LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003
privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare

EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 20 noiembrie 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.
CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Pregãtirea economiei nationale si a teritoriului pentru apãrare este parte componenta a securitãtii nationale si are la baza prevederile Constitutiei, ale legilor tarii si ale documentelor privind planificarea apãrãrii nationale, precum si obligatiile asumate de România prin tratate si alte întelegeri internationale.
(2) Pregãtirea economiei nationale si a teritoriului pentru apãrare cuprinde ansamblul de mãsuri si de actiuni care se stabilesc si se realizeazã din timp de pace, în vederea utilizãrii potentialului economic si uman al tarii, pentru satisfacerea nevoilor de apãrare si asigurarea continuitãtii activitãtilor economico-sociale în caz de mobilizare sau de rãzboi.
(3) Resursele materiale, umane si financiare prevãzute a fi utilizate în caz de mobilizare sau de rãzboi pot fi folosite si la instituirea stãrii de urgenta si a stãrii de asediu, conform legii.
ART. 2
Pregãtirea economiei nationale si a teritoriului pentru apãrare se asigura de cãtre autoritãtile publice, conform competentelor stabilite prin lege.
ART. 3
Guvernul rãspunde de pregãtirea economiei nationale si a teritoriului pentru apãrare si asigura aplicarea mãsurilor referitoare la aceste domenii, potrivit legii, hotãrârilor Parlamentului si ale Consiliului Suprem de Apãrare a Tarii, scop în care:
a) organizeazã, coordoneazã si controleazã activitatea ministerelor si a celorlalte autoritãti ale administratiei publice;
b) stabileste sistemul de prioritati si de alocare a resurselor pentru apãrare;
c) înainteazã spre aprobare Consiliului Suprem de Apãrare a Tarii proiectul planului de mobilizare a economiei nationale pentru apãrare, proiectul programului cu obiectivele de pregãtire operativã a teritoriului pentru apãrare si proiectul bugetului de stat pentru rãzboi;
d) aproba planul de pregãtire a economiei nationale pentru apãrare si stabileste mãsuri pentru aplicarea acestuia;
e) asigura resursele materiale, umane si financiare necesare pregãtirii economiei nationale si a teritoriului pentru apãrare;
f) asigura aplicarea planului de mobilizare a economiei nationale pentru apãrare.
ART. 4
(1) Pentru îndeplinirea atributiilor care revin Guvernului privind pregãtirea economiei nationale si a teritoriului pentru apãrare, în subordinea acestuia functioneazã Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, denumit în continuare Oficiu.
(2) Oficiul este încadrat cu personal militar si cu specialisti civili.
(3) Organizarea, functionarea si atributiile Oficiului, în timp de pace si rãzboi, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
CAP. II
Pregãtirea economiei nationale pentru apãrare
SECTIUNEA 1
Sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru apãrare
ART. 5
Sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru apãrare reprezintã ansamblul de reglementãri prin care se stabilesc responsabilitãtile ce revin autoritãtilor publice, institutiilor publice si agentilor economici, criteriile pentru stabilirea produselor si a serviciilor cuprinse în contractele prioritare, modul de constituire a resurselor si de esalonare a alocãrii acestora, precum si drepturile si obligatiile agentilor economici furnizori, în vederea satisfacerii în regim de urgenta a nevoilor de apãrare.
ART. 6
În caz de mobilizare sau de rãzboi, Guvernul stabileste prioritãtile pentru contracte/comenzi si aloca resursele în vederea realizãrii cerintelor urgente, necesare sustinerii efortului de apãrare.
ART. 7
Sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru apãrare cuprinde reglementãri si actiuni referitoare la:
a) modul de stabilire a contractelor/comenzilor prioritare;
b) esalonarea asigurãrii cererilor de produse si servicii necesare sustinerii efortului de apãrare în caz de mobilizare sau de rãzboi, în regim de urgenta, cu minimum de perturbari ale pietei;
c) repartitia resurselor în functie de prioritãtile stabilite de Guvern;
d) modul de alocare a resurselor pentru contractele prioritare;
e) controlul stocurilor publice si particulare destinate îndeplinirii contractelor prioritare;
f) activitãtile de import si export pentru realizarea prioritatilor;
g) sistemul de finantare a activitãtilor prioritare.
ART. 8
Sistemul de prioritati si alocare a resurselor pentru apãrare este gestionat de cãtre Oficiu si functioneazã pe baza regulamentului aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 9
La punerea în aplicare a sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru apãrare, obligatiile ce revin agentilor economici implicati în realizarea contractelor/comenzilor aflate în derulare se decaleaza sau se anuleazã, dupã caz.
SECTIUNEA a 2-a
Planul de mobilizare a economiei nationale pentru apãrare
ART. 10
(1) Pentru satisfacerea cererilor de produse si servicii necesare fortelor sistemului national de apãrare, functionarii institutiilor publice si a agentilor economici, precum si asigurãrii consumului rationalizat al populatiei, în caz de mobilizare sau de rãzboi, Oficiul, împreunã cu ministerele si celelalte autoritãti ale administratiei publice, elaboreazã proiectul planului de mobilizare a economiei nationale pentru apãrare.
(2) Planul de mobilizare a economiei nationale pentru apãrare, denumit în continuare plan de mobilizare, reprezintã ansamblul de mãsuri si actiuni privind trecerea economiei de la starea de pace la starea de rãzboi si functionarea acesteia în vederea asigurãrii resurselor necesare sustinerii efortului de apãrare.
(3) Planul de mobilizare cuprinde responsabilitãti si sarcini obligatorii pentru ministere si celelalte autoritãti ale administratiei publice centrale si locale, alte institutii si agenti economici.
(4) Produsele si serviciile ce se cuprind în planul de mobilizare se stabilesc prin nomenclatorul cu produsele si serviciile pentru apãrare, elaborat de Oficiu, pe baza propunerilor ministerelor, ale celorlalte autoritãti ale administratiei publice si institutii.
(5) Potrivit prevederilor planului de mobilizare aprobat, Ministerul Finantelor Publice elaboreazã proiectul bugetului de stat pentru rãzboi, pe baza propunerilor ministerelor si ale celorlalte institutii cu atributii în caz de mobilizare sau de rãzboi, avizate de Oficiu.
ART. 11
(1) Proiectul planului de mobilizare si proiectul bugetului de stat pentru rãzboi se dimensioneaza pentru o perioada de un an, sunt aprobate de Consiliul Suprem de Apãrare a Tarii si au valabilitate timp de 4 ani.
(2) Planul de mobilizare se actualizeazã de cãtre Oficiu, la solicitarea institutiilor publice implicate, în cazul modificãrii cererilor fortelor sistemului national de apãrare sau a posibilitãtilor de realizare a sarcinilor. Modificãrile se supun aprobãrii Consiliului Suprem de Apãrare a Tarii.
(3) Punerea în aplicare a planului de mobilizare si a executiei bugetului de stat pentru rãzboi se aproba de Parlament, pe baza propunerilor Consiliului Suprem de Apãrare a Tarii.
(4) Presedintele României poate hotãrî punerea în aplicare a planului de mobilizare si a executiei bugetului de stat pentru rãzboi numai în cazuri exceptionale, inclusiv de agresiune armata îndreptatã impotriva tarii, corespunzãtor prevederilor constitutionale.
ART. 12
Ministerele, celelalte autoritãti ale administratiei publice si institutiile publice au obligatia sa ia din timp de pace mãsuri pentru realizarea sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare aprobat.
SECTIUNEA a 3-a
Planul de pregãtire a economiei nationale pentru apãrare
ART. 13
(1) Planul de pregãtire a economiei nationale pentru apãrare, denumit în continuare plan de pregãtire, cuprinde obiectivele, mãsurile, prioritãtile si resursele ce se stabilesc si se realizeazã din timp de pace pentru îndeplinirea sarcinilor prevãzute în planul de mobilizare.
(2) Obiectivele planului de pregãtire reprezintã actiunile ce urmeazã a fi realizate pentru asigurarea graduala a conditiilor necesare satisfacerii nevoilor fortelor sistemului national de apãrare.
(3) Mãsurile de pregãtire a economiei nationale pentru apãrare se referã la identificarea capacitãtilor pentru apãrare si stabilirea, crearea si pãstrarea rezervelor de mobilizare, precum si la alte actiuni care vor fi apreciate ca necesare, în conditiile legii.
(4) Prioritãtile pentru îndeplinirea sarcinilor prevãzute în planul de mobilizare determina esalonarea obiectivelor, dupã importanta acestora, în sustinerea efortului de apãrare si pentru care urmeazã sa se aloce resursele necesare.
(5) Resursele cuprind materialele si fondurile destinate îndeplinirii mãsurilor si obiectivelor stabilite în planul de pregãtire.
ART. 14
(1) În vederea asigurãrii graduale a conditiilor pentru realizarea sarcinilor cuprinse în planul de mobilizare, Oficiul elaboreazã anual proiectul planului de pregãtire.
(2) Pentru elaborarea proiectului planului de pregãtire, Oficiul are în vedere sarcinile din planul de mobilizare si propunerile ministerelor, ale celorlalte autoritãti ale administratiei publice centrale si locale, ale altor institutii si ale agentilor economici.
ART. 15
Pe baza planului de pregãtire si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, Oficiul încheie contracte cu agentii economici si cu alte institutii publice specializate pentru realizarea mãsurilor aprobate privind pregãtirea economiei nationale pentru apãrare.
ART. 16
Agentii economici si alte institutii publice specializate constituie si pãstreazã din timp de pace rezervele de mobilizare necesare pentru realizarea sarcinilor la declararea mobilizãrii sau a stãrii de rãzboi. Recuperarea costurilor determinate de constituirea si pãstrarea acestora se realizeazã potrivit clauzelor din contractele încheiate cu Oficiul.
ART. 17
Verificarea modului de realizare a mãsurilor de pregãtire a economiei nationale pentru apãrare se face prin exercitii practice, controale si antrenamente, precum si prin alte actiuni specifice, conform legii.

SECTIUNEA a 4-a
Capacitãti pentru apãrare

ART. 18
Capacitatile pentru apãrare reprezintã liniile de productie sau de prestãri de servicii specializate, activele care le deservesc, amenajãrile tehnologice specifice, existente în domeniile industriei, transporturilor, comunicatiilor si tehnologiei informatiei, ocrotirii sãnãtãtii, precum si spatiile de depozitare a rezervelor de stat si de mobilizare, utilizate în scopul satisfacerii necesitãtilor vitale ale fortelor sistemului national de apãrare, în caz de mobilizare sau de rãzboi.
ART. 19
Constituie capacitãti pentru apãrare:
a) în industrie: capacitatile de productie specializate pentru fabricarea sau repararea, în caz de mobilizare sau de rãzboi, a tehnicii militare, a armamentului, a munitiilor si a materiilor prime cu destinatie strict militarã si capacitatile destinate pentru depozitarea acestor produse;
b) în transporturi: mijloacele, instalatiile si amenajãrile aferente, destinate a satisface exclusiv, în caz de mobilizare sau de rãzboi, nevoile de transport ale fortelor sistemului national de apãrare;
c) în comunicatii si tehnologia informatiei: retelele de comunicatii si informatice, precum si mijloacele, instalatiile si amenajãrile aferente, destinate a satisface exclusiv, în caz de mobilizare sau de rãzboi, nevoile de servicii de comunicatii si informatice ale fortelor sistemului national de apãrare;
d) în domeniul ocrotirii sãnãtãtii: spitalele din reteaua sanitarã si alte localuri care se constituie în spitale de urgenta pentru tratarea rãnitilor si bolnavilor ca urmare a actiunilor militare, precum si unitãtile care asigura productia de seruri, vaccinuri, antibiotice, dezinfectante si alte asemenea materiale si substante, destinate acestor situatii;
e) în domeniul administrãrii rezervelor de stat: spatiile de depozitare în care se pãstreazã rezerve de stat si de mobilizare;
f) capacitatile destinate pentru depozitarea rezervelor de mobilizare.
ART. 20
Oficiul tine evidenta capacitãtilor pentru apãrare, identificate si comunicate de cãtre ministerele de resort.
ART. 21
(1) Agentii economici care detin capacitãti pentru apãrare au obligatia sa notifice, în scris, ministerului de resort si Oficiului intentia de a le schimba profilul sau de a le dezafecta, cu 60 de zile înainte de aplicarea hotãrârii/deciziei. În cazul concesionarii capacitãtilor pentru apãrare, obligatiile se pãstreazã.
(2) În situatia divizãrii unui agent economic în mai multe unitãti independente, agentii economici în patrimoniul cãrora rãmân capacitatile pentru apãrare preiau obligatiile aferente acestuia la mobilizare.
(3) În cazul fuziunii unor agenti economici, entitatea rezultatã preia toate sarcinile ce reveneau acestora la mobilizare.

SECTIUNEA a 5-a
Rezerve de mobilizare

ART. 22
(1) Rezervele de mobilizare cuprind materii prime, materiale, echipamente si alte produse deficitare sau cu ciclu lung de fabricatie, necesare satisfacerii cererilor institutiilor cu atributii în domeniul apãrãrii, sigurantei nationale si ordinii publice.
(2) Rezervele de mobilizare fac parte din domeniul public al statului, se administreazã de cãtre Oficiu, se asigura din productia interna ori din import si se pãstreazã la agentii economici, la alte institutii publice specializate, precum si în unitãtile teritoriale ale rezervelor de stat, în limita a 30% din suprafata de depozitare.
(3) Documentatia tehnica necesarã realizãrii productiei de tehnica si echipamente militare, armamente si munitii, care au fabricatia sistata în timp de pace, prevãzutã în planul de mobilizare, se constituie ca rezerva de mobilizare.
ART. 23
(1) Nomenclatorul si nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare se aproba prin hotãrâre a Guvernului, în limitele stabilite de Consiliul Suprem de Apãrare a Tarii.
(2) Actualizarea nomenclatorului si a nivelurilor de constituire a rezervelor de mobilizare se face anual de cãtre Oficiu, ca urmare a modificãrii cererilor sau a unei schimbãri intervenite în posibilitãtile de realizare a sarcinilor din planul de mobilizare.
ART. 24
Rezervele de stat, constituite si administrate potrivit legii, se asimileazã rezervelor de mobilizare astfel:
a) în timp de pace, pentru cantitãtile constituite ca stocuri intangibile;
b) la mobilizare sau rãzboi, pentru stocurile existente în depozite.
ART. 25
Materialele din rezervele de mobilizare pot fi folosite si pentru înlãturarea urmãrilor unor dezastre, precum si la instituirea stãrii de asediu sau a stãrii de urgenta, la propunerea ministerelor sau a autoritãtilor administratiei publice locale, cu avizul Oficiului, prin decizie a primului-ministru.
ART. 26
Acumularea produselor pentru rezervele de mobilizare se realizeazã în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice de produse si servicii care implica securitatea nationala.
ART. 27
(1) Agentii economici si institutiile publice specializate care pãstreazã rezerve de mobilizare au obligatia sa ia mãsuri tehnice pentru depozitarea si întretinerea produselor, pe baza contractelor încheiate cu Oficiul.
(2) Pentru acumularea, reîntregirea stocurilor, improspatarea si valorificarea produselor din rezerva de mobilizare, oficiul desfãsoarã activitãti cu caracter comercial prin agentii economici specializati.
(3) Acumularea si reîntregirea stocurilor pentru produsele din rezerva de mobilizare se realizeazã anual, pe baza planului de pregãtire.
(4) Improspatarea produselor din rezerva de mobilizare se face de cãtre Oficiu, conform planurilor anuale, prin agentii economici sau institutiile care le pãstreazã, potrivit contractelor încheiate.
(5) În situatia în care scoaterea la improspatare a unor produse nu se poate realiza datoritã conjuncturii de piata, vânzarea produselor din rezerva de mobilizare se poate face la preturi reduse fata de valoarea de inventar, astfel: pentru reduceri de pana la 25%, cu aprobarea sefului Oficiului, iar pentru reduceri mai mari de 25%, cu aprobarea primului-ministru.
(6) Produsele care nu pot fi improspatate se pãstreazã în rezerva pana la atingerea limitei de pãstrare, dupã care se scot pentru casare si se valorifica sub forma de deseuri sau se distrug, dupã caz.
ART. 28
(1) Scoaterea sub forma de împrumut a produselor din rezerva de mobilizare se face, în mod exceptional, prin hotãrâri ale Guvernului, initiate de Oficiu, la cererea ministerelor de resort, ca urmare a solicitãrilor agentilor economici.
(2) Pentru produsele scoase sub forma de împrumut, agentii economici si institutiile publice specializate beneficiare depun o garantie în contul Oficiului, deschis la Trezoreria Statului, al carei cuantum sa asigure reîntregirea stocurilor.
(3) Depãsirea termenului de restituire cu o perioada de pana la 30 de zile se sanctioneazã cu plata de penalitãti la valoarea produselor prevãzutã în contractul de împrumut, stabilite potrivit reglementãrilor legale în domeniu. Dupã acest termen se retine garantia produsului.
(4) Sumele obtinute din garantii, cote de adaos sau din valorificarea produselor scoase din rezerva de mobilizare constituie venituri ale bugetului de stat.

SECTIUNEA a 6-a
Alte dispozitii

ART. 29
Asigurarea fortei de munca necesare la punerea în aplicare a planului de mobilizare se face prin utilizarea personalului fãrã obligatii militare si prin mobilizarea la locul de munca a specialistilor strict necesari, cu obligatii militare, în conditiile stabilite prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 30
Pentru asigurarea cererilor unitãtilor militare, la declararea mobilizãrii, agentii economici de profil, indiferent de forma de proprietate, sunt obligati sa punã la dispozitie acestora produsele si serviciile solicitate, din timp de pace, prin centrele militare.
ART. 31
Sarcinile rezultate din planul de mobilizare se infaptuiesc pe baza de comenzi de stat, emise de cãtre beneficiari.
ART. 32
(1) În caz de mobilizare sau de rãzboi, institutiile publice si agentii economici au obligatia de a satisface cu prioritate comenzile de stat necesare apãrãrii nationale, beneficiind în acest scop de prevederile sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru apãrare.
(2) Agentii economici prevãzuti la alin. (1) au calitatea de furnizor agreat al fortelor sistemului de apãrare, iar ofertele lor sunt acceptate cu prioritate în cadrul criteriilor de evaluare stabilite pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, în timp de pace.
ART. 33
Oficiul constituie, gestioneazã si actualizeazã permanent baza de date referitoare la existenta si functionarea capacitãtilor pentru apãrare si la situatia rezervelor de mobilizare pe care le administreazã.

CAP. III
Pregãtirea teritoriului pentru apãrare

ART. 34
(1) Pregãtirea teritoriului pentru apãrare contine ansamblul de mãsuri si actiuni stabilite pentru realizarea obiectivelor necesare satisfacerii nevoilor strategice si operative ale fortelor sistemului national de apãrare si pentru asigurarea protectiei populatiei si a bunurilor materiale, inclusiv a celor ce apartin patrimoniului national, impotriva efectelor actiunilor distructive executate de agresor cu mijloace clasice si arme nucleare, biologice si chimice.
(2) Obiectivele necesare satisfacerii nevoilor strategice si operative se realizeazã din timp de pace si se cuprind în programul cu obiectivele de pregãtire operativã a teritoriului pentru apãrare, dimensionat pe o perioada de 4 ani, denumit în continuare programul de pregãtire a teritoriului.
(3) Programul de pregãtire a teritoriului se actualizeazã anual de cãtre Oficiu, pe baza propunerilor institutiilor publice implicate, cu avizul Statului Major General.
ART. 35
(1) Obiectivele din programul de pregãtire a teritoriului se stabilesc, cu avizul Statului Major General si al Oficiului, de cãtre institutiile cu atributii în domeniul apãrãrii, sigurantei nationale si ordinii publice, fiecare în domeniul sau de activitate, si se supun spre aprobare Consiliului Suprem de Apãrare a Tarii, prin Oficiu. Ulterior programul de pregãtire a teritoriului se anexeazã la planul de mobilizare.
(2) Autoritãtile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile cu atributii în domeniul apãrãrii, sigurantei nationale si ordinii publice includ, cu prioritate, obiectivele primite de la Oficiu în programele de investitii proprii.
(3) Oficiul verifica modul în care autoritãtile administratiei publice centrale si locale îsi desfãsoarã activitãtile pentru realizarea obiectivelor aprobate si comunicate acestora.
ART. 36
Mãsurile de pregãtire a teritoriului pentru protectia populatiei, a bunurilor materiale de orice natura, precum si a celor care apartin patrimoniului national al României impotriva efectelor distructive ale atacurilor executate de agresor cu mijloace clasice si arme nucleare, biologice si chimice se stabilesc de cãtre autoritãtile administratiei publice locale si se realizeazã potrivit legii.
ART. 37
Rãspunderea privind realizarea, exploatarea si întretinerea obiectivelor de pregãtire a teritoriului pentru apãrare revine ministerelor de resort, autoritãtilor administratiei publice centrale si locale, precum si agentilor economici, în functie de specificul acestor obiective.

CAP. IV
Finantarea pregãtirii economiei si a teritoriului pentru apãrare

ART. 38
Finantarea pregãtirii economiei nationale si a teritoriului pentru apãrare se face de la bugetul de stat.
ART. 39
Finantarea actiunilor de pregãtire a economiei nationale si a teritoriului pentru apãrare si întocmirea bugetului de stat pentru rãzboi se realizeazã potrivit legii, normelor si instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
ART. 40
Cheltuielile determinate de elaborarea si actualizarea lucrãrilor proprii de pregãtire pentru apãrare a ministerelor, autoritãtilor administratiei publice centrale si locale, agentilor economici si a altor institutii se suporta din bugetele acestora.

CAP. V
Atributii ale autoritãtilor administratiei publice si ale agentilor economici privind pregãtirea economiei nationale si a teritoriului pentru apãrare

SECTIUNEA 1
Atributii comune

ART. 41
(1) Autoritãtile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici îndeplinesc, fiecare în domeniul sau de activitate, urmãtoarele atributii:
a) fundamenteazã si elaboreazã propuneri si prognoze pentru proiectele planului de mobilizare si ale planului de pregãtire, pe care le transmit Oficiului;
b) fundamenteazã si elaboreazã propuneri privind proiectul bugetului de stat pentru rãzboi, pe care le transmit Ministerului Finantelor Publice;
c) organizeazã, coordoneazã si controleazã îndeplinirea sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare si planul de pregãtire;
d) actualizeazã si transmit anual Oficiului si Statului Major General situatia obiectivelor de infrastructura teritorialã importante pentru sistemul national de apãrare;
e) stabilesc si, dupã caz, solicita fondurile necesare;
f) identifica si tin evidenta capacitãtilor pentru apãrare;
g) creeazã, întretin si pãstreazã rezerve de mobilizare, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate în acest scop;
h) stabilesc si transmit institutiilor interesate obiectivele de importanta pentru infrastructura teritorialã nationala, în vederea cuprinderii acestora în infrastructura sistemului national de apãrare;
i) propun si înainteazã Oficiului, pe baza criteriilor stabilite prin hotãrâre a Guvernului, obiectivele de importanta deosebita pentru apãrare ce urmeazã a fi luate în paza, la mobilizare sau la rãzboi, care se aproba de cãtre Consiliul Suprem de Apãrare a Tarii.
(2) Autoritãtile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici îsi îndeplinesc atributiile prin structuri specifice din aparatul propriu si prin unitãtile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora. În acest scop, în cadrul acestora functioneazã organe de specialitate încadrate cu personal civil si militar, dimensionate în functie de volumul si de complexitatea activitãtilor specifice, stabilite prin hotãrâre a Guvernului sau prin organigrame proprii, dupã caz.
(3) Autoritãtile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici analizeazã, anual si ori de câte ori este nevoie, modul în care sunt îndeplinite sarcinile ce le revin pe linia pregãtirii economiei si a teritoriului pentru apãrare si stabilesc mãsurile ce se impun.
(4) Autoritãtile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici au obligatia sa prezinte, la solicitarea Oficiului sau a ministerului de resort, date si informatii privind potentialul economic si uman de care dispun, raportat la sarcinile care le revin din planul de mobilizare, planul de pregãtire si contracte.
ART. 42
(1) Conducãtorii autoritãtilor administratiei publice centrale si locale, ai agentilor economici sau ai institutiilor publice rãspund, fiecare în domeniul sau de activitate, de rezolvarea sarcinilor care le revin pe linia pregãtirii economiei nationale si a teritoriului pentru apãrare.
(2) La solicitarea Guvernului sau la propunerea Oficiului, conducãtorii autoritãtilor administratiei publice centrale si locale prezintã rapoarte/informãri în sedinte ale Guvernului, cu privire la rezolvarea sarcinilor prevãzute în planul de mobilizare si planul de pregãtire.

SECTIUNEA a 2-a
Atributii specifice

ART. 43
Institutiile publice cu atributii în domeniul apãrãrii, al sigurantei nationale si ordinii publice stabilesc si transmit Oficiului cereri de produse si servicii necesare în situatiile de mobilizare si de rãzboi, pentru a fi cuprinse în proiectul planului de mobilizare.
ART. 44
Ordonatorii principali de credite cuprind anual, distinct, în proiectul bugetului propriu fondurile necesare pentru realizarea obiectivelor, mãsurilor, prioritatilor si resurselor din planul de pregãtire a economiei nationale pentru apãrare, precum si a mãsurilor si a actiunilor din programul de pregãtire a teritoriului pentru apãrare.
ART. 45
Ministerele si celelalte autoritãti ale administratiei publice centrale îndeplinesc urmãtoarele atributii specifice:
A. În domeniul industriei:
a) coordoneazã la nivel sectorial activitãtile agentilor economici pentru satisfacerea cererilor fortelor sistemului national de apãrare si asigurarea consumului rationalizat al populatiei cu produse industriale;
b) elaboreazã programe de pregãtire specifice ramurilor industriei pentru situatii de mobilizare sau de rãzboi si urmãresc aplicarea mãsurilor stabilite;
c) asigura corelarea unitarã a resurselor energetice si de materii prime deficitare, necesare functionarii economiei la mobilizare sau la rãzboi;
d) elaboreazã programe pentru asigurarea continuitãtii în functionare a obiectivelor industriale majore sau de importanta pentru infrastructura teritorialã a sistemului national de apãrare;
e) coordoneazã activitatea de investitii specifice privind infrastructura industriei, cuprinsã în programul de pregãtire a teritoriului pentru apãrare.
B. În domeniul transporturilor:
a) elaboreazã programul activitãtilor de transporturi pentru situatii de mobilizare si de rãzboi;
b) stabilesc mãsuri privind modul de protectie si aducere în tara a mijloacelor de transport aflate în afarã frontierelor;
c) includ obiectivele de pregãtire operativã a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Apãrare a Tarii, în programele de dezvoltare si imbunatatire a transporturilor.
C. În domeniul comunicatiilor si al tehnologiei informatiei:
a) elaboreazã programul activitãtilor de comunicatii si informatica pentru situatii de mobilizare si de rãzboi;
b) includ obiectivele de pregãtire operativã a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Apãrare a Tarii, în programele de dezvoltare si imbunatatire a comunicatiilor.
D. În domeniul social:
a) elaboreazã programul resurselor de munca pentru situatii de criza, de mobilizare si de rãzboi, tin evidenta acestora în profil teritorial si iau mãsuri pentru acoperirea deficitelor, prin redistribuirea pe plan local, în colaborare cu serviciile judetene de pregãtire a economiei si a teritoriului pentru apãrare si cu centrele militare judetene;
b) repartizeazã, prin organele teritoriale de resort, surplusul de resurse umane, în vederea efectuãrii prestãrilor de servicii, în conditiile legii.
E. În domeniul sãnãtãtii:
a) elaboreazã programe de pregãtire a sistemului sanitar pentru situatii de mobilizare si de rãzboi;
b) organizeazã asigurarea asistentei medicale a populatiei civile si spitalizarea rãnitilor si bolnavilor evacuati din spitalele militare de campanie;
c) avizeazã norme privind asigurarea consumului populatiei cu produse alimentare si nealimentare, în regim de rationalizare, la mobilizare si la rãzboi;
d) iau mãsuri pentru asigurarea produselor medicamentoase de uz uman si a materialelor sanitare;
e) organizeazã asistenta medicalã de urgenta a victimelor actiunilor militare;
f) includ obiectivele de pregãtire operativã a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Apãrare a Tarii, în programele speciale de dezvoltare si imbunatatire a ocrotirii sãnãtãtii.
F. În domeniul agriculturii si alimentatiei:
a) elaboreazã programul de mãsuri tehnico-organizatorice, care sa permitã continuarea lucrãrilor agricole în situatii de mobilizare si de rãzboi;
b) stabilesc mãsuri pentru asigurarea principalelor produse agroalimentare destinate fortelor sistemului national de apãrare si asigurarea consumului rationalizat al populatiei cu produse alimentare;
c) organizeazã si coordoneazã activitatea serviciilor sanitar-veterinare si de protectie fitosanitara;
d) asigura securitatea alimentara;
e) combat epizootiile ce pot aparea pe teritoriul national si dispun mãsurile în consecinta.
G. În domeniul comertului: elaboreazã norme, instructiuni si programe cu privire la introducerea sistemului de distribuire cãtre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare.
H. În domeniul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului:
a) elaboreazã programul privind lucrãrile publice si de amenajare a teritoriului pentru situatii de mobilizare si de rãzboi;
b) elaboreazã variante de folosire a utilajelor din dotarea agentilor economici de resort pentru interventii la obiectivele de importanta vitala avariate, în vederea restabilirii activitãtii acestora în situatii de mobilizare si de rãzboi.
ART. 46
(1) Prefectul asigura organizarea, coordonarea si conducerea activitãtilor de pregãtire a economiei si a teritoriului pentru apãrare din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, ca mãsuri de apãrare care nu au caracter militar.
(2) La nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, atributiile în acest domeniu sunt îndeplinite prin intermediul serviciilor publice descentralizate ale Oficiului, care sprijinã autoritãtile administratiei publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizãrii agentilor economici si a institutiilor publice.
ART. 47
Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile locale, fiecare în domeniul sau de activitate, îndeplinesc urmãtoarele atributii:
a) transmit Oficiului propuneri privind asigurarea consumului si a protectiei populatiei, precum si a nevoilor pentru buna functionare a agentilor economici din profil teritorial, în situatia de mobilizare sau de rãzboi, pentru a fi incluse în planul de mobilizare;
b) iau mãsuri si creeazã conditii de realizare prioritara a obiectivelor stabilite în planul de mobilizare, indrumand agentii economici pentru îndeplinirea programelor economice prin utilizarea în regim de urgenta a capacitãtilor existente în starea de mobilizare si de rãzboi;
c) propun includerea din timp de pace a obiectivelor de pregãtire a teritoriului pentru apãrare în programele de investitii proprii si iau mãsuri de asigurare a fondurilor necesare realizãrii acestora cu prioritate;
d) întocmesc programele de aprovizionare a populatiei judetului/municipiului Bucuresti/localitãtii cu principalele produse alimentare si industriale rationalizate, în caz de mobilizare sau de rãzboi;
e) asigura prin agentii economici din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, localurile, cazarmamentul, materialele si mijloacele de transport necesare formatiunilor medico-sanitare prevãzute a se infiinta în caz de mobilizare sau de rãzboi;
f) întocmesc si actualizeazã monografiile economico-militare ale judetului, respectiv ale municipiului Bucuresti, conform instructiunilor emise în acest scop;
g) fac propuneri pentru întocmirea planului de evacuare a populatiei si a bunurilor din patrimoniul national, arhivistic, material si a altor valori de interes national si organizeazã în acest scop asigurarea mijloacelor de transport, a spatiilor de cazare si de depozitare necesare.
ART. 48
(1) Agentii economici, fiecare în domeniul sau de activitate, îndeplinesc urmãtoarele atributii:
a) executa analiza tehnico-economicã si financiarã a cererilor de materiale, produse si servicii transmise de Oficiu, precum si a solicitãrilor autoritãtilor administratiei publice locale;
b) elaboreazã propuneri si pregãtesc conditiile tehnico-economice pentru a asigura cererile de materiale, produse si servicii prin dezvoltarea retelelor de aprovizionare, fabricatie si desfacere existente pe timp de pace;
c) pãstreazã si asigura integritatea fizica si calitativã a rezervelor de mobilizare, conform contractelor încheiate cu Oficiul si prevederilor legale;
d) încheie, dupã caz, contracte cu clauze suspensive cu furnizorii de materii prime, materiale, subansambluri, scule, dispozitive si verificatoare, piese si utilaje tehnologice si cu institutele de cercetare si proiectare.
(2) Agentii economici cu sarcini prevãzute în planul de mobilizare vor lua mãsuri în vederea adaptãrii structurii organizatorice pentru a functiona în caz de mobilizare sau de rãzboi, inclusiv în conditiile militarizarii lor, folosind întregul potential economic si uman de care dispun, pentru realizarea integrala a sarcinilor ce le revin.

CAP. VI
Sanctiuni

ART. 49
Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage rãspunderea materialã, contraventionalã sau penalã, dupã caz.
ART. 50
(1) Urmãtoarele fapte constituie contraventii:
a) întârzierea peste termenele stabilite a transmiterii datelor, cererilor, prognozelor si sintezelor prevãzute în hotãrâri ale Guvernului sau în metodologiile întocmite de cãtre Oficiu pentru elaborarea si actualizarea planului de mobilizare sau a planului de pregãtire;
b) nerespectarea conditiilor prevãzute în avizele date de organele în drept, referitoare la mãsurile si actiunile legate de pregãtirea economiei nationale si a teritoriului pentru apãrare;
c) neintocmirea la timp sau întocmirea necorespunzãtoare a documentelor prevãzute de actele normative în domeniu;
d) nerespectarea obligatiilor si a termenelor prevãzute la art. 21 alin. (1);
e) nerespectarea conditiilor tehnice de pãstrare si întretinere a rezervelor de mobilizare, stabilite prin acte normative;
f) împiedicarea sub orice forma a organelor de control sa îsi exercite atributiile;
g) neîndeplinirea atributiilor specifice prevãzute în cap. V sectiunea a 2-a;
h) neîndeplinirea obligatiei de restituire la termenul prevãzut în actul normativ de scoatere.
(2) Contraventiile prevãzute la alin. (1) lit. b), e), f) si h) se sanctioneazã cu amenda de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei, iar cele prevãzute la alin. (1) lit. a), c), d) si g), cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei.
(3) Personalul Oficiului, împuternicit de seful acestuia, are dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevãzute la alin. (2).
(4) Contraventiilor prevãzute în prezenta lege li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 51
(1) Diminuarea sub orice forma, fãrã aprobare legalã, a cantitãtilor de produse, rezerva de mobilizare, încredintate spre pãstrare agentilor economici sau altor institutii specializate, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani.
(2) Actiunea penalã se pune în miscare la sesizarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale sau din oficiu.

CAP. VII
Dispozitii finale

ART. 52
(1) Metodologiile privind întocmirea planului de mobilizare si a planului de pregãtire se elaboreazã de cãtre Oficiu.
(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Oficiul va supune aprobãrii Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.
ART. 53
Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 54
La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 73/1995 privind pregãtirea economiei nationale si a teritoriului pentru apãrare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 12 iulie 1995, Decretul Consiliului de Stat nr. 340/1978 privind unele mãsuri în vederea asigurãrii sanitare a fortelor armate si a victimelor din rândul populatiei în situatii exceptionale, nepublicat, Hotãrârea Consiliului de Ministri nr. 1.206/1970 privind aprobarea constituirii de stocuri de materiale sanitare consumabile la Ministerul Sãnãtãtii, Ministerul Fortelor Armate, Consiliul Securitãtii Statului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Industriei Chimice, pentru situatii de rãzboi, nepublicata, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.
Nr. 477.

-------