Legislatie protectie civila, adaposturi subterane, buncare antiatomice


LEGEA Nr. 481 din8 noiembrie 2004privind protecţia civilă - Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 212/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.094 din 24 noiembrie 2004 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 241/2007
Hotărârea Guvernului României nr.630/2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile
Hotărârea Guvernului României nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă
Hotărârea Guvernului României nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă
Hotărârea Guvernului României nr. 642 din 29 iunie 2005, pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice
Legea nr.575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural
Ordin comun nr. 1995/2005/1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren
Ordin comun nr. 638/420 din 12.05.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale
Hotărârea Guvernului României nr. 1854 din 22 decembrie 2005 privind aprobarea strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii
Ordin comun nr.1178/2006/1240/2005 din 02/02/2006 privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii
Hotărârea Guvernului României nr. 382 din 02 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale
Hotărârea Guvernului României nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii
Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare

Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea


Ordinul M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă
Ordinul M.A.I. nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei

Evacuarea - situatii de urgenta, protectie civila


Ordinul M.A.I. nr. 1184 din 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă
Ordinul M.A.I. nr. 1.494 din 7 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă
Hotărârea Guvernului României nr. 1.222 din 2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 19 octombrie 2005
Ordinul M.A.I.nr. 1.352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care conţin informaţii clasificate,în situaţii de conflict armat

Adăpostire - adaposturi subterane, buncare subterane antiatomice, adaposturi protectie civila


Ordinul M.A.I. nr. 80/06.05.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
Hotărârea Guvernului României nr. 560/15.06.2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului României nr. 37 din 12 ianuarie 2006 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă
Decizia nr. 177 din 1999 a Primului Ministru de aprobare a Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolurile construcţiilor noi
Instrucţiuni tehnice nr. 5655 din 1971 privind întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor din adăposturile de protecţie civilă

Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată


Ordinul M.A.I. nr. 707 din 2005 - Instrucţiuniprivind managementul activităţilor deintervenţie pentru asanarea terenurilor demuniţiile rămase neexplodate
Legea nr. 126 din 1995 privind regimul materiile explozive, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului României nr. 536 din 2002 – Norme tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor
Hotărârea Guvernului României nr. 207 din 2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă
Legea nr. 307 din 2007 pentru acceptarea Protocolului privind resturile explozive de război adoptat la Geneva la 28.11.2003, privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice sau care ar lovi fără discriminare, semnată de România la NewYork la 08.04.1982

Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică


Legea nr. 92 din 18 martie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptata la Helsinki la 17 martie 1992
Ordinul M.A.I. nr. 683 din 07 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice
Ordinul M.A.I. nr. 242 din 14 aprilie 1993 pentru aprobarea Normelor republicane de securitate nucleare
Legea nr. 165 din 2 iunie 2005 privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica (EURATOM) si statele care nu sunt membre in Uniunea Europeana privind participarea acestora din urma la reglementarea schimbului de informaţii in timp util in cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 si la Bucureşti la 25 octombrie 2004
Legea nr. 111/1996 (r2) din 10/10/1996 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27/06/2006 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
NSR-01 Norme Fundamentale de Securitate Radiologica aprobate prin Ordinul Preşedintelui CNCAN nr. 14/24.01.2000

Transporturi deşeuri periculoase


Legea nr. 6 din 25 ianuarie 1991 Aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului deşeurilor periculoase
Legea 31 din 18.05.1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
Hotărârea Guvernului României nr. 1175 din 26.09.2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România
Hotărârea Guvernului României nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
Hotărârea Guvernului României nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

SEVESO


Hotărârea Guvernului României nr.804 din 2007 privind controlului asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare
Ordin nr. 647 din 16.05.2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase
Ordinul nr.142 din 25.02.2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
Ordinul nr.1084 din 22.12.2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse
Ordinul comun nr. 520 din 29.05.2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
Ordin nr. 251 din 26 martie 2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1299/23.12.2005 privind aprobarea procedurii de inspecţie
Ordinul comun MMGA / MAI nr. 520/29.05.2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
Legea nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
Directiva 105/2003/EC – Seveso III;