situatii de urgenta;
d) sa asigure conditii de desfãsurare a activitãtilor specifice.
(3) Stabilirea si pregãtirea punctelor de imbarcare a evacuatilor din zonele afectate se realizeaza în termen de doua ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare.
(4) În functie de amploarea actiunilor de evacuare si de conditiile specifice, punctele de adunare se încadreaza cu personal în numãr variabil, de regula, în urmãtoarea structura:
a) seful punctului de adunare;
b) inlocuitorul sefului punctului de adunare;
c) grupa pentru constituirea esaloanelor/indicativelor de evacuare, evidenta populatiei si a bunurilor care se evacueaza;
d) personal pentru îndrumarea si fluidizarea circulatiei;
e) grupa medicalã;
f) personal pentru ordine si siguranta publica;
g) grupa logistica.
ART. 27
(1) Seful punctului de adunare se subordoneaza sefului centrului de conducere si coordonare a evacuarii si desfãsoarã, în principiu, urmãtoarele activitãti:
a) întocmeste/actualizeaza Carnetul cu activitãtile care se desfãsoara în cadrul punctului de adunare;
b) participa, la ordin, la sedintele centrului de conducere si coordonare a evacuarii;
c) convoaca personalul punctului de adunare si face precizãri privind îndeplinirea atributiilor în situatia creata;
d) verifica documentele si materialele necesare instalãrii si desfãsurãrii activitãtilor în punctul de adunare;
e) coordoneaza actiunile punctului de adunare;
f) raporteaza centrului de conducere si coordonare a evacuarii despre stadiul evacuarii, plecarea esaloanelor si problemele deosebite apãrute.
(2) Continutul Carnetului cu activitãtile care se desfãsoara în cadrul punctului de adunare este prevãzut în anexa nr. 5.
ART. 28
Grupa pentru constituirea esaloanelor/ indicativelor de evacuare desfãsoarã, în principiu, urmãtoarele activitãti:
a) participa, la ordin, la luarea în evidenta a persoanelor care se evacueaza;
b) organizeaza evacuatii pe esaloane/indicative, garnituri, coloane, convoaie si mijloace de transport: vagoane, autovehicule, nave, aeronave etc.;
c) raporteaza periodic sau la ordin situatia persoanelor si a bunurilor sosite, precum si despre constituirea fiecãrui esalon/indicativ.
ART. 29
Personalul pentru îndrumarea si fluidizarea circulatiei desfãsoarã, în principiu, urmãtoarele activitãti:
a) verifica documentele de transport;
b) indruma populatia cãtre locurile de prezentare, asteptare, evidenta, esalonare si imbarcare;
c) indruma mijloacele de transport spre punctele de imbarcare/debarcare;
d) în caz de pericol iminent indruma populatia si mijloacele de transport cãtre locurile de dispersare si adãpostire.
ART. 30
Grupa medicala desfãsoarã, în principiu, urmãtoarele activitãti:
a) executa controlul medical al persoanelor evacuate care solicita aceasta;
b) acorda primul ajutor bolnavilor si rãnitilor;
c) organizeaza evacuarea cazurilor grave la spitalele din zona;
d) executa trierea epidemiologica a evacuatilor si izolarea celor cu boli contagioase si a suspectilor;
e) stabileste si urmãreste respectarea mãsurilor igienico-sanitare si antiepidemice.
ART. 31
Personalul pentru ordine si siguranta publica desfãsoarã, în principiu, urmãtoarele activitãti:
a) asigura respectarea regulilor de acces în punctul de adunare si primire/repartitie;
b) asigura securitatea persoanelor, siguranta bunurilor si preîntâmpinarea/limitarea actelor antisociale;
c) în baza dispozitiei sefului punctului de adunare si primire/repartitie executa alte activitãti specifice.
ART. 32
(1) Punctele de adunare a evacuatilor se stabilesc de cãtre comitetele pentru situatii de urgenta.
(2) Pentru institutiile publice si operatorii economici punctele de adunare se organizeazã, de regula, la sediu, iar pentru populatie, în locuri si localuri publice: unitãti de învãtãmânt, case de cultura, cãmine culturale, sali de sport, stadioane etc.
ART. 33
(1) Punctele de imbarcare/debarcare se organizeaza în gãri C.F.R., autogãri, gãri fluviale/maritime si aerogãri, precum si în triaje C.F.R., pe linii ferate uzinale sau portuare. Când situatia permite, acestea se organizeaza în cadrul sau în apropierea punctelor de adunare si primire/repartitie.
(2) În cazul evacuarii populatiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare, aeriene sau navale, punctele de imbarcare/debarcare se centralizeaza de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, care întocmesc si Planul de transport prevãzut în anexa nr. 6.
ART. 34
Punctele de primire/repartitie se organizeaza în zonele/localitãtile de afluire a populatiei evacuate, pentru luarea în evidenta si repartizarea pe spatii de cazare. Acestea se organizeaza pe localitãti/cartiere si în localuri publice.
ART. 35
Principalele date privind executarea actiunilor de evacuare se înscriu în Jurnalul actiunilor de evacuare, primire/repartitie, al cãrui continut este prevãzut în anexa nr. 7.
ART. 36
Comitetele pentru situatii de urgenta raporteaza ierarhic despre începerea si executarea actiunilor de evacuare. Continutul Raportului-sinteza este prevãzut în anexa nr. 8.

CAP. V
Asigurarea actiunilor de evacuare

ART. 37
Mãsurile de asigurare a actiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate, se înscriu în planurile de evacuare si se actualizeaza ori de câte ori apar modificãri, precum si la primirea ordinului/dispozitiei de evacuare. Mãsurile de asigurare vizeazã, cu prioritate, urmãtoarele domenii:
a) cercetarea;
b) ordinea si siguranta;
c) asigurarea psihologicã.
ART. 38
(1) Cercetarea se executa în scopul procurãrii si valorificãrii informatiilor necesare executãrii în siguranta si în mod organizat a actiunilor de evacuare. Datele cercetãrii trebuie sa fie veridice, oportune si complete. Cercetarea se organizeaza continuu si unitar, se executa din timp de normalitate si se intensifica în caz de situatii de urgenta.
(2) Cercetarea trebuie sa asigure informatii privind:
a) evolutia situatiei de urgenta si consecintele acesteia asupra populatiei si bunurilor materiale;
b) starea cãilor de comunicatie si a mijloacelor de transport;
c) caracteristicile localitãtilor si ale zonelor în care se executa evacuarea si posibilitãtile de cazare, hranire, adãpostire si asigurare medicalã;
d) posibilitãtile de continuare a procesului de învãtãmânt si a functionarii institutiilor;
e) conditiile geoclimatice la zi si cele prognozate;
f) situatia contaminarii nucleare, chimice, biologice si starea sanitar-epidemiologica.
(3) În mod centralizat, datele cercetãrii se asigura de:
a) institutii si agentii specializate: Administratia Nationala de Meteorologie, Centrul National pentru Coordonarea Interventiei în Caz de Accident Nuclear sau Urgenta Radiologica, Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului, Administratia Nationala Apele Romane, Institutul National de Cercetare pentru Protectia Mediului;
b) dispeceratele cu activitate permanenta din cadrul ministerelor cu atributii în domeniul managementului situatiilor de urgenta;
c) puncte de monitorizare a factorilor de risc;
d) Centrul Operational National, centrele operationale si centrele operative;
e) structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor.
(4) Cercetarea nemijlocita se executa si de cãtre unitãtile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, care participa la executarea evacuarii.
(5) Datele cercetãrii centralizate si nemijlocite se completeaza cu informatii obtinute pe linie de cooperare de la alte structuri cu atributii în domeniu.
(6) Precizarea/actualizarea datelor cercetãrii se face cu ocazia recunoasterilor care se executa premergãtor elaborãrii planului de evacuare si la primirea ordinului/dispozitiei de evacuare.
ART. 39
(1) Executarea recunoasterii cãilor de comunicatii si a localitãtilor unde se organizeaza evacuarea se realizeaza de reprezentanti ai inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si ai autoritãtii publice locale.
(2) Pe timpul recunoasterilor se urmãresc, în mod deosebit:
a) starea cãilor si nodurilor de comunicatie, precum si a lucrãrilor de arta: poduri, tuneluri, viaducte etc.;
b) starea imobilelor/adaposturilor destinate primirii populatiei, instalatiilor si bunurilor;
c) conditiile de cazare, hranire si asigurare medicalã;
d) situatia surselor de aprovizionare;
e) starea retelelor electrice, de alimentare cu apa si de telecomunicatii;
f) starea epidemiologica din zona.
ART. 40
Mãsurile de ordine si siguranta publica, paza bunurilor, evidenta populatiei si fluidizarea circulatiei pe timpul evacuarii se realizeaza de structurile Ministerului Administratiei si Internelor, pe baza planurilor de cooperare întocmite din timp de normalitate, si constau în:
a) asigurarea ordinii si sigurantei publice în punctele de adunare, imbarcare, debarcare, primire si repartitie;
b) evidenta salariatilor si a persoanelor care se evacueaza;
c) dirijarea circulatiei, asigurarea prioritatii si sigurantei pe timpul deplasarii coloanelor de evacuati;
d) paza bunurilor materiale.
ART. 41
În functie de evolutia situatiei de urgenta, pentru misiuni de siguranta si ordine, ca si pentru alte misiuni: salvare, transporturi speciale, aprovizionare, comitetele pentru situatii de urgenta pot solicita, cu respectarea prevederilor legale, sprijinul unitãtilor militare din zona.
ART. 42
Mãsurile de asigurare a evacuarii Administratiei Prezidentiale, Parlamentului si Guvernului se realizeaza de Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul Roman de Informatii în cooperare cu Ministerul Administratiei si Internelor.
ART. 43
Asigurarea psihologica a populatiei pe timpul evacuarii reprezinta ansamblul actiunilor întreprinse de personalul fortelor de interventie în scopul evitãrii producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs.

CAP. VI
Logistica actiunilor de evacuare

ART. 44
(1) Logistica actiunilor de evacuare reprezinta ansamblul de mãsuri realizate în scopul asigurãrii conditiilor materiale si umane necesare pregãtirii si executãrii actiunilor de evacuare.
(2) Logistica actiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor de transport, bunurilor de consum si serviciilor necesare în cantitãtile si în locurile prevãzute în planurile de evacuare.
(3) Principalele elemente ale logisticii actiunilor de evacuare sunt:
a) aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice si industriale de stricta necesitate;
b) asigurarea mijloacelor de transport si efectuarea transporturilor;
c) asigurarea medicala si sanitar-veterinara;
d) cazarea evacuatilor, depozitarea bunurilor si adãpostirea animalelor;
e) asigurarea financiarã.
ART. 45
Planificarea, gestionarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare sau de alta natura a actiunilor de evacuare în situatii de urgenta se realizeaza de comitetele pentru situatii de urgenta ministeriale, judetene si locale, pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate.
ART. 46
(1) Logistica evacuarii în situatii de urgenta se asigura de:
a) structurile administratiei publice centrale si alte institutii, pentru personalul propriu;
b) consiliile judetene si locale, pentru populatie si angajatii proprii;
c) operatorii economici, pentru personalul încadrat.
(2) Logistica evacuarii se asigura, la cererea autoritãtilor administratiei publice centrale si locale, de firme de stat sau private, pe baza de conventii de prestãri de servicii încheiate din timp si anexate la planurile de evacuare în situatii de urgenta.
(3) Sursele de aprovizionare sunt: economia nationala, rezervele de stat, rezervele de mobilizare si ajutoarele umanitare.
(4) În situatiile prevãzute la art. 4 lit. c) din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestãrile de servicii în interes public, cu modificãrile si completãrile ulterioare, logistica evacuarii se completeaza cu bunuri si servicii rechizitionate în conditiile legii.
ART. 47
Aprovizionarea cu produse alimentare si industriale de stricta necesitate se realizeaza de cãtre comitetele pentru situatii de urgenta judetene/locale, în sistem rationalizat, astfel:
a) în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stãrii de alerta, prin reteaua comerciala localã;
b) ulterior primelor 72 de ore, pana la încetarea evacuarii sau a situatiei de urgenta, de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat;
c) articole de igiena personalã, textile, incaltaminte si alte produse industriale, în functie de sezon.
ART. 48
(1) Autovehiculele, carburantii si bunurile materiale necesare actiunilor de evacuare se asigura de cãtre comitetele si celulele pentru situatii de urgenta.
(2) Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanti asigurat de societãtile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau conventii de prestãri de servicii.
ART. 49
(1) Asigurarea medicala si sanitar-veterinara cuprinde totalitatea mãsurilor si actiunilor care se întreprind în scopul pãstrãrii sãnãtãtii populatiei si animalelor care se evacueaza, prevenirii aparitiei bolilor si epidemiilor/ epizootiilor, acordãrii ajutorului medical de urgenta si asistentei medicale/veterinare în caz de imbolnavire sau de accident.
(2) Asistenta medicala pe timpul evacuarii, precum si în localitãtile de dispunere se asigura de Ministerul Sãnãtãtii, prin unitãtile sanitare teritoriale, de Societatea Nationala de Cruce Rosie din România si de alte servicii de specialitate, în limitele competentelor conferite de lege, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop de cãtre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si transmise în extras acestora.
(3) În plan teritorial mãsurile, fortele si mijloacele de asigurare medicala si sanitar-veterinara se stabilesc de fiecare comitet pentru situatii de urgenta si se asigura de directiile de sãnãtate publica, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, serviciile de ambulanta si medicina de urgenta, precum si de filialele Societãtii Nationale de Cruce Rosie din România si de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop.
ART. 50
(1) Fondurile financiare pentru pregãtirea si desfãsurarea actiunilor de evacuare la nivel national, judetean, al municipiului Bucuresti, al oraselor si comunelor se asigura, dupa caz, din bugetul de stat si bugetele locale, precum si din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. La întocmirea fondurilor necesare pentru anul urmãtor, ministerele si celelalte autoritãti ale administratiei publice vor include si necesarul de fonduri bãnesti pentru pregãtirea si desfãsurarea actiunilor de evacuare.
(2) Fondurile financiare necesare pentru pregãtirea si desfãsurarea actiunilor de evacuare la institutii publice si operatori economici se asigura din bugetele proprii si din alte fonduri legal constituite.
(3) Pentru anul în curs, pana la 1 martie, comitetele pentru situatii de urgenta ale autoritãtilor publice centrale si ministerelor/institutiilor publice, cele judetene si al municipiului Bucuresti trimit la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta extras din bugetul propriu, referitor la fondurile financiare destinate organizãrii si desfãsurãrii actiunilor de evacuare.
ART. 51
(1) La dispozitia Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si a unitãtilor subordonate, la declararea stãrii de alerta se va asigura rezerva de materiale de prima necesitate prin ministerele, organele centrale si organizatiile neguvernamentale care asigura functiile de sprijin, potrivit legii.
(2) Comitetele pentru situatii de urgenta judetene si locale vor lua mãsuri de asigurare a materialelor necesare desfãsurãrii actiunilor initiale pentru interventie si evacuare în situatii de urgenta, precum si de identificare/evidenta a unor astfel de mijloace pe plan judetean/local.

CAP. VII
Dispozitii finale

ART. 52
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage rãspunderea administrativã, contraventionala sau penalã, dupa caz.
ART. 53
Documentele pentru evacuare se întocmesc si se actualizeaza periodic, prin grija comitetelor pentru situatii de urgenta, centrelor operative cu activitate temporarã, secretariatelor tehnice, respectiv a celulelor, si constituie punct aparte în bilanturile anuale ale acestora.
ART. 54
(1) Protectia documentelor/suporturilor care contin informatii clasificate se realizeaza în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale Hotãrârii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu.
(2) Protectia documentelor/suporturilor care contin informatii clasificate si stabilirea punctelor de evacuare a acestora sunt atribute ale conducãtorilor/sefilor actiunilor de evacuare.
ART. 55
(1) Planurile de evacuare se întocmesc în termen de 120 de zile de la publicarea ordinului de aprobare a prezentelor norme.
(2) Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele norme.

ANEXA 1 la norme

PLANUL DE EVACUARE
(continut-cadru)

Se întocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe).
În text, de regula, se prevãd:
a) scopul actiunilor de evacuare;
b) conceptia actiunilor de evacuare: localitãtile din si în care se planifica evacuarea, institutiile publice, operatorii economici, populatia si bunurile care se evacueaza, itinerarele de evacuare; modalitãtile de executare a evacuarii;
c) conceptia organizãrii si asigurãrii activitãtii de readucere a populatiei si a bunurilor materiale evacuate la restabilirea stãrii de normalitate în localitãtile care au fãcut obiectul mãsurilor de protectie;
d) mãsurile de asigurare a actiunilor de evacuare: asigurarea mijloacelor de transport, protectia personalului, paza bunurilor, logistica evacuarii;
e) organizarea conducerii si a cooperãrii: centre de coordonare, cai si mijloace de legatura, institutii cu care se coopereazã, modalitãti de realizare a cooperãrii, cereri si rapoarte.
Anexele se întocmesc sub forma grafica, pe planuri sau harti si sub forma de tabele. Acestea se refera în principal la:
a) situatia populatiei care se evacueaza: localitatea din care se evacueaza, institutia, numãrul personalului pe categorii si numãrul membrilor de familie, personalul didactic, medical, de deservire, dupa caz, localitatea si judetul în care se evacueaza, natura, tipul si numãrul mijloacelor de transport;
b) situatia bunurilor care se evacueaza: localitatea, operatorul economic, depozitul sau institutia, natura si cantitatea bunurilor, personalul de însotire, natura si tipul mijloacelor de transport, localitatea în care se evacueaza, punctul de debarcare/descãrcare si locul de instalare/ depozitare, forta de munca necesarã;
c) institutiile care se evacueaza: denumirea, localitatea, numãrul salariatilor si al membrilor de familie care se evacueaza, localitatea si adresa imobilului unde se evacueaza, alte date utile;
d) graficul activitãtilor pe zile si ore;
e) componenta centrelor de coordonare si conducere, punctelor de adunare/imbarcare/debarcare si primire/ repartitie;
f) planul localitãtii cu dispunerea institutiei sau a operatorului economic;
g) localitãtile/zonele din/în care se executa evacuarea si itinerarele, inclusiv de rezerva, cu punctele de adunare/imbarcare/debarcare si primire/repartitie;
h) conventiile încheiate pentru asigurarea actiunilor de evacuare.


ANEXA 2 norme


ORDINUL/DISPOZITIA DE EVACUARE
(continut-cadru)

Ordinul/Dispozitia de evacuare constituie actul prin care se dispune începerea actiunilor de evacuare si primire/repartitie. Se transmite pe linie ierarhica si cuprinde:
1. date si concluzii despre evolutia situatiei de urgenta, consecintele acestora asupra institutiilor publice, operatorilor economici, populatiei si bunurilor, precum si influenta lor asupra desfãsurãrii actiunilor de evacuare;
2. conceptia actiunilor de evacuare, primire/repartitie, localitãtile/zonele din/în care se executa evacuarea, institutiile publice, operatorii economici, populatia si bunurile care se evacueaza, itinerarele de deplasare si itinerarele/localitãtile/zonele interzise, urgentele, succesiunea si durata actiunilor de evacuare, repartitia evacuatilor pe localitãti de destinatie;
3. precizãri privind actiunile de evacuare, data începerii si durata actiunilor, termenele de executare si de raportare;
4. mãsurile de asigurare a actiunilor de evacuare, primire/repartitie, cercetarea, siguranta, paza si ordinea, organizarea transporturilor, protectia psihologica si medicalã, asigurarea logistica;
5. mãsurile de cooperare/colaborare cu unitãti ale Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Apãrãrii Nationale, cu autoritãti ale administratiei publice locale etc.;
6. organizarea conducerii: locul centrelor de coordonare si conducere, realizarea legãturilor de conducere, rapoarte si cereri.
Ordinul/Dispozitia de evacuare se întocmeste de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta si se semneaza de presedintele acestuia.

ANEXA 3
-------
la norme
---------

DECIZIA
pentru evacuare, primire/repartitie
(continut-cadru)

Decizia pentru evacuare, primire/repartitie este actul prin care, în temeiul ordinului/dispozitiei de evacuare, primire/repartitie si în raport cu conditiile specifice, se declanseaza si se organizeaza actiunile de evacuare, primire/repartitie la institutii publice si operatori economici. Decizia pentru evacuare, primire/repartitie cuprinde:
- date si concluzii despre evolutia situatiei de urgenta, consecintele acesteia asupra institutiilor, populatiei si bunurilor si influenta lor asupra actiunilor de evacuare, primire/repartitie;
- conceptia actiunilor de evacuare, primire/repartitie: localitãtile din si în care se executa evacuarea, cu institutiile, populatia si bunurile care se evacueaza, itinerarele de evacuare, localitãtile, zonele si itinerarele interzise, urgentele, succesiunea si durata actiunilor de evacuare;
- modificãri ce se aduc planului, precizãri privind continutul si durata actiunilor;
- mãsurile de asigurare a actiunilor de evacuare: organizarea transporturilor, evidenta populatiei si a bunurilor, protectia personalului, paza bunurilor, asigurarea logistica;
- organizarea conducerii si a cooperãrii: centre de coordonare si conducere, cai si mijloace de legatura, institutii cu care se coopereazã, modalitãti de cooperare; cereri si rapoarte.
Decizia pentru evacuare se semneaza de conducãtorul institutiei publice/operatorului economic care se evacueaza.

ANEXA 4
-------
la norme
--------

COMPONENTA
centrului de conducere si coordonare a evacuarii

Seful centrului:
- vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta.
Loctiitor sef centru:
- prim-adjunct al sefului inspectoratului pentru situatii de urgenta.
Membri:
- un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
- un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;
- un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale;
- un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
- un reprezentant al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
- un reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor;
- un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetãrii;
- un reprezentant al Ministerului Sãnãtãtii;
- un reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor;
- un reprezentant al directiei de sãnãtate publica;
- un reprezentant al Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
- un reprezentant al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale;
- reprezentanti din cadrul unor structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor;
- reprezentanti din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta.

NOTA:
La ordinul presedintelui comitetului pentru situatii de urgenta se poate suplimenta componenta centrului de conducere si coordonare a evacuarii.


ANEXA 5
--------
la norme
--------

CARNETUL
cu activitãtile care se desfãsoara în cadrul punctului de
adunare/imbarcare/debarcare si primire/repartitie a evacuatilor

Cuprinde:
- atributiile sefului punctului/înlocuitorului;
- tabel cu personalul necesar desfãsurãrii activitãtilor în cadrul punctului;
- ghidul cu instructajul personalului care încadreaza punctul;
- extras din planul de evacuare/primire/repartitie, referitor la sarcinile executantilor;
- schema dispunerii locului de adunare si mãsurile de paza;
- tabel cu semnalele de înstiintare si alarmare;
- tabel cu documentele si materialele necesare instalãrii si functionarii punctului;
- tabel cu mijloacele necesare transportului evacuatilor si bunurilor materiale, societãtile comerciale/companiile de la care se solicita aceste mijloace, adresa, numãrul de telefon/fax ale acestora si termenele de prezentare;
- alte situatii si documentare strict necesare.
În plic separat, anexat la carnet, se pãstreazã:
- documentele necesare predãrii-primirii localului (se întocmesc conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a legii privind rechizitiile de bunuri si prestãri de servicii de interes public);
- atributiile individuale ale personalului ce încadreaza punctul de adunare/imbarcare/debarcare si primire/repartitie.


ANEXA 6
-------
la norme
--------

ROMÂNIA
Centrul de conducere si coordonare a evacuarii

NESECRET
Exemplar nr. ..... din .......

Aprob
Vicepresedintele comitetului pentru
situatii de urgenta

PLAN DE TRANSPORT
pentru data de ........


------------------------------------------------------------------------------------------
N Categoria, Numele Comparti- Data si Numele Ob-
r. marca Nr. de si prenumele mentul Ora ora pana si ser
c si tipul inmatri- conducã- care Iti- de la care prenumele va
r autovehi- culare torului solicita ne- ple- se executa sefului de tii
t. culului auto transportul rar care transportul autovehicul
si scopul
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------


Verificat, Întocmit,
................ ................


ANEXA 7
-------
la norme
---------

JURNALUL
actiunilor de evacuare, primire/repartitie

Cuprinde principalele elemente privind organizarea, declansarea si desfãsurarea actiunilor de evacuare, de primire/repartitie. Se completeaza pe mãsura evolutiei actiunilor si contine:
a) date si concluzii despre evolutia situatiei de urgenta si consecinte;
b) data, ora si autoritatea care a hotãrât aplicarea mãsurilor prevãzute în planul de evacuare si primire/ repartitie;
c) actiuni în curs de desfãsurare;
d) mãsurile de asigurare a actiunilor de evacuare întreprinse;
e) graficul desfãsurãrii actiunilor de evacuare si primire/repartitie;
f) concluzii din desfãsurarea actiunilor de evacuare si primire/repartitie;
g) pierderi umane si pagube materiale înregistrate pe timpul evacuarii;
h) cereri cãtre esalonul superior;
i) cereri de la subordonati si modul de rezolvare;
j) concluzii la încheierea actiunilor de evacuare.

ANEXA 8
-------
la norme
--------

RAPORTUL-SINTEZA

Reprezinta documentul informativ prin care comitetul pentru situatii de urgenta aduce la cunostinta Comitetului National, prin Secretariatul tehnic al acestuia, stadiul si calitatea actiunilor de evacuare în curs sau executate. Se întocmeste si se înainteaza la sfârsitul fiecãrei zile si la încheierea actiunilor de evacuare sau la termenele ordonate.
Raportul-sinteza cuprinde:
- concluzii privind evolutia situatiei de urgenta, consecintele acesteia asupra institutiilor, populatiei si bunurilor si influenta lor asupra desfãsurãrii evacuarii;
- actiunile de evacuare executate si cele în curs de executare, pe categorii si localitãti;
- actiunile planificate si neexecutate: cauze si mãsuri;
- alte date solicitate de esalonul superior.
Raportul-sinteza se semneaza de cãtre vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta.
---------