LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 *** Republicata privind protectia civila

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 22 iulie 2008

*) Republicata în temeiul art. II din Legea nr. 212/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 26 mai 2006, dându-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.094 din 24 noiembrie 2004 si a mai fost modificata prin Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementari prin care sunt acordate scutiri sau exonerari de la plata taxelor vamale ale unor bunuri, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 24 iulie 2007.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului împotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si înlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate.

(2) Activitatea de protectie civila este de interes national, are caracter permanent si se bazeaza pe îndeplinirea obligatiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autoritatilor administratiei publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public si privat române, precum si persoanelor fizice.

ART. 2

Conceptia, organizarea, desfasurarea si managementul activitatilor de protectie civila se stabilesc si se realizeaza la nivel local si national pe principiile autonomiei, subsidiaritatii, legalitatii, responsabilitatii, corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii.

ART. 3

(1) Atributiile protectiei civile sunt urmatoarele:

a) identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice de pe teritoriul României;

b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la protectia civila;

c) informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de autoprotectie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce îi revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;

d) organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optime a serviciilor pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii în domeniu;

e) înstiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei în situatii de protectie civila;

f) protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului împotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;

g) asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei în situatii de protectie civila;

h) organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti, limitarea si înlaturarea efectelor calamitatilor naturale si a celorlalte situatii de protectie civila;

i) asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor militare;

j) participarea la misiuni internationale specifice;

k) constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice.

(2) Atributiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu cele cuprinse în alte acte normative incidente sau conexe, precum si cu prevederile actelor internationale în domeniu, la care România este parte.

(3) Îndeplinirea atributiilor specifice de protectie civila se realizeaza, potrivit legii, de catre serviciile de urgenta publice sau private, profesioniste si voluntare.

(4) Serviciile de urgenta private se înfiinteaza de catre operatori economici si institutii sau se constituie ca societati comerciale, în conditiile legii.

ART. 4

(1) Unitatile administrativ-teritoriale, localitatile componente, institutiile publice, operatorii economici si obiectivele se clasifica, din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice.

(2) Criteriile de clasificare din punct de vedere al protectiei civile se elaboreaza de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si se aproba prin hotarâre a Guvernului**).

(3) La nivelul centrelor operationale pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti se înfiinteaza catalogul local cuprinzând clasificarea localitatilor, a institutiilor, a operatorilor economici si a obiectivelor din punct de vedere al protectiei civile.

(4) Datele din catalogul local prevazut la alin. (3) se actualizeaza permanent si se transmit la Centrul Operational National pentru Situatii de Urgenta din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, care le centralizeaza în cuprinsul catalogului national.

------------

**) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 iulie 2005.

ART. 5

(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale si operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, raspund de aplicarea masurilor de protectie civila stabilite prin prezenta lege si prin planurile proprii, potrivit domeniului lor de competenta.

(2) Persoanelor fizice si persoanelor juridice române sau celor straine care au filiale sau sucursale în tara ori desfasoara activitati pe teritoriul României li se aplica prevederile prezentei legi.

(3) Persoanele prevazute la alin. (2) sunt obligate sa respecte normele specifice de protectie civila, sa participe la activitatile de pregatire specifice si sa contribuie la ducerea la îndeplinire a masurilor si a actiunilor prevazute în planurile si programele de protectie civila sau a celor dispuse de autoritatile abilitate pe timpul actiunilor de interventie si de restabilire a starii de normalitate.

ART. 6

(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa asigure capacitati de interventie specializate, corespunzator tipurilor de riscuri la care sunt expuse teritoriul si populatia, în timpi de raspuns optimi, indiferent de locul si momentul în care se produce situatia de urgenta.

(2) Masurile organizatorice si de pregatire pe linia protectiei civile au caracter permanent si se intensifica la instituirea starilor exceptionale si la declararea mobilizarii sau pe timp de razboi.

(3) Masurile de protectie civila se aplica gradual, în functie de amploarea si intensitatea situatiei de urgenta.

ART. 7

Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate în domeniul protectiei civile se asigura, la nivel central, de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar la nivel local, de catre inspectoratele judetene si Inspectoratul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.

ART. 8

(1) Activitatile si masurile de protectie civila se planifica, se organizeaza si se aplica în concordanta cu prevederile prezentei legi si ale actelor normative de aplicare subsecvente, ale strategiei de securitate nationala, cu planurile si programele adoptate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, precum si cu programele si procedurile elaborate de organismele specializate ale Organizatiei Natiunilor Unite, Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord si Uniunii Europene.

(2) La elaborarea strategiei nationale a protectiei civile se au în vedere principiile, scopurile si obiectivele prevazute în Strategia Internationala pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, precum si cele stabilite de mecanismele Uniunii Europene în domeniu.

ART. 9

(1) În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele întelesuri:

a) dezastru - evenimentul datorat declansarii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificari ale mediului si care, prin amploare, intensitate si consecinte, atinge ori depaseste nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta, elaborate si aprobate potrivit legii;

b) situatie de protectie civila - situatia generata de iminenta producerii sau de producerea dezastrelor, a conflictelor militare si/sau a altor situatii neconventionale care, prin nivelul de gravitate, pun în pericol sau afecteaza viata, mediul, bunurile si valorile culturale si de patrimoniu;

c) înstiintare - activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminenta producerii sau producerea dezastrelor si/sau a conflictelor armate catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, în scopul evitarii surprinderii si al realizarii masurilor de protectie;

d) avertizare - aducerea la cunostinta populatiei a informatiilor necesare despre iminenta producerii sau producerea unor dezastre;

e) prealarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare catre autoritati despre probabilitatea producerii unui atac aerian;

f) alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populatiei despre iminenta producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;

g) adapostire - masura specifica de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si de patrimoniu, pe timpul ostilitatilor militare si al situatiilor de urgenta, împotriva efectelor acestora. Adaposturile de protectie civila sunt spatii special amenajate pentru protectie în situatii specifice, proiectate, executate, dotate, echipate si autorizate potrivit normelor si instructiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor*);

h) asanare - ansamblul de lucrari si operatiuni executate pentru înlaturarea sau distrugerea munitiei neexplodate si dezafectarea terenurilor, altele decât poligoanele de trageri ale structurilor de aparare, ordine publica si securitate nationala.

(2) Termenii si expresiile referitoare la situatii de urgenta, factori si tipuri de riscuri, stare de alerta, interventie operativa si evacuare au întelesurile prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005.

------------

*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 3 octombrie 2006.

CAP. 2

Organizarea protectiei civile

ART. 10

Organizarea protectiei civile la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, al institutiilor publice, al operatorilor economici si al organizatiilor neguvernamentale se realizeaza în raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protectiei civile si consta în:

a) constituirea organismelor si structurilor pentru managementul situatiilor de urgenta, inclusiv al protectiei civile;

b) constituirea serviciilor pentru situatii de urgenta;

c) încadrarea inspectorilor si/sau a personalului de specialitate în domeniul protectiei civile;

d) întocmirea planurilor de analiza si de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competenta sau în domeniul de activitate;

e) planificarea si organizarea activitatilor de pregatire a populatiei si a salariatilor privind protectia civila;

f) organizarea evacuarii în caz de urgenta civila;

g) organizarea cooperarii si a colaborarii privind protectia civila;

h) planificarea resurselor pentru functionarea structurilor prevazute la lit. a) - c), precum si pentru realizarea masurilor stabilite în planurile prevazute la lit. d).

ART. 11

Managementul protectiei civile se asigura de catre componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005.

ART. 12

(1) Activitatea de protectie civila din România este coordonata de primul-ministru, care conduce aceasta activitate prin ministrul internelor si reformei administrative, în calitate de presedinte al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.

(2) La nivelul institutiilor publice centrale si locale, activitatea de protectie civila este condusa de catre presedintii comitetelor pentru situatii de urgenta, constituite potrivit legii, iar la nivelul operatorilor economici, de catre conducatorii acestora.

ART. 13

(1) La toate nivelurile de competenta, în structurile cu activitate permanenta sau temporara din Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta se constituie structuri specializate în domeniul protectiei civile.

(2) La nivelul municipiilor, al oraselor, al comunelor, al institutiilor publice si al operatorilor economici cuprinsi în clasificarea din punct de vedere al protectiei civile, se încadreaza personal de specialitate cu atributii în domeniul protectiei civile.

(3) Personalul de specialitate cu atributii în domeniul protectiei civile se încadreaza la:

a) ministerele si institutiile publice centrale la care, potrivit legii, nu se constituie centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta;

b) serviciile publice deconcentrate la nivel judetean, la nivelul municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, din subordinea ministerelor care, potrivit legii, constituie centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta;

c) regiile autonome, companiile nationale si societatile comerciale care, prin specificul activitatii lor, pot crea stari potential generatoare de situatii de urgenta civila sau sunt expuse unor riscuri majore;

d) consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale în care, potrivit schemelor cu riscuri teritoriale întocmite conform legii de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta, exista pericolul potential de producere a dezastrelor naturale provocate de cutremure, inundatii si incendii de padure.

(4) Personalul de specialitate prevazut la alin. (2) asigura permanent coordonarea planificarii si a realizarii activitatilor si masurilor de protectie civila, participa la pregatirea serviciilor de urgenta, a salariatilor si/sau a populatiei si asigura coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situatii de urgenta, respectiv a celulelor de urgenta.

(5) Persoanele prevazute la alin. (3), cu exceptia celor încadrate la societati comerciale si regii autonome, sunt functionari publici si, pe timpul îndeplinirii atributiilor de serviciu, sunt învestite, în calitate de inspectori de protectie civila, cu exercitiul autoritatii publice. Calitatea de inspector de protectie civila se atribuie prin ordin sau prin dispozitie scrisa a angajatorului.

(6) Personalul de specialitate poate fi încadrat în munca sau în serviciu, dupa caz, numai dupa obtinerea unui certificat de competente profesionale în conditiile stabilite prin metodologia emisa de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

(7) În functie de complexitatea si volumul atributiilor de serviciu, personalul de specialitate prevazut la alin. (2) poate îndeplini, prin cumul, si atributiile cadrului tehnic în domeniul apararii împotriva incendiilor.

ART. 14

La instituirea masurilor exceptionale, precum si în situatii de conflict armat, structurile existente pe timp de pace, ca si cele care se completeaza sau se înfiinteaza la mobilizare, îndeplinesc functiile si atributiile pe linia protectiei civile prevazute de lege.

ART. 15

(1) Activitatea de prevenire în domeniul protectiei civile si/sau al interventiei operative se asigura de catre serviciile de urgenta, prin structuri specializate, în conformitate cu competentele si atributiile stabilite potrivit legii.

(2) Serviciile de urgenta profesioniste sau voluntare si celelalte structuri specializate pentru interventie si actiune în situatii de urgenta, constituite de catre autoritatile abilitate în conditiile legii, cuprind personal si formatiuni instruite în specialitati necesare protectiei civile.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica si serviciilor de urgenta private, constituite potrivit dispozitiilor legale.

(4) Criteriile de performanta pentru formatiunile prevazute la alin. (2) si (3) se elaboreaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor*).

------------

*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007, si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 19 octombrie 2004.

ART. 16

Coordonarea de specialitate a activitatilor de protectie civila prevazute la art. 15 alin. (1) se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin structurile sale specializate, si la nivel local, prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti ori, pe timpul starilor exceptionale de mobilizare sau la razboi, prin punctele de comanda care se asigura din timp de pace la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, la cele judetene, municipale, de sectoare, orasenesti, al altor localitati importante, precum si la unele institutii publice si operatori economici.

CAP. 3

Drepturile si obligatiile cetatenilor

SECTIUNEA 1

Drepturi

ART. 17

Cetatenii au dreptul sa încheie contracte de voluntariat pentru încadrarea în serviciile de urgenta voluntare cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare se aproba prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor**).

------------

**) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 1.579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2006.

În prezent denumirea "Ministerului Administratiei si Internelor" a fost înlocuita cu denumirea "Ministerul Internelor si Reformei Administrative", conform art. 15 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin Legea nr. 98/2008.

ART. 18

(1) Cetatenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat ori ca urmare a executarii interventiei de catre serviciile de urgenta au dreptul la ajutoare de urgenta si la despagubiri, dupa caz.

(2) Despagubirile se acorda în urma solicitarii scrise a celui prejudiciat, adresata primarului, pe baza actului de constatare întocmit de organele competente si a hotarârii consiliului local, din fondurile prevazute în bugetul local cu aceasta destinatie sau din cele aprobate prin hotarâre a Guvernului.

ART. 19

Personalul serviciilor de urgenta voluntare si cetatenii care participa la actiuni preventive si de interventie pentru limitare, recuperare si reabilitare pe timpul situatiilor de urgenta beneficiaza de compensatii banesti, drepturi sociale si alte facilitati stabilite în Statutul personalului voluntar prevazut la art. 17.

SECTIUNEA a 2-a

Obligatii

ART. 20

(1) Cetatenii sunt obligati:

a) sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de conducatorii institutiilor publice, ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale, dupa caz;

b) sa duca la îndeplinire masurile de protectie civila dispuse, în conditiile legii, de autoritatile competente sau de personalul învestit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta;

c) sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta;

d) sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia, dupa caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate;

e) sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde îsi desfasoara activitatea;

f) sa participe la întretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si, în caz de necesitate, la amenajarea spatiilor de adapostire din teren;

g) sa-si asigure mijloacele individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor;

h) sa permita, în situatii de protectie civila, accesul fortelor si mijloacelor de interventie în incinte sau pe terenuri proprietate privata;

i) sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinând asociatiilor de locatari sau proprietari, dupa caz, fara plata, precum si accesul persoanelor autorizate, în vederea întretinerii acestora;

j) sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate;

k) sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila, în cazurile prevazute de lege.

(2) Îndeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) revine, corespunzator situatiei în care se gasesc, si cetatenilor straini care desfasoara activitati, au resedinta sau se afla în tranzit, dupa caz, pe teritoriul României.

(3) Cetatenii declarati inapti de munca din motive medicale sunt scutiti, pe timpul interventiei în sprijinul fortelor de protectie civila, de prestarea de servicii ori de participarea la executarea de lucrari, evacuarea de bunuri si altele asemenea, care presupun efort fizic.

CAP. 4

Atributii si obligatii privind protectia civila

SECTIUNEA 1

Atributii ale autoritatilor administratiei publice

ART. 21

(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale asigura stabilirea si integrarea masurilor de protectie civila în planurile si programele de dezvoltare economico-sociala ce se elaboreaza la nivel national, judetean si local si urmaresc realizarea acestora.

(2) Masurile si actiunile de prevenire din planurile de protectie civila se planifica si se executa prioritar de catre toate autoritatile administratiei publice centrale si locale, potrivit competentelor acestora.

(3) Autoritatile administratiei publice centrale si locale poarta întreaga raspundere pentru asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei afectate de urmarile calamitatilor naturale si a celorlalte situatii de protectie civila.

(4) Asigurarea conditiilor prevazute la alin. (3) se realizeaza prin serviciile de urgenta, serviciile publice de gospodarie comunala, institutii si operatori economici, inclusiv prin utilizarea, în conditiile legii, a bunurilor din rezervele de stat si a serviciilor si bunurilor puse la dispozitie de organizatii neguvernamentale române sau de comunitatile locale si populatia din zonele neafectate, de state si organizatii straine ori cu caracter international.

ART. 22

Guvernul exercita urmatoarele atributii principale:

a) aproba strategia nationala a protectiei civile si actele normative specifice, potrivit competentei;

b) analizeaza periodic si ori de câte ori situatia o impune activitatea de protectie civila;

c) aproba planul national de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta;

d) propune, potrivit legii, Presedintelui României instituirea si încetarea starii de urgenta în zonele afectate;

e) încheie acorduri internationale în domeniul protectiei civile;

f) adopta hotarâri prin care se acorda ajutoare de urgenta si despagubiri persoanelor fizice si juridice afectate;

g) aproba planificarea exercitiilor si a aplicatiilor de protectie civila cu caracter international;

h) solicita, la nevoie, sprijin international;

i) aproba acordarea de ajutor, în urma solicitarilor, statelor afectate de dezastre.

ART. 23

(1) Ministerele, autoritatile publice autonome si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale exercita urmatoarele atributii principale:

a) stabilesc atributiile ce revin structurilor proprii;

b) elaboreaza planuri si programe privind protectia civila în domeniul propriu de competenta;

c) asigura resursele necesare interventiei;

d) constituie capacitati operationale de interventie, pe care, în caz de necesitate, le pun la dispozitie autoritatilor administratiei publice locale;

e) initiaza programe sau teme de cercetare în domeniu;

f) constituie baza de date specifica domeniului propriu de activitate, necesara protectiei civile;

g) asigura participarea reprezentantilor, a expertilor si a specialistilor la activitatile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta;

h) pun la dispozitie Ministerului Internelor si Reformei Administrative personal calificat în vederea constituirii echipelor de experti pentru evaluare sau personalul necesar interventiei, dupa caz;

i) pun la dispozitie Comitetului National pentru Situatii de Urgenta datele si informatiile solicitate în scopul elaborarii strategiei nationale de protectie civila, a planurilor si programelor de protectie civila, precum si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta pentru constituirea bazei de date proprii;

j) asigura gestionarea tipurilor de riscuri specifice si îndeplinirea functiilor de sprijin prin structuri specifice domeniilor de competenta, potrivit legii. Organizarea si functionarea acestor structuri se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

(2) Ministerul Apararii planifica si executa masurile de protectie civila, potrivit organizarii si planurilor specifice proprii si planurilor comune cu alte ministere.

ART. 24

(1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative exercita, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza si prezinta Guvernului, spre aprobare, proiectul de strategie nationala a protectiei civile;

b) elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative specifice;

c) coordoneaza activitatile de evacuare, potrivit planurilor întocmite;

d) organizeaza si conduce activitatea de asanare a teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor militare;

e) analizeaza periodic, împreuna cu autoritatile administratiei publice centrale, stadiul realizarii masurilor necesare a fi luate în situatii de protectie civila;

f) elaboreaza norme metodologice pentru întocmirea planurilor de urgenta interna si externa a operatorilor economici*);

g) organizeaza si conduce exercitii si aplicatii de specialitate;

h) coordoneaza actiunile de limitare si înlaturare a urmarilor calamitatilor naturale si a celorlalte situatii de protectie civila;

i) colaboreaza cu organisme internationale de specialitate.

(2) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta este autoritate de reglementare în domeniul protectiei civile.

(3) Controlul de stat în domeniul protectiei civile se realizeaza prin activitati de reglementare, avizare, autorizare, atestare, recunoastere, verificare si control si se exercita prin Inspectia de Prevenire din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, respectiv prin inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor judetene si al municipiului Bucuresti, în scopul aplicarii unitare a prevederilor legale pe întreg teritoriul României.

(4) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta îndeplineste rolul de punct national de contact în relatiile cu organisme internationale de profil.

------------

*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 684/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregatirea si interventia în caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 24 iunie 2005, si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta în caz de accidente în care sunt implicate substante periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 31 mai 2005.

ART. 25

Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale:

a) aproba organizarea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, analizeaza anual si ori de câte ori este nevoie activitatea desfasurata si adopta masuri pentru îmbunatatirea acesteia;

b) aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta;

c) participa, potrivit legii, la asigurarea finantarii masurilor si a actiunilor de protectie civila, precum si a serviciilor de urgenta si a structurilor care au atributii legale în acest domeniu;

d) stabilesc, în conditiile legii, taxe speciale pe linia protectiei civile;

e) înfiinteaza, în conditiile legii si cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta;

f) gestioneaza, depoziteaza, întretin si asigura conservarea aparaturii si a materialelor de protectie civila prin serviciile specializate din subordine;

g) asigura spatiile necesare functionarii inspectoratelor pentru situatii de urgenta corespunzatoare, paza si securitatea acestora si a centrelor operationale, precum si spatiile pentru depozitarea materialelor de interventie.

ART. 26

Prefectul are urmatoarele atributii principale:

a) aproba planurile operative si de pregatire pe linia protectiei civile si planificarea exercitiilor si a altor activitati desfasurate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;

b) urmareste îndeplinirea masurilor de protectie civila la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;

c) dispune, potrivit legii, instituirea starii de alerta, activarea sau folosirea, dupa caz, a formatiunilor de interventie;

d) aproba schema cu riscurile teritoriale întocmita de inspectoratul pentru situatii de urgenta;

e) asigura conditii pentru buna desfasurare si integrarea activitatii fortelor de interventie din alte judete sau a echipelor internationale, dupa caz, sosite în unitatea administrativ-teritoriala în scopul limitarii si înlaturarii efectelor dezastrelor;

f) prezinta consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, propuneri de completare a sistemului de înstiintare si alarmare a populatiei, a fondului de adapostire, a bazei materiale si alte masuri de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si a mediului;

g) exercita controlul aplicarii masurilor în situatiile de protectie civila.

ART. 27

Primarul are urmatoarele atributii principale:

a) propune consiliului local structura organizatorica de protectie civila;

b) aduce la îndeplinire hotarârile consiliului local în domeniul protectiei civile;

c) aproba planurile operative, de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate;

d) propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila;

e) conduce exercitiile, aplicatiile si activitatile de pregatire privind protectia civila;

f) coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare;

g) aproba planurile de cooperare cu localitatile învecinate si organismele neguvernamentale;

h) dispune masuri si controleaza modul de întretinere a spatiilor de adapostire colective de catre administratorul acestora;

i) urmareste realizarea, întretinerea si functionarea legaturilor si mijloacelor de înstiintare si alarmare în situatii de protectie civila;

j) raspunde de alarmarea, protectia si pregatirea populatiei pentru situatiile de protectie civila;

k) solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor de protectie civila;

l) exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila în plan local;

m) asigura evaluarea si centralizarea solicitarilor de ajutoare si despagubiri în situatii de protectie civila, precum si distribuirea celor primite;

n) coordoneaza nemijlocit evacuarea populatiei din zonele afectate de situatiile de protectie civila;

o) stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii si a alimentarii cu energie si apa a populatiei evacuate;

p) dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrata;

q) coopereaza cu primarii localitatilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupa caz, în probleme de interes comun;

r) gestioneaza, depoziteaza, întretine si conserva tehnica, aparatura si materialele de protectie civila, prin serviciile de specialitate subordonate.

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile conducatorilor institutiilor publice, operatorilor economici, proiectantilor, constructorilor, beneficiarilor si salariatilor

ART. 28

(1) Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate, au urmatoarele obligatii principale:

a) asigura identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;

b) stabilesc si urmaresc îndeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei, în functie de încadrarea în clasificarea de protectie civila;

c) organizeaza si doteaza, pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, servicii de urgenta private si stabilesc regulamentul de organizare si functionare a acestora ori încheie conventii sau contracte cu alte servicii de urgenta voluntare ori private, care dispun de forte si mijloace capabile sa intervina operativ si eficace în cazul situatiilor de protectie civila;

d) participa la exercitii si aplicatii de protectie civila si conduc nemijlocit actiunile de alarmare, evacuare, interventie, limitare si înlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta desfasurate de unitatile proprii;

e) asigura gratuit fortelor de interventie chemate în sprijin în situatii de urgenta echipamentele, substantele, mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice;

f) organizeaza instruirea si pregatirea personalului încadrat în munca privind protectia civila;

g) asigura alarmarea populatiei din zona de risc creata ca urmare a activitatilor proprii desfasurate;

h) prevad, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de protectie civila;

i) înstiinteaza persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnaleaza, de îndata, cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de protectie civila la nivelul institutiei sau operatorului economic;

j) stabilesc si transmit catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor regulile si masurile de protectie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport si depozitare;

k) încheie contracte, conventii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenta profesioniste sau voluntare;

l) mentin în stare de functionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adapostire si mijloacele tehnice proprii, destinate adapostirii sau interventiei, tin evidenta acestora si le verifica periodic;

m) îndeplinesc alte obligatii si masuri stabilite, potrivit legii, de catre organismele si organele abilitate.

(2) Conducatorii institutiilor publice si ai operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligati sa permita instalarea, fara plata, a mijloacelor de alarmare pe cladirile proprii.

(3) Operatorii economici a caror activitate prezinta pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase se supun si prevederilor legislatiei specifice.

ART. 29

Persoanele fizice sau juridice care detin imobile în indiviziune sau le utilizeaza în comun sunt obligate sa coopereze pentru îndeplinirea masurilor de protectie civila pentru întregul imobil sau ansamblu de imobile.

ART. 30

(1) Proiectantii, constructorii si beneficiarii de investitii au urmatoarele obligatii:

a) sa prevada în documentatiile tehnice ale investitiilor masurile specifice, echipamentele si dotarile necesare, conform normativelor în vigoare, si sa asigure realizarea lor înainte de darea în exploatare a investitiei;

b) sa obtina toate avizele, autorizatiile si acordurile privind protectia civila, conform legii, si sa urmareasca realizarea masurilor stabilite în cuprinsul acestora;

c) sa evalueze riscul seismic al zonei în care se executa lucrarile si sa întocmeasca proiectul, respectiv sa execute constructia sau instalatia conform gradului de risc seismic evaluat.

(2) În toate fazele de cercetare, proiectare, executie si pe întreaga lor durata de existenta, constructiile si amenajarile, echipamentele, utilajele si instalatiile tehnologice pentru autorizare în domeniul protectiei civile se supun unei examinari sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor, în conditiile prevazute de reglementarile specifice.

(3) Obligatia executarii activitatilor prevazute la alin. (2) revine persoanelor care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea, întretinerea, repararea, postutilizarea constructiilor, a echipamentelor si a instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor si raspunderilor prevazute de lege.

(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor se elaboreaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, se aproba prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Pentru actele eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.*)

------------

*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 26 septembrie 2006.

ART. 31

Salariatii au urmatoarele drepturi si obligatii:

a) sa beneficieze, în mod gratuit, de echipament de protectie individuala, de tratament medical si antidoturi, daca sunt încadrati la agenti economici sau institutii cu surse de risc nuclear, chimic sau biologic;

b) sa beneficieze de masurile de protectie sociala prevazute prin lege pentru perioadele de întrerupere a activitatii, impuse de situatiile de protectie civila;

c) sa respecte normele, regulile si masurile de protectie civila stabilite;

d) sa participe la instruiri, exercitii, aplicatii si la alte forme de pregatire specifica.

CAP. 5

Pregatirea pentru protectia civila

ART. 32

Pregatirea pentru protectia civila cuprinde pregatirea populatiei si a salariatilor, pregatirea serviciilor de urgenta, pregatirea personalului cu functii de conducere pe linia protectiei civile, precum si a personalului de specialitate.

ART. 33

(1) Pregatirea profesionala a serviciilor de urgenta si a altor forte cu care se coopereaza se realizeaza pe baza programelor anuale de pregatire, aprobate de sefii acestora.

(2) Planificarea exercitiilor si a aplicatiilor de cooperare privind protectia civila la care participa, potrivit specificului acestora, serviciile de urgenta, fortele de protectie si sprijin si populatia se aproba de prefect, primar sau de ministrul internelor si reformei administrative, dupa caz.

(3) Exercitiile de cooperare interjudetene/regionale si cele cu caracter international se aproba de Guvern, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.

(4) În documentele de planificare a pregatirii privind protectia civila se prevad si resursele materiale si financiare necesare, precum si cine le asigura.

ART. 34

(1) Initierea, calificarea, perfectionarea sau specializarea conducatorilor structurilor specializate de protectie civila, a sefilor serviciilor de urgenta voluntare si private, a personalului de specialitate mentionat la art. 13 alin. (2), precum si a altor persoane cu atributii în acest domeniu se realizeaza prin cursuri, convocari sau instructaje si se desfasoara în Centrul National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta si în centrele zonale ale acestuia, precum si în Institutul National de Administratie sau în alte institutii de învatamânt de profil.

(2) Pregatirea pentru protectia civila în institutiile de învatamânt militar este obligatorie si se desfasoara pe baza tematicilor elaborate cu consultarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

ART. 35

Formarea, perfectionarea si specializarea personalului serviciilor de urgenta profesioniste si al structurilor componente ale Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta se realizeaza în institutiile de învatamânt de profil din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, a Ministerului Apararii, precum si în alte unitati abilitate din tara si din strainatate.

ART. 36

(1) Informarea si educarea preventiva a populatiei privind protectia civila sunt obligatorii si se asigura prin: institutiile de învatamânt si educatie de toate gradele, mijloacele de informare în masa si serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, stabileste, prin protocol, temele si activitatile practic-aplicative de educatie privind protectia civila, care se includ în programele de învatamânt, precum si în planurile activitatilor extrascolare.

(3) Societatile publice si private, nationale si locale, de radio si televiziune, precum si presa scrisa sunt obligate sa asigure prezentarea în emisiunile, respectiv în stirile si reportajele acestora, a riscurilor potentiale, masurilor preventive si a modului de actiune si comportare a populatiei pe timpul situatiilor de urgenta civila.

(4) La informarea si educarea preventiva a populatiei privind protectia civila participa si organizatiile neguvernamentale de interes public, potrivit statutelor si specificului activitatilor acestora.

ART. 37

(1) Instruirea salariatilor privind protectia civila se asigura sistematic, de regula împreuna cu instructajele de prevenire si stingere a incendiilor, în conditiile stabilite prin dispozitiile generale elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor*).

(2) Participarea salariatilor la instruire constituie sarcina de serviciu.

------------

*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 12 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 38

Periodic, pe baza planurilor si a programelor de pregatire si cu aprobarea primarului localitatii, se efectueaza exercitii de alarmare publica.

CAP. 6

Protectia populatiei si a bunurilor materiale

ART. 39

Protectia populatiei, a bunurilor materiale si a valorilor culturale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constând în: înstiintare, avertizare si alarmare, adapostire, protectie nucleara, biologica si chimica, evacuare si alte masuri tehnice si organizatorice specifice.

SECTIUNEA 1

Înstiintarea, avertizarea si alarmarea

ART. 40

(1) Înstiintarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sau de serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la populatie sau de la structurile care monitorizeaza sursele de risc.

(2) Avertizarea populatiei se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înstiintarii primite de la structurile abilitate.

ART. 41

(1) Prealarmarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la Statul Major General, si de structurile specializate din cadrul categoriilor de forte armate, pe baza planurilor de cooperare întocmite în acest sens.

(2) Alarmarea populatiei se realizeaza de autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, prin mijloacele specifice, pe baza înstiintarii primite de la structurile abilitate.

ART. 42

(1) Mijloacele de avertizare si alarmare specifice se instaleaza în locurile stabilite de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de serviciile de urgenta profesioniste.

(2) Normele tehnice privind instalarea sistemului integrat de avertizare si alarmare a populatiei si instructiunile privind semnalele si mesajele de avertizare si alarmare se elaboreaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor**) si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) La solicitarea presedintilor comitetelor pentru situatii de urgenta, mesajele de avertizare si alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate si gratuit, prin orice operator audiovizual public sau privat de pe teritoriul României.

------------

**) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de înstiintare, avertizare si alarmare a populatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de înstiintare, avertizare, prealarmare si alarmare în situatii de protectie civila, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 18 aprilie 2006.

ART. 43

În cazul unui atac iminent, în situatia în care nu s-a declarat starea de razboi, primele mesaje de prealarma si de alarma se transmit cu aprobarea ministrului internelor si reformei administrative, pe baza înstiintarilor Statului Major General si structurilor specializate din cadrul categoriilor de forte armate, conform planurilor de cooperare întocmite în acest sens.

ART. 44

(1) Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se executa numai cu aprobarea primarului localitatii, a conducatorului institutiei publice sau a operatorului economic implicat, dupa caz, ori a împuternicitilor acestora.

(2) Sistemul de înstiintare, avertizare si alarmare la localitati, institutii publice si operatori economici se verifica periodic prin executarea de antrenamente si exercitii.

(3) Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare cu încalcarea prevederilor legale si a normelor tehnice prevazute la art. 42 alin. (2) este interzisa.

SECTIUNEA a 2-a

Adapostirea

ART. 45

(1) Pentru protectia populatiei si a bunurilor din patrimoniul cultural national de efectele atacurilor din aer se realizeaza sistemul national de adapostire, care cuprinde: adaposturi pentru puncte de comanda destinate Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, adaposturi publice de protectie civila aflate în administrarea consiliilor locale si fondul privat de adapostire realizat de operatorii economici si proprietarii de imobile.

(2) Autoritatile administratiei publice, institutiile publice, operatorii economici si proprietarii de imobile au obligatia sa prevada în planurile de investitii si sa realizeze adaposturi de protectie civila.

(3) Autoritatile administratiei publice centrale si locale si serviciile de urgenta de la toate nivelurile de competenta vor identifica si vor stabili posibilitatile de utilizare pentru adapostire a unor galerii de mina, tuneluri, pesteri, grote etc. existente în apropierea zonelor dens populate sau în zone prevazute pentru amenajare de tabere de sinistrati, evacuati sau refugiati.

(4) Categoriile de constructii la care este obligatorie realizarea de adaposturi publice de protectie civila, precum si adaposturile care se amenajeaza ca puncte de comanda se aproba prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative***).

(5) Adaposturile publice de protectie civila prevazute în documentatiile tehnice ale investitiilor se avizeaza tehnic, premergator eliberarii autorizatiilor de construire, de catre serviciile de urgenta profesioniste, potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, aprobata de ministrul internelor si reformei administrative si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I****).

(6) În timp de pace adaposturile publice de protectie civila, cu exceptia spatiilor amenajate ca puncte de comanda, pot fi utilizate pentru alte destinatii, cu respectarea normelor tehnice, cu obligatia de a fi eliberate în situatii de urgenta în maximum 24 de ore si cu informarea prealabila a centrelor operationale din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste.

(7) Adaposturile publice de protectie civila se inspecteaza periodic de catre personalul de specialitate al serviciilor de urgenta profesioniste; detinatorii si utilizatorii acestor adaposturi sunt obligati sa îndeplineasca normele si masurile stabilite pentru mentinerea adaposturilor si a instalatiilor utilitare ale acestora în stare de functionare.

(8) Construirea adaposturilor si amenajarea altor spatii de adapostire cuprinse în planurile de mobilizare se executa la punerea în aplicare a planurilor respective.

------------

***) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, cu modificarile ulterioare.

În prezent, denumirea "Ministerul Administratiei si Internelor" a fost înlocuita cu denumirea "Ministerul Internelor si Reformei Administrative", conform art. 15 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin Legea nr. 98/2008.

****) A se vedea si nota de subsol corespunzatoare asteriscului din finalul art. 9 alin. (1) lit. g).

SECTIUNEA a 3-a

Asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata

ART. 46

Asanarea terenului si neutralizarea munitiei ramase neexplodate din timpul conflictelor armate se executa de catre subunitati specializate si specialisti pirotehnicieni din serviciile de urgenta profesioniste din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, potrivit instructiunilor si normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

ART. 47

(1) Munitiile se distrug în poligoane ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Ministerului Apararii sau pe terenuri puse la dispozitie de autoritatile administratiei publice locale în a caror raza administrativ-teritoriala se executa lucrarile de asanare. Terenurile stabilite pentru distrugerea munitiei se amenajeaza potrivit instructiunilor si normelor tehnice specifice, elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

(2) Autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, institutiile publice si operatorii economici asigura subunitatii de interventie care executa asanarea pirotehnica, accesul în teren si, gratuit, mâna de lucru auxiliara, mijloace de transport cu soferi si carburantul aferent, materialele, asistenta sanitara, precum si cazarea si hranirea efectivelor necesare acestor lucrari.

(3) Paza munitiilor si a terenurilor în curs de asanare, precum si însotirea transporturilor de munitii se executa de personal autorizat.

ART. 48

(1) Persoanele fizice si juridice care iau cunostinta de existenta munitiilor au obligatia sa anunte de îndata centrul operational din cadrul serviciului de urgenta profesionist, dispeceratul integrat de urgenta, politia sau primarul, dupa caz.

(2) Se interzice persoanelor fizice neautorizate sa ridice, sa manipuleze ori sa utilizeze munitia neexplodata.

ART. 49

Materialele explozive si mijloacele de aprindere necesare pentru distrugerea munitiei ramase neexplodate se pun la dispozitie specialistilor pirotehnicieni, la cererea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, prin inspectoratele de jandarmi judetene.

ART. 50

Formatiunile de interventie prevazute la art. 46 executa gratuit actiuni de distrugere a zapoarelor care pun în pericol localitatile sau siguranta cetateanului.

SECTIUNEA a 4-a

Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica

ART. 51

(1) Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica a populatiei se realizeaza prin mijloace de protectie individuala, colectiva sau prin alte masuri tehnice si organizatorice specifice, cu prioritate în zonele de risc.

(2) Institutiile publice si operatorii economici care produc, transporta, depoziteaza sau manipuleaza substante periculoase în cantitati care pot pune în pericol viata si sanatatea cetatenilor organizeaza si executa controlul contaminarii radioactive, chimice si biologice a materiilor prime si produselor finite si realizeaza masurile de decontaminare a personalului propriu, terenului, cladirilor si utilajelor.

ART. 52

Mijloacele de protectie individuala a cetatenilor se asigura potrivit criteriilor elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin hotarâre a Guvernului*).

------------

*) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 501/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 8 iunie 2005.

ART. 53

Decontaminarea se realizeaza prin operatiuni si tehnici speciale efectuate de catre serviciile de urgenta, unele unitati militare si operatori economici, potrivit normelor tehnice elaborate de ministerele de profil si avizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

ART. 54

(1) Depoluarea consta în luarea unor masuri specifice pentru identificarea si eliminarea surselor poluante, limitarea, îndepartarea sau neutralizarea agentilor poluatori ai apei, aerului si terenului.

(2) Masurile de depoluare sunt însotite, dupa caz, de evacuarea persoanelor si a animalelor din mediul poluat sau de interzicerea utilizarii apei, a alimentelor si a furajelor contaminate.

(3) Se interzice comercializarea sau utilizarea pentru consum a bunurilor contaminate.

(4) Operatorii economici si institutiile publice au obligatia sa avertizeze imediat populatia asupra riscurilor de poluare si contaminare a zonelor limitrofe unitatilor respective si sa intervina cu fortele si mijloacele de care dispun pentru protectia populatiei si înlaturarea efectelor poluarii.

SECTIUNEA a 5-a

Evacuarea

ART. 55

Evacuarea se executa pe baza planurilor întocmite în acest scop, conform normelor si instructiunilor elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

ART. 56

(1) Trecerea la executarea actiunii de evacuare în situatii de dezastre se hotaraste de primar sau de prefect, dupa caz, la propunerea comitetului pentru situatii de urgenta competent.

(2) În situatii de conflict armat, evacuarea se aproba de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea ministrului apararii.

ART. 57

Principiile evacuarii în situatii de conflict armat se stabilesc prin hotarâre a Guvernului**).

------------

**) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 1.222/2005 privind stabilirea principiilor evacuarii în situatii de conflict armat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 19 octombrie 2005.

ART. 58

Accesul persoanelor neautorizate în zonele afectate si periculoase, delimitate si marcate corespunzator, care intra sub incidenta situatiilor de protectie civila, este interzis.

CAP. 7

Limitarea si înlaturarea urmarilor situatiilor de protectie civila

ART. 59

(1) Limitarea si înlaturarea urmarilor situatiilor de protectie civila cuprind ansamblul de activitati si actiuni executate în scopul restabilirii situatiei de normalitate în zonele afectate.

(2) La actiunile de limitare si înlaturare a urmarilor situatiilor de protectie civila participa structuri de interventie din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, existente pe timp de pace sau care se pot mobiliza în timp scurt, unitati si formatiuni militare ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Apararii, servicii de urgenta voluntare, formatiuni de Cruce Rosie si alte structuri cu atributii în domeniu.

(3) Interventia operativa a structurilor prevazute la alin. (2) se realizeaza pe baza planurilor de interventie si cooperare întocmite de autoritatile competente, în limitele functiilor de sprijin repartizate pentru a fi asigurate de catre ministere, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.

ART. 60

(1) La limitarea si înlaturarea urmarilor dezastrelor sunt obligate sa participe si serviciile pentru situatii de urgenta private.

(2) Autorizarea serviciilor de urgenta private se executa pe baza normelor metodologice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, aprobate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

ART. 61

Principiile de organizare, de conducere si modul de utilizare a serviciilor de urgenta profesioniste si voluntare, unitatilor de interventie, formatiunilor de interventie specializate si private în actiunile de limitare si înlaturare a urmarilor situatiilor de protectie civila, precum si planurile operative întocmite în acest scop se stabilesc prin regulamente, ordine si instructiuni elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul internelor si reformei administrative.

ART. 62

(1) Conducerea activitatilor de interventie se realizeaza prin reteaua centrelor operationale si operative sau a punctelor de comanda existente la autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si la institutiile publice si operatorii economici.

(2) Conducerea nemijlocita a operatiunilor de interventie se asigura de comandantul actiunii, împuternicit potrivit legii, care poate fi ajutat în îndeplinirea sarcinilor de catre grupa operativa si punctul operativ avansat.

(3) Grupa operativa se constituie, prin ordin al prefectului, din personal cu putere de decizie si specialisti ai serviciilor de urgenta ale autoritatilor publice, ai operatorilor economici si institutiilor implicate în gestionarea situatiei de urgenta.

(4) Punctul operativ avansat este mobil si se asigura de catre serviciul de urgenta profesionist sau de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, printr-o autospeciala echipata si încadrata corespunzator. În functie de amplasamentul fata de zona afectata, rolul punctului operativ poate fi preluat de centrul operational.

(5) Pâna la sosirea la fata locului a comandantului actiunii, conducerea operatiunilor se asigura de comandantul sau de seful formatiunii de interventie din serviciul de urgenta, cu sprijinul reprezentantilor autoritatii administratiei publice locale sau al patronului, dupa caz.

(6) Coordonarea elaborarii si derularii programelor de recuperare, reabilitare sau de restaurare pe timpul situatiilor de urgenta se asigura de catre reprezentantii autoritatilor, institutiilor sau ai operatorilor economici stabiliti de comitetele pentru situatii de urgenta competente.

CAP. 8

Asigurarea materiala si financiara

SECTIUNEA 1

Asigurarea materiala

ART. 63

Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia sa planifice si sa realizeze asigurarea materiala si financiara a protectiei civile, potrivit legii.

ART. 64

(1) Înzestrarea si dotarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si a structurilor subordonate cu tehnica, aparatura si materiale specific militare se asigura de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pe baza normelor de înzestrare si dotare aprobate de ministrul internelor si reformei administrative.

(2) Dotarea structurilor de protectie civila, altele decât cele prevazute la alin. (1), se efectueaza pe baza normelor elaborate de persoanele juridice care au constituit aceste structuri, avizate de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si aprobate de prefect.

ART. 65

Contractarea si aprovizionarea cu tehnica si materiale se asigura de fiecare beneficiar contra cost. Tehnica si alte categorii de materiale necesare protectiei civile se asigura si din donatii, sponsorizari, împrumuturi temporare sau din alte surse legal constituite.

ART. 66

(1) Întretinerea, repararea, depozitarea si evidenta mijloacelor tehnice de protectie civila, precum si durata normata de folosinta a acestora se realizeaza potrivit normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor.*)

(2) Montarea, întretinerea, repararea si exploatarea sistemelor de alarmare, de comunicatii si informatice de protectie civila se asigura cu sprijinul operatorilor economici de profil, pe baza contractelor sau a conventiilor legale încheiate cu acestia.

------------

*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întretinerea, repararea, depozitarea si evidenta mijloacelor tehnice de protectie civila, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 22 februarie 2006.

ART. 67

(1) Materialele didactice necesare pentru protectia civila: filme, diafilme, planse, manuale, brosuri, pliante, reviste si altele se realizeaza de Ministerul Internelor si Reformei Administrative si se asigura gratuit autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice si operatorilor economici.

(2) Autoritatile publice, institutiile publice si operatorii economici au obligatia de a realiza materiale de popularizare a activitatilor de protectie civila, emisiuni de radio si de televiziune, precum si alte activitati cu resurse proprii sau altele legal constituite, cu acordul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si al serviciilor de urgenta profesioniste.

SECTIUNEA a 2-a

Asigurarea financiara

ART. 68

(1) Finantarea cheltuielilor cu protectia civila se asigura, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele institutiilor publice autonome, ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si din bugetele proprii ale operatorilor economici, dupa caz.

(2) Finantarea serviciilor de urgenta se asigura de catre persoanele juridice care le-au constituit.

(3) Obiectivele de investitii de interes national pentru protectia civila se finanteaza de la bugetul de stat.

ART. 69

(1) Cheltuielile pentru realizarea adaposturilor de protectie civila aferente constructiilor cu destinatie de locuinta, birouri, centre comerciale sau destinate oricaror manifestari publice si care, potrivit normelor specifice, trebuie sa fie prevazute, din constructie, cu asemenea adaposturi se suporta de catre proprietar.

(2) Pentru suportarea partiala sau integrala a costurilor realizarii adaposturilor de protectie civila aferente constructiei cu destinatie de locuinta, se pot aloca fonduri cu destinatia de subventii, ce se acorda cetatenilor o singura data, în conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului.

ART. 70

Finantarea ajutoarelor de urgenta, a despagubirilor, precum si a unor lucrari sau cheltuieli neprevazute se asigura din fondul de interventie constituit la dispozitia Guvernului pentru înlaturarea efectelor unor dezastre.

ART. 71

Pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital privind protectia civila pot fi utilizate, potrivit legii, donatii, sponsorizari, venituri din prestari de servicii, contributii ale societatilor si ale caselor de asigurare sau de reasigurare, precum si alte surse legale.

ART. 72

Fundamentarea si întocmirea documentatiei tehnice privind investitiile aferente protectiei civile se realizeaza pe baza normelor metodologice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

ART. 73

(1) Cheltuielile pentru dotarea cu aparatura, mijloace tehnice si materialele necesare centrelor zonale de pregatire în domeniul protectiei civile se suporta de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, în limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie. Derularea fondurilor se face prin bugetul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

(2) Consiliile judetene ale judetelor în care functioneaza centrele de pregatire zonala pentru pregatirea specifica protectiei civile vor pune la dispozitie acestora terenul, cladirile, precum si cheltuielile de întretinere aferente acestora.

CAP. 9

Contraventii si sanctiuni

ART. 74

Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea juridica civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

ART. 75

Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte:

a) neincluderea masurilor de protectie civila în programele de dezvoltare economico-sociala sau în proiectele de buget;

b) neorganizarea serviciilor de urgenta voluntare sau neasigurarea înzestrarii si a pregatirii profesionale a acestora;

c) neasigurarea înstiintarii, avertizarii, alarmarii sau evacuarii populatiei în situatii de protectie civila, precum si transmiterea neautorizata de mesaje de protectie civila;

d) neasigurarea identificarii, a monitorizarii si a evaluarii factorilor de risc generatori de evenimente periculoase sau nestabilirea masurilor de protectie împotriva efectelor negative ale acestora;

e) neasigurarea înzestrarii, a dotarii si a echiparii cu mijloace tehnice de protectie civila, precum si nementinerea în stare de operativitate a acestora;

f) nesolicitarea avizelor, a acordurilor sau a autorizatiilor privind protectia civila ori neîndeplinirea masurilor si a conditiilor prevazute în acestea;

g) neelaborarea regulamentelor, a normelor, a metodologiilor si a dispozitiilor privind protectia civila;

h) neprevederea în documentele tehnico-economice ale investitiilor a adaposturilor, a dotarilor si a masurilor de utilitate publica privind protectia civila sau nerealizarea la termen a acestora;

i) nementinerea adaposturilor publice de protectie civila în buna stare de utilizare pe timpul situatiilor exceptionale, corespunzatoare destinatiilor acestora;

j) neparticiparea la instruirile, exercitiile si aplicatiile de pregatire privind protectia civila;

k) neîndeplinirea masurilor de protectie nucleara, biologica si chimica a populatiei;

l) neanuntarea sau neinformarea despre evenimentele periculoase produse sau privind masurile de protectie civila luate ori necesar a fi luate;

m) folosirea în alte scopuri a mijloacelor tehnice de protectie civila cu destinatie publica;

n) interzicerea accesului personalului si al mijloacelor tehnice ale serviciilor de urgenta în scopul îndeplinirii atributiilor legale specifice;

o) neconstituirea rezervelor de resurse tehnico-materiale necesare protectiei civile, prevazute în planurile specifice;

p) neîndeplinirea functiilor de sprijin stabilite pe timpul situatiilor de urgenta;

q) accesul persoanelor neautorizate pe timpul situatiilor de urgenta în zonele afectate, interzise accesului si care sunt delimitate si marcate corespunzator.

ART. 76

(1) Contraventiile prevazute la art. 75 se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:

a) de la 50 de lei la 100 de lei, faptele prevazute la lit. j) si l);

b) de la 100 de lei la 500 de lei, faptele prevazute la lit. f);

c) de la 500 de lei la 1.000 de lei, faptele prevazute la lit. g), m), n) si p);

d) de la 1.000 de lei la 2.000 de lei, faptele prevazute la lit. a), b), c), h), i) si o);

e) de la 2.000 de lei la 5.000 de lei, faptele prevazute la lit. d), e), k) si q).

(2) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz.

(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute în prezenta lege, pentru fiecare categorie de contraventii.

ART. 77

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul serviciilor de urgenta profesioniste cu atributii de îndrumare, control, interventie si constatare a încalcarilor legii în domeniul protectiei civile, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si nominalizat de inspectorii-sefi, precum si de catre persoanele anume desemnate de catre conducatorii autoritatilor administratiei publice cu atributii în domeniu.

ART. 78

Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP. 10

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 79

(1) Actele normative ce deriva din prezenta lege, prevazute a se elabora si aproba prin hotarâri ale Guvernului, se emit în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Reglementarile tehnice prevazute a fi aprobate prin ordine ale ministrilor se emit în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 80

Semnul distinctiv national pentru identificarea personalului si marcarea mijloacelor tehnice, a adaposturilor si a altor bunuri de protectie civila, uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii în domeniul protectiei civile se stabilesc prin hotarâre a Guvernului*), tinându-se seama de prevederile reglementarilor internationale.

------------

*) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 630/2005 pentru stabilirea semnului distinctiv national prin care se identifica personalul si se marcheaza mijloacele tehnice, adaposturile, alte bunuri de protectie civila, uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii în domeniul protectiei civile, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 11 iulie 2005.

ART. 81

Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 82

Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea protectiei civile nr. 106/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea împotriva dezastrelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

---------------

Având în vedere ca procentul de adapostire a populatiei este relativ redus, consideram oportuna mentinerea în actele normative a obligativitatii completarii fondului de adapostire, chiar daca la nivelul tarii sunt identificate si alte tipuri de riscuri, altele decât atacurile aeriene.

Consideram ca ar fi potrivit daca s-ar aplica si prevederile art. 69(2) din Legea 481/2004, pentru sprijinirea financiara a proprietarului de imobil cu destinatie locativa, obligat conf. art.1 pct.j din H.G. 37/2006, sa prevada adapost de protectie civila la subsolul acestuia.